Aanwijzingsbesluit beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen 2019

Op grond van artikel 2.3.1, eerste lid (Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen) van de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2019, kan het college van burgemeester en wethouders openbare plaatsen aanwijzen waar het verboden is zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te verspreiden of aan te bieden.

Om overlast voor publiek en vervuiling van de openbare ruimte te voorkomen, maakt het college van burgemeester en wethouders gebruik van deze bevoegdheid. Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders het volgende:

  • 1.

    het is verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders in het gearceerde gebied zoals weergegeven op bijgaande van dit besluit deel uitmakende kaart, gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te verspreiden of aan te bieden;

  • 2.

    dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019;

  • 3.

    dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen 2019’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 18 december 2018 door het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M Bongarts

Algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen

burgemeester

Bijlage: kaart aangewezen gebied