Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Voorschoten 2022

Geldend van 25-11-2022 t/m 03-01-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2022

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Voorschoten 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten

gelet op:

 • -

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag in 2022;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel tijdelijk beleidsregels vast te stellen;

Besluit vast te stellen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Voorschoten 2022.

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvrager: de alleenstaande die de energietoeslag aanvraagt, dan wel de samenwonenden die deze gezamenlijk aanvragen;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;

  • c.

   huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin zoals bedoeld in artikel 4 van de participatiewet of samenwonenden zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 sub h van deze beleidsregels;

  • d.

   inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 lid 1 van de participatiewet;

  • e.

   peildatum ambtshalve toekenningen: 1 januari 2022 of datum aanvraag uitkering levensonderhoud;

  • f.

   peildatum overige aanvragen: datum van aanvraag;

  • g.

   referteperiode: de maand voorafgaand aan de datum van aanvraag of – bij wisselend inkomen – de drie maanden voorafgaand aan de datum van aanvraag;

  • h.

   samenwonende: degene die duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met een ander inclusief de kostendeler zoals bedoeld in de wet;

  • i.

   wet: Participatiewet.

 • 2. Voor zover niet anders bepaald, worden de begrippen in deze beleidsregels gebruikt in dezelfde betekenis als in de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid Voorschoten 2020, Participatiewet, of de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2: Hoogte energietoeslag

De energietoeslag bedraagt in 2022 eenmalig € 1.300,- per huishouden.

Artikel 3: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar en geen aanvullende bijzondere bijstand voor het voeren van een zelfstandig huishouden ontvangt;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 5. Er wordt per huishouden éénmaal energietoeslag verstrekt.

Artikel 4: Ambtshalve toekenning

 • 1. In aanvulling op artikel 3 wordt de energietoeslag ambtshalve verstrekt aan huishoudens, waarvan het bankrekeningnummer bekend is bij de gemeente, en die:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen;

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004), de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); of

  • c.

   een minimavoorziening ontvangen op grond van de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid Voorschoten 2020.

 • 2. In afwijking van lid 1 sub c geldt de ambtshalve toekenning niet voor inwoners die enkel een minimavoorziening ontvangen waarvoor een inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum geldt.

 • 3. De ambtshalve toekenning heeft ook betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 5: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag kunnen een aanvraag indienen met een door het college ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 2. Bij de aanvraag wordt in ieder geval overgelegd:

  • a.

   kopie van een identiteitsbewijs (geen rijbewijs); en,

  • b.

   bewijs van het inkomen (loonstrook of uitkeringsspecificatie) van de referteperiode.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 november 2022.

Artikel 6: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking de dag na datum van publicatie in het Gemeenteblad.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 8: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Voorschoten 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten, gehouden op 19 april 2022

de secretaris,

A.R. de Graaf

burgemeester,

drs. N. Stemerdink

TOELICHTING

De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Voorschoten staan niet op zich zelf. Die zijn gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet en aanvullend op de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid Voorschoten 2020.

In de basis vinden deze beleidsregels dus hun oorsprong in de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Inzake de begrippen ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij de Participatiewet en het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt op grond van de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid Voorschoten 2020.

Artikel 2 Hoogte energietoeslag

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 3 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

In lid 2 is bepaald dat het vermogen buiten beschouwing wordt gelaten.

In lid 4 zijn diverse groepen uitgezonderd van de doelgroep:

 • -

  degenen die in een instelling verblijven omdat zij in beginsel geen energierekening hoeven te voldoen;

 • -

  studerenden tot 27 jaar, want zij zijn sowieso uitgesloten van het recht op algemene bijstand en hun woonsituatie is zeer divers, ook voor wat betreft de energiekosten;

 • -

  jongeren tot 21 jaar: daarvoor zijn de ouders nog onderhoudsplichtig en die worden dus geacht bij te dragen in de (extra) kosten. Uitzondering hierop vormen inwoners tot 21 jaar die aanvullende bijzondere bijstand voor het voeren van een zelfstandig huishouden ontvangen. Bij deze groep kan aangenomen worden dat de ouders niet aan de onderhoudsplicht kunnen voldoen.

 • -

  ingezetene met enkel een briefadres; deze doelgroep hoeft doorgaans geen energierekening te voldoen.

Artikel 4 Ambtshalve toekenning

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de aanvrager een laag inkomen heeft in de zin van deze regeling. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die op of na de peildatum algemene bijstand ontvangen, een uitkering op grond van het Bbz 2004, de IOAW of de IOAZ ontvangen, of wanneer huishoudens op of na de peildatum gebruikmaken van een gemeentelijke minimaregeling met een inkomensgrens van maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Voor zover sprake is van een AIO die door de SVB wordt verstrekt, zal de SVB de gegevens van deze groep beschikbaar stellen door tussenkomst van het Inlichtingenbureau.

Artikel 5 Aanvraag

De energietoeslag beslaat alleen het jaar 2022. Een aanvraag kan daarom ingediend worden tot en met 30 november 2022.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Er zijn situaties denkbaar waarbij niet aan alle voorwaarden wordt voldaan om in aanmerking te komen voor de energietoeslag, maar dat de uitsluitingsgrond slechts van korte duur was of bijvoorbeeld dat het strikt vasthouden aan de bepalingen onevenredig nadelig uitpakt in het licht van het doel van deze regeling. In dergelijke situaties kan een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing worden uitgevoerd op grond dit artikel.

Artikel 7 Inwerkingtreding en duur beleidsregels Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 8 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.