Extern mandaatbesluit Schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers en hun (ex-)partners

Geldend van 24-05-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2022

Intitulé

Extern mandaatbesluit Schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers en hun (ex-)partners

Het Dagelijks bestuur en de voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, ieder voor zover bevoegd namens de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren:

In aanmerking nemende dat:

 • De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren in het mandaatbesluit GR Peelgemeenten 2022 mandaat hebben verstrekt aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, om beslissingen te nemen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen te verrichten ter uitvoering van de taken in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening met betrekking tot inwoners van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren;

 • Het mandaatbesluit GR Peelgemeenten 2022 in de mogelijkheid voorziet om ondermandaat te verstrekken aan externen;

 • de Covid-19 pandemie een grote impact heeft op zelfstandige ondernemers. Deze ondernemers vragen zich af of het voortzetten van hun onderneming nog wel zin heeft;

 • De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren (hierna: de gemeenten) en het openbaar lichaam Peelgemeenten (hierna Peelgemeenten) deze ondernemers wil ondersteunen bij het bieden van een toekomstperspectief;

 • De gemeenten en Peelgemeenten dit mogelijk willen maken door een gerichte dienstverlening aan te bieden op het gebied van schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers en hun (ex-) partners die mede aansprakelijk zijn voor de schulden van de ondernemer (naast het ondersteuning bieden bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt);

 • De gemeenten en Peelgemeenten het gewenst achten de diensten op het gebied van schuldhulpverlening aan ondernemers en hun (ex-)partners door de uitvoeringsorganisatie van het werkbedrijf Atlant De Peel, h.o.d.n. Senzer (hierna: Senzer) te laten uitvoeren, omdat:

  • -

   De omstandigheden van deze personen veelal reeds bekend zijn bij Senzer.

  • -

   Eén aanvraagloket ontstaat waar regionaal de aanvragen voor onder meer schuldhulpverlening worden ontvangen. Dit is klantgerichter voor de inwoners, omdat zij dan te maken hebben met één vindplaats.

  • -

   Senzer over de gewenste infrastructuur beschikt om de diensten uit te voeren.

  • -

   Senzer reeds ervaring heeft met regionale uitvoering van de Tozo en de TONK, welke ook een tijdelijk karakter kennen.

  • -

   Door de schuldhulpverlening (en heroriëntatie) aan ondernemers bij Senzer te beleggen er sprake is van een sluitende aanpak en geborgde nazorg (Bbz, Tozo, TONK heroriëntatie en schuldhulpverlening);

  • -

   Dienstverlening ten aanzien van de BBZ reeds bij Senzer plaats vindt.

 • Peelgemeenten met het oog op het voorgaande extern ondermandaat wenst te verlenen aan Senzer tot het nemen van primaire besluiten op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) voor de doelgroep van zelfstandige ondernemers en hun (ex-)partners die mede aansprakelijk zijn voor de schulden van de ondernemer;

 • Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Gelet op de Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2022;

 • Gelet op het mandaatbesluiten GR Peelgemeenten 2022 van de colleges van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren;

 • Gelet op artikel 8 van de Dienstverleningsovereenkomst Heroriëntatie van & Schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers tussen Peelgemeenten (en de gemeenten Helmond en Geldrop-Mierlo) en Senzer;

BESLUITEN:

 • 1. Aan de Algemeen directeur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel, handelend onder de naam Senzer, de bevoegdheid te verlenen om de navolgende beslissingen te nemen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen te verrichten in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor de doelgroep van zelfstandig ondernemers en hun (ex-)partners die mede aansprakelijk zijn voor de schulden van de ondernemer en een beroep doen op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, met betrekking tot inwoners van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren:

  • a.

   Het toekennen, herzien of weigeren van schuldhulpverlening;

  • b.

   Het uitvoeren van schuldhulpverlening;

  • c.

   Het beëindigen van schuldhulpverlening;

  • d.

   Het afgeven en weigeren van verklaringen als bedoeld in artikel 285 lid 1 onder f van de Faillissementswet;

  • e.

   Het (begeleiden van verzoekers bij het) indienen van verzoekschriften toelating WSNP bij de rechtbank;

  • f.

   Het uitvoeren van de bevoegdheden met betrekking tot het breed moratorium zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

  • g.

   Het begeleiden van verzoekers bij het indienen van verzoekschriften dwangakkoord bij de rechtbank;

  • h.

   Het (begeleiden van verzoekers bij het) indienen van verzoekschriften tot voorlopige voorzieningen bij de rechtbank;

  • i.

   verrekenen, terugvorderen en invorderen van schuldhulpverlening;

  • j.

   Het verwerken van persoonsgegevens;

  • k.

   Het verstrekken van periodieke rapportages over de namens de vijf Peelgemeenten uitgevoerde werkzaamheden in het kader van schuldhulpverlening aan ondernemers en hun (ex-)partners die mede aansprakelijk zijn voor de schulden van de ondernemer aan het Rijk en andere overheidsinstanties;

  • l.

   Het aanbesteden, sluiten en ondertekenen van contracten in het kader van inkoop- en aanbesteding met betrekking tot schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers en hun (ex-)partners die mede aansprakelijk zijn voor de schulden van de ondernemer, inclusief het relatie- en contractbeheer alsmede contractmanagement van de betreffende contracten. Bij nieuwe aanbestedingstrajecten wordt aan dit mandaat de voorwaarde verbonden dat hierover vooraf overleg plaatsvindt met de algemeen directeur en/of beleidsmedewerker van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten;

  • m.

   het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers en hun (ex-)partners die mede aansprakelijk zijn voor de schulden van de ondernemer;

  • n.

   het inhoudelijk behandelen van bezwaar- en beroepschriften, alsmede het vertegenwoordigen van het college en/of de burgemeester van een van de vijf Peelgemeenten in bestuursrechtelijke procedures, in mediationtrajecten bij een externe mediator en in overige rechtsgedingen (inclusief het verstrekken van machtigingen), alsmede het treffen van schikkingen in voornoemde procedures met betrekking tot schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers en hun (ex-)partners die mede aansprakelijk zijn voor de schulden van de ondernemer;

  • o.

   Het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens (datalekken) aan de Autoriteit Persoonsgegevens, alsmede betrokkenen te informeren. Hieraan wordt de instructie verbonden dat het college van de betrokken Peelgemeente eerst een besluit dient te nemen over het al dan niet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het informeren van betrokkenen.

 • 2. De Algemeen directeur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel, h.o.d.n. Senzer, de bevoegdheid te verlenen ondermandaat te verlenen met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld onder 1 van dit besluit.

 • 3. Aan de (onder) mandatering de instructie te verbinden om de bevoegdheden uit te oefenen met inachtneming van het door de vijf Peelgemeenten vastgestelde beleid (met uitzondering van inkoopbeleid), algemeen verbindende voorschriften, door of namens de deelnemende Peelgemeenten afgesloten inkoopcontracten en het door de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten vastgestelde inkoopbeleid.

 • 4. Te bepalen dat het op 1 juni 2021 in werking getreden ‘Extern mandaatbesluit schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers’ wordt ingetrokken en vervangen door dit besluit.

 • 5. Te bepalen dat dit besluit van rechtswege vervalt bij beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst Heroriëntatie van & Schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers.

 • 6. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren en terugwerkt tot en met 1 maart 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten in zijn vergadering d.d. 24 maart 2022 namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren,

mr. W.C.P Steeghs

Voorzitter

C.L.C. Verberne MBA

Secretaris

Aldus besloten door de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten namens de burgemeester van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren op 24 maart 2022,

mr. W.C.P. Steeghs

Voorzitter