Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling openbare bibliotheekvoorzieningen Zuid-Holland

Geldend van 31-05-2022 t/m heden

Intitulé

Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling openbare bibliotheekvoorzieningen Zuid-Holland

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;

Gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht:

Overwegende dat het wenselijk wordt geacht te beschikken over een geactualiseerd toetsingskader voor de beoordeling van de activiteiten ten behoeve waarvan aan de provinciale ondersteuningsinstelling als bedoeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen subsidie wordt verleend;

Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel:

Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling openbare bibliotheekvoorzieningen Zuid-Holland.

Artikel I

1.Inleiding

Dit document beschrijft het geactualiseerde toetsingskader voor de activiteiten van de provinciale ondersteuningsinstelling als bedoeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) voor Zuid-Holland (Probiblio). Het onderhavige toetsingskader dient als leidraad bij de beoordeling van de te subsidiëren activiteiten bij het beschikken en vaststellen van de boekjaarsubsidie van Probiblio. Ook wordt het gebruikt bij de periodieke provinciale evaluatie van de boekjaarsubsidie. Voor Probiblio biedt dit toetsingskader houvast bij het opstellen van het jaarwerkplan, de uitvoering van de activiteiten en de aanvraag voor subsidievaststelling.

Dit toetsingskader vervangt het toetsingskader van 8 juli 2017 en speelt in op recente landelijke ontwikkelingen en sluit aan bij bibliotheekontwikkelingen in Zuid-Holland. In lijn met het landelijk Bibliotheekconvenant is in dit toetsingskader focus aangebracht op maatschappelijke opgaven waarvan drie inhoudelijke en één randvoorwaardelijke: (1) Robuuste professionele bibliotheek, (2) Geletterdheid, (3) Persoonlijke ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid en (4) Digitale geletterdheid. Wat betreft de provinciale thema’s heeft Probiblio ons de afgelopen jaren ondersteund bij publieksbereik van cultureel erfgoed en archeologie. Daarnaast zien wij ook een rol voor Probiblio weggelegd bij thema’s als immaterieel erfgoed, streekgeschiedenis, streektaal, en cultuureducatie en -participatie. Wij vragen Probiblio deze thema’s in samenwerking met de andere provinciale cultuurinstellingen op te pakken. Ook vragen wij Probiblio om ons meer dan voorheen gevraagd en ongevraagd te adviseren over ontwikkelingen in de sector en deze te duiden. Tot slot wordt met dit nieuwe toetsingskader ruimte voor maatwerk in de ondersteuning van Probiblio gecreëerd zodat er meer oog kan zijn voor de lokale situatie van openbare bibliotheken.

Los van de formele rol en het feit dat de provinciale financiële bijdrage in het netwerk in verhouding tot die van gemeenten relatief beperkt is, wil de provincie serieus bijdragen en daar waar mogelijk het verschil maken voor de Zuid-Hollandse openbare bibliotheken. De provincie verstrekt daarom niet alleen een subsidie aan de provinciale ondersteuningsinstelling, maar signaleert en agendeert ook knelpunten in het netwerk en brengt partijen in het netwerk bij elkaar rondom maatschappelijke opgaven en gedeelde vraagstukken. Daarom is het van belang dat Probiblio bijdraagt aan een goede informatiepositie van de provincie en mede de inspanningen van de provincie in het netwerk ondersteunt.

Probiblio draagt bij aan de oplossing van complexe maatschappelijke vraagstukken. Dit doet Probiblio in een breed netwerk vanuit haar eigen kracht, kennis en deskundigheid. Wij vragen Probiblio om de maatschappelijke opgaven voor ogen te houden, in samenwerking met partners te werken aan een gemeenschappelijk richtpunt en een voortrekkersrol te vervullen binnen het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen. Wij zien Probiblio als dé verbinder tussen lokaal en landelijk en vinden het van belang dat Probiblio een toekomstbestendige organisatie is, transparant naar bibliotheken en de provincie, dat personeel en middelen effectief en efficiënt worden ingezet en dat activiteiten die Probiblio uitvoert aansluiten bij de vraag van de openbare bibliotheken en ontwikkelingen in de sector.

