Beleidsregel schuldhulpverlening Oldebroek 2022

Geldend van 26-05-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel schuldhulpverlening Oldebroek 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek,

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

gelet op het bepaalde in het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2025,

gezien het college het wenselijk acht om nadere regels op te stellen over de gemeentelijke schuldhulpverlening,

besluit vast te stellen:

de Beleidsregel schuldhulpverlening Oldebroek 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  cliënt: persoon aan wie schuldhulpverlening wordt gegeven op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

 • c.

  inwoner: degene die als ingezetene in de basisregistratie personen is ingeschreven bij de gemeente Oldebroek;

 • d.

  natuurlijk persoon: Een natuurlijk persoon is een mens die, behoudens gebleken handelingsonbekwaamheid, in juridische zin drager van rechten en verplichtingen is. Een natuurlijk persoon kan zelfstandig in het rechtsverkeer optreden, en vormt daarmee, net als zijn juridische tegenhanger, de rechtspersoon, een rechtssubject.

 • e.

  schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden als redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of als hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg.

Artikel 2. Overige regelgeving

Naast deze beleidsregels zijn op gemeentelijke schuldhulpverlening van toepassing:

 • 1.

  Het convenant vroegsignalering en daarmee samenhangende documenten waarin de werkwijze is beschreven.

 • 2.

  De NVVK gedragscodes en modules.

Artikel 3. Uitvoering

De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door:

 • 1.

  Sociaal Team;

 • 2.

  een gemandateerde organisatie voor schuldhulpverlening en;

 • 3.

  door de gemeente gecontracteerde organisatie(s) voor schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers.

Artikel 4. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

 • 1. Iedere inwoner van de gemeente Oldebroek van 18 jaar en ouder kan het college verzoeken schuldhulpverlening te verlenen.

 • 2. Schuldhulpverlening staat open voor natuurlijke personen. De schulden kunnen ook voortvloeien uit ondernemerschap, maar voor de afbakening is van belang dat de schuldenlast drukt op de natuurlijke persoon.

 • 3. Voor een inwoner die zelfstandig ondernemer is met een nog functionerende onderneming, geldt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) als voorliggende voorziening.

 • 4. Als het Bbz geen of onvoldoende oplossing biedt, dan kan de zelfstandige met (problematische) schulden worden toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 5. Aanbod schuldhulpverlening

 • 1. De vorm waarin de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan per situatie verschillen. De persoonlijke situatie, zelfredzaamheid van de persoon en de regelbaarheid van de schulden zijn bepalend.

 • 2. Het schuldhulpverleningstraject kan bestaan uit alle producten die de NVVK beschrijft in haar modules.

 • 3. Een gesprek over (problematische) schulden kan worden aangevraagd bij het Sociaal Team. Zij fungeren daarmee als toegang tot de gemandateerde organisatie voor schuldhulpverlening zoals genoemd in artikel 3 lid 2.

 • 4. Er is sprake van een aanvraag schuldhulpverlening als de inwoner tijdens een afspraak met een sociaal werker vraagt om hulp bij het voorkomen of oplossen van geldproblemen, waaronder problematische schulden.

 • 5. Het college verleent aan aanvrager een schuldhulpverleningstraject indien het college dit noodzakelijk acht. Aanvrager wordt hierover schriftelijk geïnformeerd middels een besluit en een Plan van Aanpak.

 • 6. Het plan van aanpak wordt uitgevoerd door een van de in artikel 3 genoemde aanbieders. Indien de omstandigheden van de aanvrager daartoe aanleiding geven kan het college besluiten dat het Plan van aanpak wordt uitgevoerd door een andere uitvoerder dan waar de aanvraag is gedaan.

Artikel 6. Weigeren en beëindigingsgronden

 • 1. Als de cliënt niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals beschreven in artikel 6 en 7 van de Wgs kan het college besluiten om schuldhulpverlening te weigeren of te beëindigen.

 • 2. Het college kan de toegang tot schuldhulpverlening weigeren voor de persoon die veroordeeld is voor fraude, door opzet of door grove schuld, die tot financiële benadeling van een bestuursorgaan heeft geleid of daarvoor een bestuurlijke sanctie opgelegd heeft gekregen.

 • 3. Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan het college besluiten tot beëindiging van de schuldhulpverlening als:

  • a.

   het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

  • b.

   op grond van – later gebleken – onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan betrokkene is toegekend, terwijl als dit tijdens de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen;

  • c.

   de cliënt zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt;

  • d.

   de cliënt in staat is om zijn schulden zelf te regelen of in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

  • e.

   de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de cliënt, niet (langer) passend is;

  • f.

   een verzoek tot toelating WSNP is afgewezen.

 • 4. Een traject schuldhulpverlening eindigt van rechtswege bij het overlijden van de cliënt.

 • 5. Als de cliënt gedurende het schuldhulpverleningstraject verhuist naar een andere gemeente en daardoor niet langer tot de doelgroep behoort zoals beschreven in artikel 4, handelt het college als volgt: alleen als het dossier vergevorderd is (een algeheel akkoord is bereikt met schuldeisers) en naar het oordeel van het college uit praktisch oogpunt wenselijk is, blijft het dossier in behandeling bij het college van Oldebroek.

 • 6. De beslissing zoals bedoeld in de leden 1, 2 en 3 is gemotiveerd en wordt schriftelijk aan de cliënt bekendgemaakt.

Artikel 7. Hernieuwde aanvraag

 • 1. Het college kan een derde aanvraag schuldhulpverlening binnen 5 jaar weigeren als bij de aanvrager twee trajecten schuldhulpverlening tussentijds door eigen toedoen zijn:

  • a.

   beëindigd (minnelijk en/of wettelijk) en/of

  • b.

   ingevolge artikel 7 een traject schuldhulpverlening is geweigerd en/of

  • c.

   schuldhulpverlening is beëindigd op grond van artikel 7, lid 3 sub b, c of e (tenzij er een oplossing voor is gevonden).

 • 2. Aan deze inwoner wordt wel informatie, advies en/of een doorverwijzing gegeven.

Artikel 8. Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Hoewel het college zich het recht daartoe voorbehoudt, zal het niet standaard gebruik maken van het adviesrecht bij bewindvoering.

Artikel 9. Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1. Het college kan in zeer bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze beleidsregels, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking de dag na vaststelling en worden aangehaald als “Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2022”.

 • 2. De beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016, vastgesteld op 9 juli 2016, wordt per vaststelling van deze beleidsregel ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek op 25 april 2022.

Het college voornoemd,

de gemeentesecretaris,

P.H. Lensselink

de burgemeester,

T.H. Haseloop - Amsing