Regeling vervallen per 31-10-2022

Nadere regel subsidie tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijs horeca en cultuur 2022 gemeente Utrecht

Geldend van 28-05-2022 t/m 30-10-2022

Intitulé

Nadere regel subsidie tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijs horeca en cultuur 2022 gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • gelet op het Utrechtse horecabeleid;

 • en gelet op de Cultuurnota 2021-2024 “kunst kleurt de stad”

Overwegende dat:

 • horecaondernemers en culturele instellingen kosten hebben gemaakt voor de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs die ze niet begroot hadden waarmee hun financiële positie is verslechterd.

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijs horeca en cultuur 2022 gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  1G-beleid: het verplicht moeten controleren van coronatoegangsbewijzen bij een evenement/bijeenkomst, waar meer dan 500 personen bijeen kwamen in één afgesloten ruimte en geen vaste zitplaatsen aanwezig waren.

 • b.

  CTB: Coronatoegangsbewijs.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel een deel van de extra kosten te vergoeden die horecaondernemers en culturele instellingen hebben gemaakt voor de controle van het CTB.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en rechtspersonen.

 • 2. De aanvrager is werkzaam in:

  • a.

   de horeca- of cultuurbranche en heeft een fysieke vestiging in de gemeente Utrecht.

  • b.

   de evenementenbranche en heeft minimaal één CTB-plichtig evenement in Utrecht georganiseerd.

 • 3. De aanvrager was verplicht in (een deel van) de periode van 26 januari 2022 – 25 februari 2022 en/of 26 februari 2022 - 26 maart 2022 CTB’s te controleren.

 • 4. De aanvrager die op basis van de “Nadere regel subsidie tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijs horeca en cultuur gemeente Utrecht” subsidie verleend heeft gekregen kan voor de periode van 26 januari 2022 – 25 februari 2022 en/of 26 februari 2022 – 26 maart 2022 een aanvullende aanvraag indienen.

  • a.

   In de eerste aanvraag is voor de desbetreffende periode bij de opgegeven kosten meer dan € 1.750,00 ingevuld.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De directe kosten die in (een deel van) de periode van 6 januari 2022 – 25 februari 2022 en/of 26 februari 2022 - 26 maart 2022 zijn gemaakt voor het moeten controleren van het CTB komen voor subsidie in aanmerking.

Directe kosten zijn:

 • 1.

  Verschuldigde loonkosten van controlerende arbeidskrachten, inclusief vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten;

 • 2.

  De kosten van werving, selectie en administratie in geval van externe inhuur van controlerende arbeidskrachten;

 • 3.

  Materiële kosten die de controle van het CTB en identiteitsdocument faciliteren.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De aanvraag van de subsidie wordt met e-Herkenning ingediend via het daarvoor bestemde aanvraagformulier op www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2.

  De aanvraag is voor één vestiging of alle CTB-plichtige evenementen.

 • 3.

  Op het aanvraagformulier moet bij een aanvullende aanvraag het dossiernummer van de vorige aanvraag van de subsidie tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijs horeca en cultuur worden ingevuld.

 • 4.

  Op het aanvraagformulier moeten bij een nieuwe aanvraag de volgende gegevens worden ingevuld:

  • a.

   De branche waarin de aanvrager werkzaam is;

  • b.

   Voor aanvragers in de horeca-of cultuurbranche: het adres van de fysieke vestiging waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • c.

   Voor welke perioden subsidie wordt aangevraagd (26 januari 2022 – 25 februari 2022 en/of 26 februari 2022 - 26 maart 2022);

  • d.

   Het totaalbedrag van de verschuldigde loonkosten, inclusief vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale lasten, van de controlerende arbeidskrachten per aangevraagde periode;

  • e.

   Het totaalbedrag van de kosten van werving, selectie en administratie van externe inhuur van controlerende arbeidskrachten per aangevraagde periode;

  • f.

   Het totaalbedrag van de materiële kosten die de controle van het CTB en identiteitsdocument faciliteren per aangevraagde periode.

  • g.

   Voor aanvragers in de evenementenbranche: een overzicht van de georganiseerde CTB-plichtige evenementen, bestaande uit de naam en datum van het evenement.

 • 5.

  Een aanvrager die voor het eerst subsidie aanvraagt bij gemeente Utrecht stuurt tevens mee:

  • a.

   Een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • b.

   Een kopie bankafschrift of foto bankpas waarop duidelijk het IBAN en de naam van de aanvragende organisatie vermeld staan;

  • c.

   Indien van toepassing: de statuten.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Alle aanvragen moeten voor 27 juni 2022 worden ingediend met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidie.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • 1. Voor aanvragers die subsidie verleend hebben gekregen op basis van de “Nadere regel subsidie tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijs horeca en cultuur gemeente Utrecht”:

  • a.

   Per aanvullende aanvraag voor de periode 26 januari 2022 – 25 februari 2022 is de subsidie maximaal € 1.750,00.

  • b.

   Per aanvullende aanvraag voor de periode 26 februari 2022 – 26 maart 2022 is de subsidie maximaal € 1.750,00.

 • 2. Voor aanvragers die geen subsidie verleend hebben gekregen op basis van de “Nadere regel subsidie tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijs horeca en cultuur gemeente Utrecht”:

  • a.

   Per aanvraag voor de periode 26 januari 2022 – 25 februari 2022 is de subsidie maximaal € 3.500,00.

  • b.

   Per aanvraag voor de periode 26 februari 2022 – 26 maart 2022 is de subsidie maximaal € 3500,00 wanneer de aanvrager vanwege het 1G beleid ook na 25 februari 2022 moest controleren.

 • 3. Indien het totaalbedrag van de volledige, juist en tijdig ingediende subsidieaanvragen het beschikbare budget overschrijdt, worden alle te verlenen subsidies evenredig gekort.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen, worden beoordeeld en met elkaar vergeleken.

 • 2. Het definitieve bedrag wordt bepaald na beoordeling van alle aanvragen. Wanneer het totale bedrag van de toegekende aanvragen het totaal beschikbare subsidieplafond overschrijdt, dan worden alle aanvragen naar rato van het maximaal beschikbare subsidiebedrag gekort.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten binnen 13 weken over de aanvraag.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend en direct vastgesteld. Dit wil zeggen, dat in principe geen verantwoording achteraf plaatsvindt. Wel kan de gemeente achteraf steekproefsgewijs een financiële en inhoudelijke controle uitvoeren op alle relevante bewijsstukken. In de verleningsbeschikking wordt hiervoor de uiterste termijn aangegeven.

Artikel 11 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 oktober 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijs horeca en cultuur 2022 gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 24 mei 2022.

De secretaris,

Gabriëlle G.H.M. Haanen

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma