Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW gemeente Heerlen 2022

Geldend van 24-05-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW gemeente Heerlen 2022

De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW);

Overwegende:

dat het dagelijks bestuur van BsGW op grond van de gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 232 vierde lid, onderdeel b van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar) aan te wijzen ;

dat het dagelijks bestuur op 24 december 2020 heeft besloten om N.M.J.G. Lebens, directeur, aan te wijzen als invorderingsambtenaar;

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene Wet bestuursrecht;

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat 

De invorderingsambtenaar mandateert aan de directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Heerlen de invorderingsbevoegdheid van de volgende heffingen op grond van een door het bevoegde gezag van de gemeente Heerlen vastgestelde regeling:

 • 1.

  leges;

 • 2.

  marktgelden;

 • 3.

  lijkbezorgingsrechten;

 • 4.

  parkeerbelasting.

Artikel 2 Kaderstelling

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in dit besluit.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de ter zake geldende uitvoeringsregels.

 • 3.

  Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de ter zake gestelde budgettaire kaders.

 • 4.

  Afhandeling van bezwaar- en beroepschriften is uitgesloten van dit mandaat.

Artikel 3 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

“De invorderingsambtenaar,

namens deze “,

gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam. Het gebruik van voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 4 Ondermandaat

Ondermandaat van de in dit besluit toegekende bevoegdheden is toegestaan aan functionarissen in dienst van de gemeente Heerlen.

Artikel 5 Toezicht en rapportage

 • 1.

  De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2.

  De gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie zoals bedoeld in artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Heerlen 2022"

Roermond, 4 april 2022

De ambtenaar als bedoeld in artikel 232 vierde lid onder b van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar),

Ondertekening

De directeur,

N.M.J.G. Lebens

Heerlen, 4 april 2022

Ondergetekende,

Verklaart zich akkoord met de voorgestelde mandatering (als bedoeld in artikel 10:4 van de Awb),

A.P.W.M. Scheepers

Directeur Bedrijfsvoering