Subsidieregeling snelloket cultuur provincie Groningen

Geldend van 30-05-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling snelloket cultuur provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 17 mei 2022, nr. A.11, team BELCULT, dossiernummer K22844 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat:

 • -

  Podiumkunstenaars, culturele makers en zzp'ers bovenmatig hard getroffen zijn door de maatregelen voortkomend uit de COVID19-crisis.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3 van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

Besluiten:

 • I.

  Vast te stellen de:

Subsidieregeling snelloket cultuur provincie Groningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • c.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • d.

  provincie: provincie Groningen;

 • e.

  culturele ondernemers: podiumkunstenaars, artiesten, culturele makers of culturele zzp'ers

 • f.

  kleinschalig; beperkt van omvang, waar weinig personen bij betrokken zijn.

Artikel 2 Doel

Het doel van het Snelloket cultuur is om culturele ondernemers in de provincie Groningen tijdens of in de uitloop van de beperkende maatregelen volgend uit de coronacrisis op een snelle en laagdrempelige manier financieel te ondersteunen door kleinschalige live-uitvoeringen en presentaties voor publiek mogelijk te maken.

Artikel 3 Doelgroep

De regeling is gericht op culturele ondernemers die kleinschalige liveprojecten of presentaties voor publiek willen uitvoeren, passend binnen de beperkingen van de coronamaatregelen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen mogen een aanvraag indienen.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Kleinschalige culturele liveoptredens of presentaties die weten te overtuigen waar het de professionele kwaliteit betreft.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 2.5 van de procedureregeling wordt de subsidie geweigerd indien:

 • 1.

  De aanvrager reeds eerder een subsidie heeft ontvangen op basis de vorige rondes regeling Snelloket Kunstraad;

 • 2.

  De aanvrager al vanuit een ander cultuurbudget van de provincie Groningen subsidie ontvangt.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  De aanvrager dient gevestigd te zijn in de provincie Groningen;

 • 2.

  De aanvrager dient aantoonbaar tenminste drie jaar professioneel in de cultuursector in de provincie Groningen werkzaam te zijn;

 • 3.

  De aanvraag dien te leiden tot een live uitvoering of presentatie voor publiek binnen de geldende coronamaatregelen;

 • 4.

  De activiteit dient plaats te vinden in de provincie Groningen;

 • 5.

  De activiteit is op het moment van het indienen van de aanvraag nog niet gestart en wordt uitgevoerd voor 31 december 2022, tenzij de geldende coronamaatregelen dat onmogelijk maken.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  Alle kosten die direct gerelateerd zijn aan het organiseren en uitvoeren van een kleinschalige culturele live-uitvoering of presentatie voor publiek.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  Alle kosten die niet direct gerelateerd zijn aan het organiseren en uitvoeren van een kleinschalige live-uitvoering of presentatie voor publiek

Artikel 10 Indieningsvereisten

Onverminderd artikel 2.1 lid 1 en 2 van de Procedureregeling dient een aanvrager de volgende procedure te volgen:

 • 1.

  Een aanvraag wordt digitaal ingediend via www.provinciegroningen.nl/subsidies.

 • 2.

  Naast het volledig ingevulde aanvraagformulier, worden de volgende bijlagen bijgesloten:

  • a.

   Omschrijving van het project inclusief start en einddatum;

  • b.

   Begroting en dekkingsplan;

  • c.

   Publiciteitsplan (hoe wordt het publiek live bereikt?);

  • d.

   Uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat de aanvrager tenminste drie jaar professioneel in de cultuursector werkzaam zijn.

Artikel 11 Indieningstermijn

 • 1. Aanvragen voor deze regeling kunnen vanaf maandag 30 - 05 - 2022 12.00 uur worden ingediend.

 • 2. Aanvragen die voor de in lid 1 genoemde datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 12 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor 2022 bedraagt € 150.000.

Artikel 13 Subsidiehoogte

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- voor kleinere (met een totale begroting tot € 2.500,-) en maximaal € 5.000,- voor grotere projecten (met een totale begroting hoger dan € 2.500,-).

 • 2. De toekenning kan maximaal 100% bedragen van de naar het oordeel van de het college van Gedeputeerde Staten noodzakelijke kosten.

Artikel 14 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 15 Besluitvorming

 • 1. Op de subsidieaanvraag wordt binnen 8 weken door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een besluit genomen.

 • 2. De beslistermijn kan eenmalig met maximaal 4 weken worden verlengd.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 30-05-2022 en wordt bekend gemaakt in het Provinciaal Blad.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling snelloket cultuur provincie Groningen.

Ondertekening

Groningen, 17 mei 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling … Groningen

Algemeen

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 (Kaderverordening) en de Procedureregeling subsidies Groningen (Procedureregeling). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Kaderverordening en Procedureregeling. In de Procedureregeling staat onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht.

Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Kaderverordening en Procedureregeling noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze subsidieregeling.