Regeling vervalt per 01-01-2026

Subsidieregeling Gedragsbeïnvloedingsprojecten Verkeersveiligheid Drenthe

Geldend van 07-07-2023 t/m 31-12-2025 met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling Gedragsbeïnvloedingsprojecten Verkeersveiligheid Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de artikelen 1.3 en 14 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling gedragsbeïnvloedingsprojecten verkeersveiligheid Drenthe met de daarbij behorende subsidieplafonds vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 17 mei 2022

Kenmerk 4.9/2022000763

Uitgegeven: 23 mei 2022

Subsidieregeling Gedragsbeïnvloedingsprojecten Verkeersveiligheid Drenthe

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

 • b.

  CROW: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

 • c.

  Regio Noord: gemeenten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo

 • d.

  Regio Zuidwest: gemeenten Westerveld, Midden-Drenthe, Hoogeveen, De Wolden en Meppel

 • e.

  Regio Zuidoost: gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft als doel het stimuleren van activiteiten onder gemeentelijke regie die op lokale of regionale schaal het aantal verkeersslachtoffers helpen terugdringen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

De uitvoering van activiteiten die verkeersveilig gedrag bevorderen.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een Drentse gemeente.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend gedurende het gehele kalenderjaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en de daarop aangegeven bescheiden.

Artikel 7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het activiteitenprogramma gericht zijn op:

 • 1.

  educatieve activiteiten die zijn opgenomen in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW; of

 • 2.

  communicatie en publiciteit over verkeersveiligheid; of

 • 3.

  onderzoek en evaluatie op het gebied van verkeersveiligheid.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Kosten die direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten zijn subsidiabel.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid van dit artikel zijn kosten voor de inzet van een regiocoördinator cumulatief tot maximaal € 40.000,-- subsidiabel, indien de subsidieaanvraag namens de regio Noord, Zuidwest of Zuidoost wordt ingediend.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid van dit artikel zijn kosten voor de inzet van een regiocoördinator tot maximaal 12% van de toegekende subsidie subsidiabel, indien de subsidieaanvraag niet namens een samenwerkingsverband van de regio’s Noord, Zuidoost of Zuidwest wordt ingediend, maar door een individuele gemeente of namens een ander samenwerkingsverband.

Artikel 9 Niet-subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 13 van de Asv zijn kosten voor inzet van personeel van gemeenten niet subsidiabel.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Gemeente

Maximale subsidiehoogte per kalenderjaar

Aa en Hunze

€ 25.445,--

Assen

€ 68.599,--

Borger-Odoorn

€ 25.559,--

Coevorden

€ 35.297,--

De Wolden

€ 24.330,--

Emmen

€ 107.048,--

Hoogeveen

€ 55.699,--

Meppel

€ 33.920,--

Midden-Drenthe

€ 33.185,--

Noordenveld

€ 31.253,--

Tynaarlo

€ 33.887,--

Westerveld

€ 19.460,--

Artikel 11 Bevoorschotting

De bevoorschotting bedraagt 100% van het subsidiebedrag.

Artikel 12 Verdeelsystematiek

Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Artikel 13 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd per kalenderjaar worden in het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd uitgevoerd en afgerond.

Artikel 15 Subsidievaststelling

Subsidies tot € 25.000 worden door Gedeputeerde Staten verleend en binnen 13 weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht, ambtshalve vastgesteld.

Artikel 16 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze regeling wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2026.

Artikel 17 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die voor 1 januari 2026 zijn aangevraagd of verstrekt op grond van deze regeling.

Toelichting

Onder de vlag van het Verkeer en Vervoerberaad Drenthe, sinds 2021 Mobiliteitsraad, werken de provincie en gemeenten sinds 2005 samen om de verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren met behulp van campagnes en educatie. Daarvoor wordt jaarlijks het programma Gedragsbeïnvloeding opgesteld. Met projecten en campagnes voor alle leeftijdsgroepen en gericht op alle vervoerwijzen worden inwoners bewust gemaakt van hun eigen verkeersveilige gedrag. De uitvoering vindt in beginsel plaats per regio (Noord, Zuidoost, Zuidwest). Voorbeelden van projecten zijn Trials, VVN praktisch verkeersexamen en dode hoek voorlichting. Daarnaast heeft de provincie een budget beschikbaar voor het zogenaamde bovenregionaal programma, projecten die de regio’s overstijgen zoals doortrappen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 10 Subsidiehoogte

Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over de financiering van het programma. Iedere gemeente draagt €1,-- per inwoner bij aan het programma. De provincie legt daar een €1,-- per inwoner naast waardoor een bedrag van € 2,-- per inwoner beschikbaar is voor de kosten van uitvoering van projecten en het inhuren van een regionale projectleider. Als uitgangspunt voor het inwoneraantal zijn de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek 2020 gebruikt