Probiblio is lid van SPN (Stichting Provinciale ondersteuningsinstellingen Nederland). Dit is de landelijke stichting waarbij alle provinciale ondersteuningsinstellingen voor bibliotheken zijn aangesloten. De SPN ontwikkelt programma’s en innovaties die landelijk doorgevoerd worden, zo ook in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland onderschrijft het belang van het werk van SPN en de bijdrage die Probiblio daar aan levert.

Het toetsingskader is gebaseerd op provinciaal beleid en de per 1 januari 2015 geldende Wsob. De kaders worden toegelicht in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 beschrijft de gewenste focus op enkele opgaven.

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van verwachtingen ten aanzien van de uitvoering van wettelijke taken in Zuid-Holland. De uitvoering van de wettelijke taken dragen bij aan de realisatie van de opgaven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 5 bevat een bepaling voor evaluatie en herijking.

2.Kaders

Dit hoofdstuk beschrijft de kaders die als uitgangspunt dienen voor het toetsingskader. Achtereenvolgens zijn dit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, het landelijk Bibliotheekconvenant, provinciaal beleid en de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013.

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Op 1 januari 2015 is de Wsob in werking getreden. De Wsob gaat uit van een bibliotheekstelsel, waarin de drie overheden nadrukkelijk samen de netwerkverantwoordelijkheid dragen. Dit netwerk wordt gevormd door de openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek. Met de inwerkingtreding van de wet zijn de bestuurlijke rollen en verantwoordlijkheden, ook die van de provincie, formeel vastgelegd en zijn de maatschappelijke functies van de bibliotheek gedefinieerd.

Uit hoofde van de Wsob zijn zogenoemde provinciale ondersteuningsinstellingen verantwoordelijk voor onder andere de distributie van fysieke werken door middel van het interbibliothecair leenverkeer en de ontwikkeling van innovaties voor openbare bibliotheken. De Wsob definieert deze ondersteuningsinstellingen als een ’in overwegende mate door één of meer provincies gesubsidieerde of in standgehouden voorziening die een pakket aan ondersteunende activiteiten biedt voor de lokale bibliotheken in de desbetreffende provincie of provincies’. Gevolg gevend aan de Wsob kent ook de provincie Zuid-Holland een provinciale ondersteuningsinstelling. De instandhoudingsfiguur die de provincie Zuid-Holland gekozen heeft, is die van een, ook in de wet genoemde, subsidierelatie in de vorm van een boekjaarsubsidie aan een private organisatie. Dit is Probiblio, die mede voor de provincie Noord-Holland, door hen apart gefinancierd, de functie van provinciale ondersteuningsinstelling vervult.

De Wsob beschrijft de verantwoordelijkheden en taken van deelnemers aan het netwerk op hoofdlijnen. De vraag wat vanuit de Wsob exact van de provincie wordt verwacht voor wat betreft de invulling van de wettelijke taken is op basis van de wet alleen niet eenduidig te beantwoorden. De wet beschrijft wel waaraan provinciale ondersteuningsinstellingen moeten bijdragen, maar maakt dus niet expliciet wat de verwachte omvang, aard en kwaliteit van die bijdrage zou moeten zijn. Hierin hebben provincies beleidsvrijheid. Dit toetsingskader vult deze ruimte voor wat betreft de provincie Zuid-Holland in en biedt ook kaders voor de aanvullende opgaven waar de provinciale ondersteuningsinstelling op verzoek van de provincie aan bijdraagt.

Landelijk Bibliotheekconvenant

De evaluatie van de Wsob in 2019 laat zien dat de doelen van de wet op hoofdlijnen voldoende worden gerealiseerd. Van een acute aanleiding tot ingrijpende wetswijziging is geen sprake. Toch is er aanleiding voor partijen om samen een aantal afspraken te maken. Het doel daarvan is bibliotheken beter in staat te stellen bij te dragen aan actuele maatschappelijke opgaven. Dat is nodig, omdat alleen een volwaardig en robuust netwerk van openbare bibliotheken de maatschappelijke rol goed kan invullen. Dit netwerk staat onder druk en daarom hebben de partijen een bibliotheekconvenant afgesloten. Deelnemers in het netwerk kunnen hun rol alleen goed vervullen als onderling goede afspraken zijn gemaakt over de rolverdeling. In het convenant zijn deze rollen nader gespecificeerd. Het convenant is uitgewerkt in een netwerkagenda. Deze agenda is een levend document dat aangepast en aangevuld wordt als de situatie daarom vraagt.

Met het convenant is vastgelegd dat het netwerk zich in ieder geval tot en met 2023 richt op drie maatschappelijke opgaven: geletterde samenleving (bevorderen geletterdheid en leesplezier), participatie in de informatiesamenleving (digitale inclusie en digitaal burgerschap) en leven lang ontwikkelen (basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid). Om een bijdrage te kunnen leveren aan de hierboven genoemde drie actuele maatschappelijke opgaven is het van belang dat aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. Daarmee wordt een basis gegarandeerd. Het gaat hierbij onder andere om: robuustheid van bibliotheekorganisaties die goed bereikbaar en toegankelijk zijn, de beschikbaarheid van goed gekwalificeerde medewerkers en vrijwilligers en de samenwerking in het netwerk.

Provinciaal beleid

De provincie voert beleid uit om de kwaliteit van de leefomgeving van haar inwoners te verbeteren.

Toegang tot culturele voorzieningen en toegang tot informatie spelen een belangrijke rol binnen een

kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Culturele voorzieningen en informatie hebben niet alleen een waarde op zichzelf. Ze zijn ook belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Daarnaast leveren ze, in de vorm van kennis en sociale contacten, intellectueel en sociaal kapitaal op. Het provinciaal cultuurbeleid, zoals opgenomen in de omgevingsvisie, richt zich op a) waarborging van de basisvoorziening cultuurparticipatie en b) ondersteuning van de openbare bibliotheken in Zuid-Holland. Hiertoe verstrekt de provincie boekjaarsubsidies aan enkele ondersteuningsinstellingen. De ondersteuning van de openbare bibliotheken in Zuid-Holland wordt ingevuld door middel van een boekjaarsubsidie voor de provinciale ondersteuningsinstelling Probiblio. Probiblio voert de ondersteuningsactiviteiten voor de openbare bibliotheken uit. Het doel is dat iedereen in Zuid-Holland recht heeft op toegang tot informatie en cultuur, en dat op een laagdrempelige wijze. Daarnaast stimuleren Gedeputeerde Staten de samenwerking tussen de provinciale cultuurinstellingen.

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013

Probiblio wordt gesubsidieerd met publieke middelen. Daarom is het van belang dat daar doelmatig mee wordt omgegaan. Wij verwachten van Probiblio dat zij zich op transparante wijze over (de kwaliteit van) haar functioneren en de besteding van middelen verantwoordt. Kaders hiervoor worden onder meer gevonden in de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013. Deze verordening is van toepassing op het verstrekken van een begroting-boekjaarsubsidie aan Probiblio. Probiblio is gehouden aan de subsidieverplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden en zijn opgenomen in de beschikking.

3.Focus op opgaven

In de kern gaat het er bij de ondersteuning van Probiblio om dat de openbare bibliotheken bijgestaan en geholpen worden, zodat zij de inwoners van Zuid-Holland zo goed mogelijk kunnen bedienen. De huidige maatschappij is continu aan verandering onderhevig. Om van meerwaarde te blijven, is het van belang om flexibel een bijdrage te kunnen leveren. We vragen Probiblio rekening te houden met deze veranderingen en flexibel te zijn in haar uitvoering in afstemming met haar omgeving.

