Tijdelijke subsidieregeling Sportakkoord Breda 2022

Geldend van 28-05-2022 t/m heden

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling Sportakkoord Breda 2022

Burgemeester en wethouders van Breda,

Gelet op artikel 1:3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Breda 2017;

besluiten vast te stellen de:

Tijdelijke subsidieregeling Sportakkoord Breda 2022.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Sportakkoord Breda: het Sportakkoord Breda, zoals vastgesteld door het college op 9 april 2019.

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl: landelijk maatregelenpakket dat erop gericht is het sociaal en mentaal welbevinden van kwetsbare groepen te bevorderen, negatieve gezondheidseffecten van de coronamaatregelen tegen te gaan en verdere schade te voorkomen.

Positieve sportcultuur: het uitgangspunt dat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos moet kunnen sporten en dat plezier in sport een belangrijk fundament is voor een leven lang sporten.

College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda.

Artikel 2: Voor wie

Voor subsidie op grond van deze regeling komen in aanmerking projecten die bijdragen aan de ambities uit het Sportakkoord Breda, dan wel actielijn 3 van het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Daarvan is sprake indien het project een bijdrage levert aan één of meer van de volgende doelstellingen:

 • a.

  innovatie van het sport- en beweegaanbod voor (kwetsbare) jongeren;

 • b.

  het stimuleren van een positieve sportcultuur in de georganiseerde sport;

 • c.

  het motiveren van nieuwe doelgroepen tot sport en bewegen in de openbare ruimte;

 • d.

  de inzet van sport en bewegen als middel om maatschappelijke participatie te bevorderen of eenzaamheid te bestrijden;

 • e.

  het (re)activeren van doelgroepen waarvan de sport- en beweegdeelname achterblijft.

Artikel 3: Door wie

 • 1. Subsidie kan alleen aangevraagd worden door een samenwerkingsverband van ten minste 2 rechtspersonen: partners die samenwerken aan de uitvoering van het project, waarbij alle partijen op eigen rekening en risico meedoen aan het project. Eén partner is penvoerder van het project en is eindverantwoordelijke voor de ontvangen subsidie;

 • 2. De penvoerder kan slechts één subsidieaanvraag indienen in het kader van deze regeling.

Artikel 4: Subsidiecriteria en beoordeling aanvragen

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende subsidiecriteria:

 • a.

  Het project draagt bij aan een of meer doelstellingen zoals vermeld in artikel 2 lid a tot en met e;

 • b.

  De subsidieaanvraag betreft geen reguliere of al gesubsidieerde activiteit van de aanvragende rechtspersoon of samenwerkingspartner(s);

 • c.

  Per project wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt;

 • d.

  Het project wordt uitgevoerd in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

Artikel 5: Procedure

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd in de periode van 1 juni tot en met 15 juli 2022;

 • 2. De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en digitaal ondertekend aanvraagformulier;

 • 3. Alle aanvragen die tijdig en volledig zijn, en voldoen aan de criteria van artikel 4, concurreren om het beschikbare budget via een rankingsysteem. De aanvragen worden met elkaar vergeleken op basis van de criteria en weging zoals vermeld in artikel 5, lid 4. De hoogst scorende aanvragers in de ranking krijgen subsidie tot het subsidieplafond bereikt is.

 • 4. Punten ten behoeve van de ranking worden toegekend aan de hand van onderstaande criteria:

  Criterium

  Maximaal aantal punten

  Weging

  Maximale score

  Toelichting

  Effectiviteit

  15 punten

  5

  75

  Mate waarin wordt bijgedragen aan de doelen zoals genoemd in artikel 2

  Haalbaarheid / kans op succes

  10 punten

  3

  30

  Kans dat het project succesvol uitgevoerd wordt en een blijvend effect sorteert

  Efficiëntie

  5

  2

  10

  Redelijkheid van de kosten die voor de activiteiten gemaakt worden in verhouding tot het te bereiken effect

  Maximale totaalscore

   
   

  115

   
 • 5. De aanvraag moet ten minste 75 punten scoren om in aanmerking te komen voor subsidie;

 • 6. Indien toepassing van het vijfde lid ertoe leidt dat aanvragen een gelijke totaalscore behalen, wordt rangschikking van de aanvragen bepaald door het aantal punten onder het criterium ‘Effectiviteit’, waarbij de aanvraag met de meeste punten hoger eindigt in de ranking;

 • 7. Indien toepassing van het zesde lid ertoe leidt dat aanvragen een gelijke totaalscore behalen, wordt rangschikking van de aanvragen bepaald door het aantal punten onder het criterium ‘Haalbaarheid / kans op succes’, waarbij de aanvraag met de meeste punten hoger eindigt in de ranking;

 • 8. Het college beslist uiterlijk 8 weken na de indieningsdatum, mits de aanvraag volledig is en voorzien van alle vereiste bijlagen zoals bedoeld in artikel 8 van deze regeling.

Artikel 6: Subsidiebedrag

 • 1. Het subsidieplafond op grond van deze regeling is €200.000,- .

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000,- per project.

 • 3. Het college stelt het subsidieplafond vast en maakt dit bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze.

Artikel 7: Weigeringsgronden

De subsidie kan geweigerd worden indien de aanvraag niet voldoet aan hetgeen gesteld in titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 4 Algemene Subsidieverordening Breda 2017 en deze subsidieregeling.

Artikel 8: Bij de aanvraag in te dienen stukken

Bij de aanvraag moeten naast de vereisten in artikel 3:2 lid 3 Algemene Subsidieverordening Breda 2017 de volgende stukken gevoegd zijn:

 • a.

  Een plan van aanpak waaruit blijkt dat in de uitvoering daadwerkelijk sprake is van samenwerking met een of meer andere organisaties op het gebied van sport, onderwijs, opvang, (gezondheid)zorg, welzijn en/of het bedrijfsleven;

 • b.

  Een ingevulde en ondertekende partnerverklaring.

Artikel 9: Verplichtingen

Het college kan de subsidieontvanger in de verleningsbeschikking verplichten de resultaten en opgedane ervaringen bij de uitvoering van het project volgens een nader af te spreken methode te delen met het college, zodanig dat deze beschikbaar komen voor andere en vervolginitiatieven die bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl, sport en bewegen.

Artikel 10: Algemene subsidieverordening Breda 2017

De Algemene subsidieverordening Breda 2017 is van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 11: Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meerdere artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager tot onbillijkheden van overwegende aard leidt;

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 12: Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Tijdelijke subsidieregeling Sportakkoord Breda 2022’;

 • 2. De regeling komt te vervallen op 31 december 2022;

 • 3. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Breda in de vergadering van 10 mei 2022

, burgemeester

, gemeentesecretaris