Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders mededeling voorlopige gunning aanbesteding maatwerkvoorziening Wmo begeleiding 2023

Geldend van 25-05-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders mededeling voorlopige gunning aanbesteding maatwerkvoorziening Wmo begeleiding 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 160 Gemeentewet en de bepalingen in artikel 2.130 van de Aanbestedingswet 2012;

overwegende dat

 • -

  het college op grond van de Aanbestedingswet 2012 zorg draagt voor het uitvoeren van aanbestedingsprocedures;

 • -

  het college zorg draagt voor het doen van de mededeling voorlopige gunning (inclusief afwijzing en uitsluiting);

 • -

  het college naar administratieve lastenverlichting in het aanbestedingsproces streeft;

besluit:

 • 1.

  de volgende bevoegdheid te mandateren:

  Bevoegdheid / grondslag

  Mandans

  Mandantaris

  Specifieke bepalingen

  Mededeling voorlopige gunning (inclusief afwijzing en uitsluiting) in het kader van de aanbesteding van de maatwerkvoorziening Wmo begeleiding 2023

  College van B&W

  Afdelingshoofd Samenleving gemeente Etten-Leur

  N.v.t.

 • 2.

  dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking;

 • 3.

  dit besluit kan worden aangehaald als ‘mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders mededeling voorlopige gunning aanbesteding maatwerkvoorziening Wmo begeleiding 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 03-05-2022

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

J.G.P. Vermue