Binnen Zuid-Holland bestaan verschillen tussen gemeenten voor wat betreft openbare bibliotheekvoorzieningen, de beschikbare middelen en de mate van urgentie bij de maatschappelijke opgaven. Wij vragen Probiblio om hier in de uitvoering daar waar mogelijk rekening mee te houden. Maatwerk in de gesubsidieerde ondersteuning is mogelijk en draagt ertoe bij dat de bibliotheken nog beter bediend worden. Uitgangspunten bij dit maatwerk zijn:

 • -

  de ondersteuning heeft een tijdelijk karakter;

 • -

  de ondersteuning past binnen de beschreven focus in dit hoofdstuk;

 • -

  de ondersteuning bestaat uit kennis, kunde of begeleiding;

 • -

  verantwoordelijkheden van gemeenten of taken van bibliotheken worden niet overgenomen en

 • -

  de extra ondersteuning begint bij de ambitie van een bibliotheek en een gemeente.

Wij vragen Probiblio de opgaven uit dit hoofdstuk centraal te stellen in haar handelen en bij de keuzes die gemaakt moeten worden en dat in iedere situatie bezien wordt welke waarde toegevoegd kan worden aan werkelijke oplossingen.

3.1Robuuste professionele bibliotheek

De betrokkenheid van de bibliotheek bij maatschappelijke opgaven neemt toe. Een voorwaarde daarbij is dat de bibliotheken professionele organisaties zijn. Van groot belang daarbij is dat de bibliotheekvoorzieningen zowel goed bereikbaar als goed toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking.

Werkzaamheden die voor subsidie in aanmerking komen om de basis op orde te brengen en te houden zijn:

 • Ondersteunen van bibliotheken om de kwaliteit, het bereik en de toegankelijkheid van bibliotheken te verhogen.

 • Ondersteunen van bibliotheken bij het afstemmen van beleid en strategie op de opgaven in hun werkgebied;

 • Ondersteunen van bibliotheken bij hun positionering en marketingstrategie;

 • Ondersteunen van bibliotheken bij het optimaliseren van bestaande verdienmodellen en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen;

 • Adviseren van bibliotheken over hrm-beleid inclusief vrijwilligersbeleid;

 • Ondersteunen van bibliotheken om hun werkprocessen slimmer en effectiever uit te voeren;

 • Ondersteunen van bibliotheken om hun bedrijfsvoering te optimaliseren met behulp van effectieve informatiediensten en actuele informatie.

3.2 Geletterdheid

Geletterd zijn is voor mensen een voorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Laaggeletterden hebben vaak te maken met een stapeling van problemen rondom opleiding, werk, inkomen, gezondheid, wonen en veiligheid. Naar schatting zijn er in Zuid-Holland ongeveer 700.000 laaggeletterden van 16 jaar en ouder. De openbare bibliotheek kan de basisvaardigheden van inwoners (lezen, schrijven, informatie begrijpen en doelgericht gebruiken) versterken. De openbare bibliotheek is de aangewezen partner om geletterdheid met scholen, gemeenten en andere instellingen vorm te geven.

Werkzaamheden die voor subsidie in aanmerking komen om laaggeletterdheid te bestrijden en te voorkomen zijn:

 • Ondersteunen van bibliotheken om de leestijd, leesvaardigheid en leesmotivatie van kinderen te verbeteren;

 • Ondersteunen van bibliotheken om de geletterdheid bij jongeren en volwassenen te stimuleren ten behoeve van hun persoonlijke ontwikkeling;

 • Ondersteunen van bibliotheken om op het gebied van leesbevordering en geletterdheid een belangrijke en logische samenwerkingspartner te zijn voor het onderwijs.

3.3 Persoonlijke ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid

Digitalisering, technologische ontwikkelingen, maar ook economische, demografische en sociale ontwikkelingen leiden tot grote veranderingen in de samenleving. Daarom is het belangrijk dat er voor alle groepen in de samenleving mogelijkheden zijn om hun kennis en vaardigheden te vergroten en zich te ontplooien ten behoeve van hun arbeidsmarktpositie en/of hun persoonlijk ontwikkeling. De bibliotheek staat voor een inclusieve samenleving. Ze heeft een belangrijke functie als toegankelijke plek waar iedereen mee kan doen op zijn eigen niveau en naar eigen belangstelling. De bibliotheek is daarvoor een ideale openbare, neutrale en laagdrempelige plek dicht bij onze inwoners.

Werkzaamheden ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling die voor subsidie in aanmerking komen:

 • Ondersteunen van openbare bibliotheken bij de uitrol van het landelijk programma “Persoonlijke Ontwikkeling”.

 • Ondersteunen van bibliotheken om een plek te worden die mensen, kennis en organisaties met elkaar verbindt rond thema’s die spelen in de samenleving.

Werkzaamheden ten aanzien van participatie en zelfredzaamheid die voor subsidie in aanmerking komen:

 • Ondersteunen van openbare bibliotheken bij het verankeren van het landelijk programma Bibliotheek en Basisvaardigheden.

 • Adviseren van openbare bibliotheken over het aansluiten van het aanbod basisvaardigheden op de behoeften van kwetsbare volwassenen.

 • Adviseren en ondersteunen van openbare bibliotheken als kennispartner in het basisvaardigheden-netwerk in het sociaal domein en bij gemeenten.

 • Ondersteunen van openbare bibliotheken bij het laten zien van de gerealiseerde impact op het gebied van basisvaardigheden.

3.4 Digitale geletterdheid

De ontwikkeling van digitale technologie is overal in de samenleving merkbaar, zowel in het privédomein als in de publieke omgeving en op het werk. De ontwikkeling gaat ook nog steeds erg snel en iedereen krijgt ermee te maken. Om kinderen en jongeren, maar zeker ook volwassenen, nu en in de toekomst mee te laten doen in een wereld vol media, is het belangrijk dat ze voldoende digitaal geletterd zijn. Digitale geletterdheid omvat alle vaardigheden die mensen nodig hebben om zich in de digitale samenleving staande te houden en zichzelf te ontwikkelen. Digitale basisvaardigheden zijn onlosmakelijk verbonden met de basisvaardigheden taal en rekenen.

Werkzaamheden die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • Ondersteunen van openbare bibliotheken door middel van trainingen, adviezen (op maat), programma’s en materialen om de digitale geletterdheid bij de jeugd, jongeren en volwassenen te bevorderen.

 • Ondersteunen van de openbare bibliotheken bij het openen en het doorontwikkelen van een Informatiepunt Digitale Overheid.

3.5 Zuid-Hollands cultuurbeleid

Openbare bibliotheken zijn belangrijke maatschappelijke instellingen waar iedereen welkom is om zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het is de lokale plek waar mensen, kennis, informatie en verhalen bij elkaar komen en daarom is het een geschikte plek om het cultureel erfgoed en de archeologie van Zuid-Holland onder de aandacht te brengen van onze inwoners. Probiblio heeft de provincie de afgelopen jaren ondersteund bij publieksbereik van cultureel erfgoed en archeologie in de bibliotheek. Dit willen we graag continueren. Daarnaast zien wij een rol voor Probiblio bij thema’s als immaterieel erfgoed, streekgeschiedenis, streektaal en cultuureducatie en -participatie. Wij vragen Probiblio dit op te pakken in samenwerking met onze andere cultuurinstellingen en in lijn met het provinciaal beleid.

Werkzaamheden die voor subsidie in aanmerking komen:

 • Ondersteunen van het provinciaal cultuurbeleid van Zuid-Holland ten aanzien van publieksbereik van cultureel erfgoed en archeologie, cultuurparticipatie en -educatie, streektaal, streekgeschiedenis en immaterieel erfgoed.

 • Actief deelnemen aan de netwerktafels van de provinciale erfgoedlijnen met als doel de openbare bibliotheken hierbij te betrekken en het publieksbereik te vergroten.

 • Op de hoogte stellen van de openbare bibliotheken over de relevante ontwikkelingen rondom het provinciaal cultuurbeleid.

