Besluit indexering prijsgrens opkoopbescherming, artikel 3.4.3 Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Utrecht

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit indexering prijsgrens opkoopbescherming, artikel 3.4.3 Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

Gelet op artikel 3.4.3 van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Utrecht

Overwegende dat:

  • op grond van artikel 3.4.3 van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Utrecht de prijsgrens opkoopbescherming jaarlijks per 1 juli geïndexeerd wordt via de zestigprocentmethode;

  • burgemeester en wethouders de aldus geïndexeerde prijsgrens publiceren in het digitale gemeenteblad,

  • de raad de eerste indexering per 1 juli 2022 wil laten ingaan, om zoveel mogelijk te kunnen aansluiten bij de meest recente cijfers over de WOZ-waarde;

  • de geïndexeerde prijsgrens gebaseerd is op de woningtelling

Stellen het volgende vast:

Artikel 1 Prijsgrens

De prijsgrens opkoopbescherming bedraagt per 1 juli 2022: € 487.000,--

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 24 mei 2022.

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen