Subsidieregeling Ondersteuning controles CoronaToegangsBewijzen Gemeente Montferland 2022

Geldend van 27-05-2022 t/m 29-09-2022

Intitulé

Subsidieregeling Ondersteuning controles CoronaToegangsBewijzen Gemeente Montferland 2022

Intitulé

Subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

• Gelet op de Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 van de Minister van Justitie en Veiligheid van 26 januari 2022, nr. 3774522;

• Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Montferland 2018;

Besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Ondersteuning controles CoronaToegangsBewijzen Gemeente Montferland 2022

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van B&W van de gemeente Montferland;

 • b.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • c.

  Subsidiabele kosten: kosten voor de controle op coronatoegangsbewijzen, gemaakt in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022, die vallen onder één of meer van de volgende categorieën:

  • verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

  • in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligers bijdrage;

  • verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten bedoeld onder a.;

  • in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en het identiteitsdocument faciliteren;

  • verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten genoemd in dit artikel onder a. tot en met e.

 • d.

  Niet-subsidiabele kosten:

  • kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022 of na 26 maart 2022;

  • kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;

  • kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Artikel 2 Doel van deze subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is de ondersteuning van bedrijven en niet-commerciële organisaties die in de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022 verplicht zijn om een controle uit te voeren op coronatoegangsbewijzen.

Artikel 3 – Wie komen voor subsidie in aanmerking?

Doelgroep:

 • 1.

  Alle bedrijven en niet-commerciële organisaties in de gemeente Montferland die verplicht zijn om in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 een controle op coronatoegangsbewijzen te verrichten.

 • 2.

  De gepleegde inzet voor de controle moet specifiek plaatsvinden op de betreffende locatie binnen de grenzen van de gemeente Montferland waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Hierbij geldt de voorwaarde bij een evenement dat er een melding voor het evenement is gedaan of dat er een vergunning voor het evenement is verleend op grond van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Montferland.

Artikel 4 - Subsidieaanvraag

 • 1. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 mei tot en met 30 juni 2022. Aanvragen buiten deze termijn worden niet in behandeling genomen

 • 2. Per bedrijf of niet-commerciële instelling wordt maar één aanvraag in behandeling genomen.

 • 3. Aanvragen moeten worden gedaan via het digitale aanvraagformulier ‘Ondersteuning controles CTB’ en worden digitaal ondertekend via DigiD of eHerkenning door een voor de betreffende organisatie bevoegd persoon of orgaan. Bij de aanvraag moeten daarnaast de volgende stukken worden ingediend:

 • Kopie bankafschrift of bankpas waarop u de subsidie wilt ontvangen. Rekeningnummer en tenaamstelling moeten duidelijk zichtbaar zijn.

 • De ingevulde rekentool

 • Facturen als u een vergoeding aanvraagt voor:

  • Kosten externe inhuur, eventuele werving, administratie etc.

  • Kosten voor hulpmiddelen en materialen die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren

 • Loonstroken als u een vergoeding aanvraagt voor:

  • Verschuldigde loonkosten inhuur personeel

  • Verschuldigd vakantiegeld, pensioenafdrachten, sociale zekerheidslasten in relatie tot inhuur personeel

 • Het college kan aanvullende informatie vragen als dit nodig is.

 • 4. In geval van onvolledige aanvragen, krijgen binnen 14 dagen na aanvraag het verzoek om de aanvullende informatie aan te leveren. Vervolgens krijgt de aanvrager 14 dagen de gelegenheid om de ontbrekende informatie aan te leveren. Bij overschrijding van deze termijn wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

 • 5. Zodra de aanvraagtermijn is verstreken, zal het college een beslissing nemen op de aanvragen.

Artikel 5 – Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 137.680.

 • 2. Het in het eerste lid bedoelde budget geldt als subsidieplafond als bedoeld in art. 4.22 Awb.

 • 3. Als het totaal van de toe te kennen bedragen boven de € 137.680 uitkomt zal het bedrag naar rato van de declarabele kosten worden verdeeld over de goedgekeurde aanvragen.

Artikel 6 - Subsidievaststelling

 • 1. Bij honorering van de aanvraag wordt het toegekende subsidiebedrag in één keer uitbetaald.

 • 2. Bij verlening van de subsidie wordt de subsidie direct vastgesteld.

 • 3. Uitbetaling van de subsidie vindt uiterlijk 15 augustus 2022 plaats.

 • 4. In afwijking van artikel 12, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Montferland 2018 worden ook subsidies hoger dan € 5.000 die worden verleend op grond van deze regeling direct vastgesteld.

Artikel 7 – Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

Artikel 8 - Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze regeling vervalt van rechtswege op datum 30 september 2022, met dien verstande dat de regeling zoals deze luidde op 30 juni 2022 van toepassing blijft op aanvragen die uiterlijk op 30 juni 2022 zijn ingediend.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als de 'Subsidieregeling Ondersteuning controles CoronaToegangsBewijzen Gemeente Montferland 2022’.

Bijlage: rekentool

De rekentool als bedoeld in artikel 4.3 is te vinden op de website van de gemeente Montferland via www.montferland.info/subsidie-ctb

Ondertekening