Uitvoeringsregeling ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid – Gemeente Tynaarlo

Geldend van 19-05-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid – Gemeente Tynaarlo

Intitulé

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan/gericht

zijn op het stimuleren van lokale activiteiten, projecten en (de bevordering van)

duurzaam en zelfvoorzienend leven in de gemeente Tynaarlo;

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van

de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid gemeente Tynaarlo

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011;

 • 2. Fonds: fonds ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid gemeente Tynaarlo;

 • 3. Duurzaamheid: de kwaliteit van de directe woon- en leefomgeving van inwoners;

 • 4. Reguliere activiteit: een identieke activiteit die al vaker door de aanvrager is uitgevoerd in dezelfde kern, wijk, buurt, straat of deel van een straat.

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van het fonds is het op aanvraag verstrekken van subsidies ter stimulering en ondersteuning van lokale activiteiten en projecten, die een bijdrage leveren aan de verbetering van duurzaam en zelfvoorzienend leven in de gemeente Tynaarlo, gekoppeld aan het programma duurzaamheid 2020-2030. De activiteiten of projecten kennen een koppeling met één of meerdere van de vijf pijlers van het programma duurzaamheid:

1. Hernieuwbare energie;

2. Woningen en gebouwen;

3. Mobiliteit;

4. Circulaire economie;

5. Natuur & Milieu.

Artikel 3 Subsidieplafond en verdeling van het subsidieplafond

 • 1. De raad kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen.

 • 1. Voor elk kalenderjaar zal voor het subsidiëren van initiatieven het bedrag beschikbaar gesteld worden zoals dat in de begroting voor het betreffende kalenderjaar is vastgesteld.

 • 2. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die of een project dat naar het oordeel

van het college in voldoende mate bijdragen aan de doelstelling van het fonds zoals

genoemd in artikel 2.

Artikel 5 Recht op subsidie

 • 1. Subsidie wordt verleend aan een groep bewoners, uit de gemeente Tynaarlo, die een organisatievorm hebben waarbij op enigerlei wijze een bestuur de verantwoordelijkheid neemt voor de uit te voeren activiteit en daarop door de gemeente kan worden aangesproken.

 • 2. De te subsidiëren activiteiten dienen naar het oordeel van het college in voldoende mate blijk te geven van zelfwerkzaamheid, een eigen financiële bijdrage en/of cofinanciering.

 • 3. De te subsidiëren activiteiten dienen middels zelfwerkzaamheid te worden uitgevoerd.

Artikel 6 Procedurebepalingen

 • 1. Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet door het college van burgemeester en wethouders zijn ontvangen uiterlijk 4 weken voor het begin van de activiteit of aanvang van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 2. De aanvrager overlegt bij de aanvraag het initiatiefplan, een begroting, inzicht in de eigen financiële bijdrage en eventuele cofinanciering, de mate van zelfwerkzaamheid, de hoogte van het gevraagde bedrag en de motivering waaruit blijkt dat aan de doelstelling van het fonds ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid Tynaarlo wordt voldaan.

 • 3. De aanvraag dient te worden ingediend op een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 4. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend worden binnen een jaar na de subsidieverstrekking uitgevoerd.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd:

 • 1. Indien de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd zich hebben ontwikkeld tot reguliere/structurele activiteiten van de aanvrager;

 • 2. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd een commercieel doel dienen;

 • 3. Er voor deze activiteiten, volledig gebruik gemaakt kan worden van andere subsidieregelingen of financiering van de gemeente of andere overheden of instanties worden gefinancierd;

 • 4. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar het oordeel van het college niet of in onvoldoende mate blijk geven van zelfwerkzaamheid, een eigen financiële bijdrage, of cofinanciering;

 • 5. De aanvrager (of deelnemer) een jaar voor de datum van aanvraag al een subsidie heeft ontvangen op basis van deze regeling;

 • 6. Er geen dekkende begroting is als de kosten van het project hoger zijn dan de maximale subsidie.

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn als bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van het fonds.

Artikel 9 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Kosten voor arbeid komen niet in aanmerking voor subsidie (uitgezonderd kosten inhuur derden adviseurs).

 • 1. Kosten die voortvloeien uit door de gemeente Tynaarlo opgelegde belastingen en/of leges komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 2. Kosten voor fysieke maatregelen ten behoeve van energiebesparing, energieopwekking en/of klimaatadaptie.

Artikel 10 Berekening van de subsidie

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen incidenteel subsidie verlenen als bijdrage in de kosten tot maximaal 100% van de naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijke kosten.

 • 2. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 2.500 per initiatief.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1. Het college kan bij de subsidieverlening nog verplichtingen opleggen.

 • 2. De aanvrager zorgt na afloop van de activiteit voor een inhoudelijk verslag van de activiteiten en resultaten.

 • 3. De verslaglegging van de activiteiten kan beschikbaar worden gesteld voor andere initiatieven zodat deze daarvan kennis kunnen nemen.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. De huidige uitvoeringsregeling Ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid, geldend sinds 03-05-2016, wordt ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking één dag na bekendmaking.

 • 3. De regeling wordt aangehaald als ‘Ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid’.

12 april 2022

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

P. Koekoek, gemeentesecretaris

Ondertekening