 • In samenspraak met de openbare bibliotheken en de andere provinciale cultuurinstellingen ontwikkelen van een pakket aan activiteiten waarmee bibliotheken informatie over Zuid-Hollands erfgoed en archeologie voor een breed publiek ontsluiten.

4Wettelijke taken en prestaties

De maatschappelijke opgaven uit hoofdstuk 3 worden mede gerealiseerd door middel van de uitvoering van de wettelijke taken. Deze wettelijke taken kunnen bijdragen aan één of meer opgaven. Werken aan de opgave geletterdheid bijvoorbeeld gebeurt onder meer door het ontwikkelen van innovaties, collectioneren en interbibliothecair leenverkeer. Hieronder volgen de wettelijke taken (Wsob) met daarbij de verlangde prestaties.

1 Interbibliothecair leenverkeer

Wettelijk kader

Artikel 15 Wsob

Taken ter uitvoering van deze wettelijke opdracht

Bibliotheken vormen gezamenlijk een uitgebreid netwerk dat leden toegang geeft tot de collecties van de bibliotheken in Nederland. Om het gevraagde materiaal snel bij de lezers te krijgen, is een efficiënte logistiek onmisbaar. Probiblio verzorgt het transport van fysieke werken tussen vestigingen.

Te leveren prestaties

Probiblio:

 • bevoorraadt Zuid-Hollandse openbare bibliotheekvestigingen met fysieke werken die via het interbibliothecair leenverkeer zijn aangevraagd of nieuw zijn besteld.

 • onderhoudt de aan het IBL gelieerde ict-systemen voor de Zuid-Hollandse bibliotheken, voor zover dit in aansluiting op de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+) nodig is.

 • regelt de jaarlijkse verrekening tussen bibliotheken in Zuid-Holland en met landelijke bibliotheken op basis van het aantal onderlinge aanvragen en leveringen.

 • monitort het interbibliothecair leenverkeer en voorziet de provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse openbare bibliotheken van relevante informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling.

 • voert het interbibliothecair leenverkeer zo effectief en (financieel) efficiënt mogelijk uit.

 • Innoveert het interbibliothecair leenverkeer.

 • ondersteunt alle openbare bibliotheken in Zuid-Holland bij de implementatie van hetgeen landelijk in het kader van IBL en bijbehorende ICT wordt opgeleverd en informeert de bibliotheken over ontwikkelingen en consequenties op dit vlak.

Het is de provinciale ondersteuningsinstelling toegestaan transportdiensten in combinatie met het interbibliothecair leenverkeer aan te bieden zolang dit geen nadelige gevolgen heeft voor het interbibliothecair leenverkeer, er geen sprake is van oneerlijke concurrentie en deze niet met subsidiegelden gefinancierd worden.

2 Ontwikkelen van innovaties voor lokale bibliotheken

Wettelijk kader

Artikel 16, lid 2 sub b Wsob

Taken ter uitvoering van deze wettelijke opdracht

Het samen met andere provinciale ondersteuningsinstellingen, en in overeenstemming met de Koninklijke Bibliotheek, ontwikkelen van innovaties voor en met de openbare bibliotheken in Zuid-Holland.

De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen van het bibliotheeknetwerk om te blijven innoveren. Met het landelijke bibliotheekconvenant is afgesproken te focussen op drie inhoudelijke maatschappelijke opgaven en één randvoorwaardelijke. Deze opgaven zijn leidend bij de ontwikkeling of implementatie van innovaties en zijn beschreven in hoofdstuk 3.

Naast deze opgaven mag Probiblio binnen de boekjaarsubsidie nieuwe innovatieve concepten verkennen. Probiblio legt deze jaarlijks via een innovatieplan ter goedkeuring voor aan de provincie of neemt deze op in het jaarwerkplan.

Te leveren prestaties

 • Probiblio versterkt en ondersteunt innovaties op lokaal niveau.

 • Probiblio participeert in samenwerkingsverbanden rond innovatie met onder andere bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere provinciale ondersteuningsinstellingen.

