Vervangingsregeling secretaris-directeur Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam

Geldend van 02-06-2022 t/m heden

Intitulé

Vervangingsregeling secretaris-directeur Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam

De regioraad van Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam

Gelet op artikel 49, onderdeel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam

Gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 21 april 2022

Besluit vast te stellen

De ‘Vervangingsregeling secretaris-directeur Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam’

Paragraaf 1. Vervanging secretaris-directeur

Art. 1. Aanwijzing plaatsvervangend secretaris-directeur

  • 1. De secretaris-directeur draagt zorg voor een adequate vervanging bij diens afwezigheid.

  • 2. De secretaris-directeur wijst daartoe een plaatsvervanger aan.

  • 3. Als plaatsvervangend secretaris-directeur kunnen uitsluitend in aanmerking komen de Directeur Realisatie en Concern, de Directeur Projecten en een door de secretaris-directeur aan te wijzen manager, in de volgorde zoals opgenomen in een bijlage bij dit besluit.

Art. 2. Bevoegdheden en beperkingen

  • 1. Bij afwezigheid van de secretaris-directeur is de plaatsvervanger bevoegd de taken en bevoegdheden van de secretaris-directeur uit te oefenen.

  • 2. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden ‘plaatsvervangend secretaris-directeur’, gevolgd door eigen naam en functie.

Paragraaf 2. Slotbepalingen

Art. 3. Onvoorzien

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het Dagelijks Bestuur en treft deze zo nodig maatregelen.

Art. 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regeling.

Art. 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Vervangingsregeling secretaris-directeur Vervoerregio Amsterdam’

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2022

De regioraad van Vervoerregio Amsterdam

De secretaris,

T. de Vries

De voorzitter,

E.J. de Vries

Bijlage bij Vervangingsregeling secretaris-directeur Vervoerregio Amsterdam

Vervangingsrol

Functionaris

1e vervanger

Directeur Realisatie en Concern

2e vervanger

Directeur Projecten

3e vervanger

Door de secretaris-directeur aan te wijzen manager