Vervangingsregeling management Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam

Geldend van 26-05-2022 t/m heden

Intitulé

Vervangingsregeling management Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam

De secretaris-directeur van Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam

Gelet op 1.4 van het mandaatregister van de regioraad,

Gelet op de voorstellen van het management,

Besluit vast te stellen

De ‘Vervangingsregeling management Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam’

Paragraaf 1. Vervanging managers

Art. 1. Aanwijzing plaatsvervangend managers

  • 1. De manager draagt zorg voor een adequate vervanging bij diens afwezigheid.

  • 2. De secretaris-directeur wijst daartoe op voorstel van de manager een plaatsvervangend manager aan.

  • 3. De aanwijzing als plaatsvervangend manager geschiedt op persoonlijke titel.

  • 4. Als plaatsvervangend manager kan een seniormedewerker uit het eigen team worden aangewezen.

  • 5. Een aanwijzing als plaatsvervangend manager wordt vastgelegd in een register, dat wordt gepubliceerd op InVRAnet.

Art. 2. Bevoegdheden en beperkingen

  • 1. Bij afwezigheid van de manager is de plaatsvervanger bevoegd de taken en bevoegdheden van de manager uit te oefenen.

  • 2. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden ‘plaatsvervangend [functietitel afwezige]’, gevolgd door eigen naam en functie.

Paragraaf 2. Slotbepalingen

Art. 3. Onvoorzien

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de secretaris-directeur en treft deze zo nodig maatregelen.

Art. 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 9 mei 2022.

Art. 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Vervangingsregeling management Vervoerregio Amsterdam’

Ondertekening

De secretaris-directeur,

T. de Vries