 • Probiblio ontwikkelt innovaties op grond van gesignaleerde behoeften bij bibliotheken of op verzoek van de provincie.

 • Probiblio vervult een scharnierfunctie tussen lokaal en landelijk. Probiblio verzamelt informatie over innovaties en draagt er zorg voor dat lokale innovaties beschikbaar worden gesteld aan andere bibliotheken en in andere provincies. Probiblio brengt landelijke programma’s, afspraken en effectieve innovaties onder de aandacht bij bibliotheken een bevordert de implementatie er van.

 • Probiblio deelt kennis en stemt af met de andere provinciale ondersteuningsinstellingen ten einde de innovatiekracht en –middelen zo goed mogelijk samen en op elkaar afgestemd in te zetten.

 • Voor alle activiteiten wordt in samenspraak met de betrokken partijen een projectvoorstel opgesteld. Deze projectvoorstellen worden op verzoek ter beschikking gesteld aan de provincie.

 • Alle activiteiten worden periodiek gemonitord en geëvalueerd, zodat deze informatie betrokken kan worden bij de beoordeling van het jaarwerkplan.

 • Jaarlijks aanvullende prestatieafspraken te bepalen op basis van activiteiten in het jaarwerkplan.

3 Netwerktaken

Wettelijk kader

Artikel 6, lid 1-4 Wsob

Artikel 7 Wsob

Artikel 8 Wsob

Taken ter uitvoering van deze wettelijke opdracht

De Zuid-Hollandse lokale bibliotheken, Probiblio en de Koninklijke Bibliotheek, voor wat betreft haar taak tot het in stand houden van de landelijke digitale bibliotheek, vormen één Zuid-Hollands netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen. De provincie bevordert als één van de netwerkverantwoordelijken (art. 6) dat elke deelnemer van het Zuid-Hollandse netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen kan voldoen aan de netwerkverplichtingen (art. 8):

 • a)

  met de andere deelnemers gebruik maakt van een gezamenlijke catalogus van beschikbare werken;

 • b)

  onderdeel is van het interbibliothecaire leenverkeer, bedoeld in artikel 15;

 • c)

  zijn collectiebeleid voert overeenkomstig het gezamenlijk collectieplan, bedoeld in artikel 10;

 • d)

  gebruik maakt van een op de andere deelnemers afgestemde digitale infrastructuur;

 • e)

  zijn administratie van leden en zijn algemene voorwaarden af stemt op de andere deelnemers; en

 • f)

  het onderwijs ondersteunt.

Te leveren prestaties

 • Probiblio voldoet volledig aan de netwerkverplichtingen (Wsob art. 8).

 • Probiblio informeert de provincie tijdig en volledig zodat zij haar verantwoordelijkheid t.a.v. het netwerk naar behoren kan nemen (Wsob art. 6).

  • o

   Probiblio informeert de provincie jaarlijks over ontwikkelingen, trends en bijzonderheden in het Zuid-Hollandse netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen.

  • o

   Probiblio voorziet de provincie jaarlijks van een monitor op basis van de Wsob-gegevens.

  • o

   Probiblio signaleert knelpunten t.a.v. van het Zuid-Hollandse netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen en brengt tijdig advies uit ten behoeve van provinciale beleidsontwikkeling.

 • Probiblio bevordert dat lokale bibliotheken voldoen aan de netwerkverplichtingen (art 8.).

 • Probiblio bevordert de netwerksamenwerking ten behoeve van het bibliotheekwerk.

 • Jaarlijks aanvullende prestatieafspraken te bepalen op basis van activiteiten in het jaarwerkplan.

4 Gegevenslevering

Wettelijk kader

Artikel 11, lid 1 en 2 Wsob

Taken ter uitvoering van deze wettelijke opdracht

De provincie stelt Probiblio in staat om bij de Koninklijke Bibliotheek de door de minister voor beleidsontwikkeling aan provinciale ondersteuningsinstellingen gevraagde gegevens aan te leveren (zie: ministeriele regeling gegevenslevering Wsob).

Te leveren prestaties

 • Probiblio voldoet aan haar wettelijke verplichting t.a.v. gegevenslevering (Wsob art 11, lid 1 en 2 en de ministeriele regeling gegevenslevering).

 • Jaarlijks aanvullende prestatieafspraken te bepalen op basis van activiteiten.

5 Collectioneren

Wettelijk kader

Artikel 8 sub c Wsob

Artikel 10 Wsob

Artikel 17, lid 1 sub b Wsob

Taken ter uitvoering van deze wettelijke opdracht

 • Collectioneren heeft tot doel de collecties van de Zuid-Hollandse bibliotheken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen overeenkomstig het gezamenlijk collectieplan, zodat de klanten van de Zuid-Hollandse bibliotheken zo goed en volledig mogelijk bediend worden in hun zoektocht naar kennis en informatie.

Te leveren prestaties

 • Probiblio levert input voor het gezamenlijk collectieplan (landelijk) en draagt bij aan de totstandkoming van een gezamenlijke uitvoeringsagenda (elke vier jaar).

 • Probiblio vervult een scharnierfunctie tussen landelijk en lokaal.

 • Probiblio ontwikkelt en beheert het Zuid-Hollandse collectieplan en brengt dit in overeenstemming met het landelijk collectieplan waarbij rekening wordt gehouden met klantonderzoek, klantprofielen en landelijke ontwikkelingen.

 • Probiblio ondersteunt het bovenlokaal gezamenlijk collectioneren van fysieke werken (in aansluiting op de digitale bibliotheek) en ondersteunt bibliotheken bij de implementatie van maatregelen die genomen moeten worden voor de afstemming van de eigen collectie op de bovenlokale en landelijke collectie.

 • Probiblio bevordert dat alle Zuid-Hollandse openbare bibliotheken deelnemen aan het provinciaal collectioneren en dat alle Zuid-Hollandse openbare bibliotheken voldoen aan de vastgestelde normen uit het gezamenlijk collectieplan.

 • Probiblio rapporteert jaarlijks aan de stakeholders, waaronder de provincie, over de mate waarin collecties en collectiegebruik aan de landelijk vastgestelde normen voldoen en Probiblio doet voorstellen ter verbetering.

 • Probiblio onderzoekt hoe collectievorming op provinciaal niveau effectief en efficiënt uitgevoerd kan worden, formuleert aanbevelingen en ondersteunt desgewenst bij de uitvoering van de maatregelen.

 • Probiblio stelt enkele specifieke collecties samen die ter beschikking gesteld worden aan alle Zuid-Hollandse openbare bibliotheken. Het gaat hierbij om collecties voor de erfgoedlijnen en archeologie, wisselcollecties voor mensen met een leesbeperking, voor persoonlijke ontwikkeling en wisselcollecties ten behoeve van verpleeg- en verzorgingstehuizen.

 • Jaarlijks aanvullende prestatieafspraken te bepalen op basis van activiteiten in het jaarwerkplan.

De genoemde prestaties worden jaarlijks opgenomen in het jaarwerkplan. Deze worden aangevuld met prestaties die afgeleid worden van de activiteiten uit het betreffende jaar. Deze worden zo specifiek mogelijk geformuleerd.

5.Evaluatiebepaling / herijking

De boekjaarsubsidie van Probiblio wordt periodiek geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid. Dit toetsingskader kan op elk gewenst moment worden herijkt door Gedeputeerde Staten. Herijking zal plaatsvinden als (beleids)ontwikkelingen of gewijzigde inzichten daarom vragen.

Artikel II

De beleidsregel Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling openbare bibliotheekvoorzieningen Zuid-Holland, zoals vastgesteld door Gedeputeerde staten op 7 juli 2017, gepubliceerd in het provinciaal blad 2017, nr. 2963 wordt ingetrokken.

Artikel III

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze wordt geplaatst.

Artikel IV Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling openbare bibliotheekvoorzieningen Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 17 mei 2022

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland