Reglement burgerlijke stand Cranendonck 2021

Geldend van 24-05-2022 t/m heden

Intitulé

Reglement burgerlijke stand Cranendonck 2021

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck,

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

besluit vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  het college: het college van Burgemeester en Wethouders;

 • d.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig aangewezen door het college (artikel 16, lid 2 en 3 van Boek I Burgerlijk wetboek);

 • e.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Cranendonck of een andere Nederlandse gemeente die als zodanig is aangewezen door het college dan wel in incidentele gevallen is aangewezen door een door het college gemandateerde ambtenaar (artikel 16, leden 2 en3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • f.

  huis der gemeente: elk huis of iedere ruimte als zodanig aangewezen met de daarbij behorende beperking qua dienstverlening;

 • g.

  trouwlocatie: alle locaties binnen de gemeentegrenzen met uitzondering van locaties op openbaar grondgebied, mits wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 8, 9 en 10 van dit reglement;

 • h.

  rechtsfeit: onder het begrip rechtsfeit wordt in dit reglement verstaan: een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

 • i.

  het bureau van de burgerlijke stand: de kantoren van het gemeentehuis waar de ambtenaar van de burgerlijke stand kantoor houdt;

 • j.

  woonplaats: als ingezetene van Cranendonck ingeschreven staan in de Basis Registratie Personen (BRP).

Artikel 2 Ambtenaar burgerlijke stand, (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand

 • 1. Het college kan ambtenaren in dienst van de gemeente Cranendonck aanwijzen tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2. Het college kan tot buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand aanwijzen:

  • a.

   personen, al dan niet werkzaam bij de gemeente Cranendonck, voor het gebruikelijk voltrekken van een huwelijk;

  • b.

   (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die reeds in een andere Nederlandse gemeente zijn aangewezen en wier benoeming/aanwijzing en beëdiging nog niet is verlopen, voor het voltrekken van een bepaald huwelijk;

  • c.

   leden van het college van B&W voor het voltrekken van een bepaald huwelijk

 • 3. de bevoegdheid bedoeld in artikel 2 lid 2 onder b, is gemandateerd aan de medewerker Burgerdiensten van de afdeling Burgers en Bedrijven.

 • 4. Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand bedraagt twee.

Artikel 3 Aanwijsperiode

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt, voor een in het aanwijsbesluit te bepalen periode, aangewezen. Deze periode betreft maximaal het tijdvak waarin de ambtenaar in dienst is van de gemeente.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt aangewezen:

  • a.

   Voor een in het aanwijsbesluit te bepalen periode;

  • b.

   Voor een in het aanwijsbesluit te bepalen specifieke dag of een specifiek huwelijk.

 • 3. De onder lid 2 sub a bedoelde periode eindigt in ieder geval op de 1e dag van de maand volgende op die waarop de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.

 • 4. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kan de gemeente in incidentele gevallen hiervan afwijken en een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor een bepaalde tijd aanwijzen.

 • 5. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kan de aanwijsperiode voor een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor maximaal 2 jaar worden verlengd.

Artikel 4 Vergoeding

 • 1. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals genoemd in artikel 2 lid 2 sub a ontvangt voor ieder door hem afzonderlijk voltrokken huwelijk een vergoeding conform de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand van de gemeente Cranendonck.

 • 2. De voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aangewezen voor de periode van één dag of één huwelijk vindt onbezoldigd plaats.

Artikel 5 Plichten (Buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand

 • 1. Bij het huwelijk draagt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand gebruikelijk een door de gemeente ter beschikking gestelde toga, tenzij het bruidspaar anders wenst.

 • 2. (Buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand, zoals genoemd in artikel 2 dienen elk wettelijk huwelijk te voltrekken.

 • 3. Te allen tijde houdt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zich aan de aanwijzingen of instructies gegeven door het afdelingshoofd van de afdeling Burgers en Bedrijven.

Artikel 6 Leiding van de dienst

Het afdelingshoofd Burgers en Bedrijven is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 7 Locatie

 • 1. Onverminderd wat daarover in de wet is bepaald, verrichten de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand hun wettelijke taken in het huis der gemeente.

 • 2. Op het gemeentehuis waar de ambtenaar van de burgerlijke stand kantoor houdt, kunnen alle werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand worden verricht.

 • 3. Het aanwijzen van een ‘Huis der Gemeente’ is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De bevoegdheid is door de Raad gedelegeerd aan het college (Raadsbesluit 25 juni 2013) en door het college gemandateerd aan de medewerker Burgerdiensten (B&W besluit 5 november 2013).

 • 4. Als vaste trouwlocatie zijn aangewezen: het gemeentehuis te Budel en het kasteeltje Cranendonck te Soerendonk met bijbehorende tuin.

 • 5. Op verzoek kunnen locaties binnen de gemeente Cranendonck tijdelijk worden aangewezen als ‘Huis der Gemeente’.

 • 6. Over, van, voor de aanwijzing van een locatie als ‘Huis der Gemeente’ heeft het college nadere regels gesteld. Het gebruik van een locatie voor de voltrekking van het huwelijk is toegestaan nadat aan de voorwaarden genoemd in de beleidsregels is voldaan.

 • 7. Alleen op aangewezen locaties kunnen huwelijken worden gesloten.

Artikel 8 Voorwaarden voor aanwijzing van een Huis der Gemeente

 • 1. Het verzoek om een locatie aan te wijzen als ‘Huis der Gemeente’ dient minimaal 3 maanden voor de voltrekking van de ceremonie bij het college van Burgemeester en Wethouders te worden ingediend;

 • 2. De locatie dient zich te bevinden binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Cranendonck;

 • 3. De locatie eigenaar/beheerder dient schriftelijk toestemming te geven voor het gebruik van de locatie, deze schriftelijke toestemming moet tegelijkertijd met het verzoek worden ingeleverd;

 • 4. De locatie eigenaar/beheerder moet ook medewerking verlenen aan een controlebezoek van een medewerker van de gemeente Cranendonck;

 • 5. Het huwelijk is een openbare aangelegenheid: eenieder moet in de gelegenheid worden gesteld om de huwelijkssluiting bij te wonen;

 • 6. De gelegenheid moet ook goed toegankelijk zijn voor mindervalide burgers;

 • 7. De betreffende locatie is op het moment van de huwelijksvoltrekking ‘Huis der Gemeente’ en daarom mag de locatie niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;

 • 8. Alle gebouwen en andere locaties dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de bouwverordening en bouwbesluit, alsmede de wet- en regelgeving rondom de brandveiligheid. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid van de aanwezigen, en houdt rekening met eventuele “ongenode gasten”. Ook de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar is gewaarborgd;

 • 9. Het bruidspaar is verantwoordelijk voor een eventueel noodzakelijke vergunning;

 • 10. Genodigden en niet genodigden moeten de locatie zonder problemen kunnen bereiken. Er moet voldoende parkeergelegenheid in de omgeving zijn. Het bruidspaar zorgt ervoor dat (parkeer)overlast voor de omgeving wordt voorkomen en maakt daarover sluitende afspraken met de beheerder van de locatie en met de genodigden;

 • 11. In beginsel is het ook mogelijk om in de open lucht te trouwen, mits het onderdeel is van het perceel van de aangewezen locatie, bijvoorbeeld een tuin of terras;

 • 12. Voor de in punt 10 bedoelde locaties gelden de volgende aanvullende bepalingen:

  • a.

   Er dient een direct beschikbare uitwijk naar binnen mogelijk te zijn op de aangewezen locatie in het geval de weersomstandigheden of andere oorzaken een ceremonie buiten onmogelijk maken;

  • b.

   De (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand bepaalt of een ceremonie in de open lucht uitgevoerd kan worden;

  • c.

   Er wordt geen medewerking verleend aan huwelijken in een luchtballon, vliegtuig e.d.;

 • 13. Het sluiten van een burgerlijk huwelijk kan nooit in eenzelfde ceremonie plaatsvinden als een kerkelijke inzegening. Beide ceremonies kunnen wel aaneensluitend plaatsvinden, mits er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt. Let wel; het burgerlijk gedeelte dient altijd als eerste plaats te vinden;

 • 14. De kosten voor het gebruik van de huwelijkslocatie zijn voor rekening van de aanvrager;

 • 15. Zolang de locatie in gebruik is als ‘Huis der Gemeente’ is er een rookverbod van kracht;

 • 16. Tijdens de huwelijksvoltrekking mogen geen (alcoholische) dranken worden geschonken;

 • 17. Op een locatie die op verzoek wordt aangewezen als ‘Huis der Gemeente’ vinden geen kosteloze en eenvoudige ceremonies plaats;

 • 18. De aanwijzing van een tijdelijke trouwlocatie kan door het college van Burgemeester en Wethouders van Cranendonck te allen tijde worden ingetrokken indien de openbare orde of veiligheid naar hun oordeel in het geding is.

Artikel 9 Voorwaarden voor de inrichting van de locatie.

 • 1. De volgende voorzieningen dienen aanwezig te zijn:

  • a.

   kleedruimte met spiegel voor de ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • b.

   tafel voor het tekenen van de akten;

  • c.

   voldoende stoelen voor de aanwezigen;

  • d.

   een voor iedere bezoeker toegankelijk toilet;

  • e.

   de locatie moet ruim, schoon, verlicht en eventueel verwarmd zijn.

Artikel 10 Verantwoordelijkheid

 • 1. Het bruidspaar is volledig verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het niet naleven van de omschreven voorwaarden;

 • 2. Het bruidspaar en de eigenaar van de locatie sluiten samen een overeenkomst over het gebruik van de locatie/het gebouw, waarbij de gemeente Cranendonck geen partij is. De gemeente wordt gevrijwaard van alle aanspraken op schadevergoeding;

 • 3. De gemeente Cranendonck is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit meningsverschillen met betrekking tot het gebruik van een locatie als huwelijkslocatie;

 • 4. Gedurende de ceremonie dienen eventuele aanwijzingen van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand opgevolgd te worden.

Artikel 11 Openstelling

Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

 • 1.

  In een spreekkamer van het gemeentehuis te Budel voor kosteloze ceremonies op dinsdag om 09.00 uur en op dinsdag om 09.15 uur, tenzij het een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag is in de zin van art. 3 van de Algemene Termijnenwet;

 • 2.

  In een vergaderruimte van het gemeentehuis te Budel voor een eenvoudige ceremonie op woensdag tussen 14.00 – 16.00 uur, tenzij het een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag is in de zin van art. 3 van de Algemene Termijnenwet;

 • 3.

  In de raadszaal van het gemeentehuis te Budel voor standaard ceremonies van maandag tot en met zaterdag van 09.00 – 16.00 uur, tenzij het een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag is in de zin van art. 3 van de Algemene Termijnenwet;

 • 4.

  In ‘t Kasteeltje, Cranendonck 1 te Soerendonk voor standaard ceremonies van maandag tot en met zaterdag van 09.00 – 16.00 uur, tenzij het een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag is in de zin van art. 3 van de Algemene Termijnenwet;

 • 5.

  Op een willekeurige, door het college aan te wijzen locatie in de gemeente Cranendonck van maandag t/m zaterdag van 09.00 – 16.00 uur, tenzij het een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag is in de zin van art. 3 van de Algemene Termijnenwet;

 • 6.

  Voor overige werkzaamheden in het gemeentehuis te Budel uitsluitend op afspraak tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

 • 7.

  Het bureau is gesloten als de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 8.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, als de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 9.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van deze openingstijden.

Artikel 12 Varianten ceremonie

De gemeente Cranendonck biedt 3 verschillende varianten aan voor de totstandkoming van het rechtsfeit:

 • -

  kosteloze ceremonie;

 • -

  eenvoudige ceremonie, kosten conform legesverordening;;

 • -

  standaard ceremonie, kosten conform legesverordening;

Kosteloze ceremonie

 • 1.

  Onverminderd wat daarover in de Wet is bepaald, wordt tweemaal per week gelegenheid gegeven tot een kosteloze ceremonie.

 • 2.

  Tenminste één van de partijen moet op het moment van melding van het rechtsfeit zijn ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Cranendonck.

 • 3.

  Het voltrekken van een kosteloze ceremonie vindt plaats in een spreekkamer van het gemeentehuis. Behalve het bruidspaar zijn alleen 2 getuigen toegestaan.

 • 4.

  De kosteloze ceremonie duurt maximaal 10 minuten, er vindt geen voorgesprek plaats met de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 5.

  Er wordt geen persoonlijke toespraak gehouden tijdens de ceremonie.

 • 6.

  Er is geen gelegenheid voor het wisselen van de ringen.

 • 7.

  De ceremonie wordt voltrokken door een ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Cranendonck werkzaam bij team Burgerdiensten.

Eenvoudige ceremonie

 • 1.

  Een eenvoudige ceremonie vindt plaats op het gemeentehuis van Cranendonck op woensdagmiddag tussen 14.00 - 16.00 uur.

 • 2.

  Tenminste één van de partijen moet op het moment van melding van het rechtsfeit zijn ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Cranendonck.

 • 3.

  Het voltrekken van een eenvoudige ceremonie vindt plaats in de Maarheezezaal van het gemeentehuis. Er mogen maximaal 12 personen aanwezig zijn (excl. bruidspaar en (B)ABS.

 • 4.

  De eenvoudige ceremonie duurt ongeveer 20 minuten, er vindt geen voorgesprek plaats met de (B)ABS die de ceremonie voltrekt.

 • 5.

  Er wordt een algemene toespraak gehouden of een gedicht voorgedragen

 • 6.

  Er is wel gelegenheid voor het wisselen van de ringen

 • 7.

  Een eenvoudige ceremonie wordt gedaan door een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand (B)ABS van de gemeente Cranendonck en kan niet worden voltrokken door een (B)ABS voor één dag.

 • 8.

  Er is géén ruimte voor verdere persoonlijke inbreng (bijv. toespraak/muziek) tijdens de ceremonie.

Standaard ceremonie

 • 1.

  Op alle werk- en zaterdagen wordt gelegenheid gegeven voor een standaard ceremonie.

 • 2.

  Het voltrekken van een standaard ceremonie kan plaatsvinden in de raadszaal van het gemeentehuis te Budel, ’t Kasteeltje te Soerendonk of op locatie (mits aan alle voorwaarden wordt voldaan).

 • 3.

  De standaard ceremonie duurt ongeveer 60 minuten, er vindt een voorgesprek plaats met de (B)ABS die de ceremonie voltrekt.

 • 4.

  Er wordt een persoonlijke toespraak gehouden.

 • 5.

  Een standaard ceremonie wordt gedaan door een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand (B)ABS van de gemeente Cranendonck en kan worden voltrokken door een (B)ABS voor één dag.

 • 6.

  Er is ruimte voor persoonlijke inbreng (bijv. toespraak/muziek, ringen wisselen).

 • 7.

  Bruidsparen kunnen hun voorkeur uitspreken voor de buitengewoon ambtenaar die de ceremonie voltrekt.

Artikel 13 Reservering huwelijk

Een huwelijksdatum kan maximaal 1 jaar vóór het huwelijk worden gereserveerd.

Artikel 14 Schakelbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het college van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1. Het reglement kan worden aangehaald als “Reglement burgerlijke stand Cranendonck 2022”;

 • 2. Bij dit reglement behoort de "Toelichting op het reglement burgerlijke stand van Cranendonck 2022”;

 • 3. Het reglement treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan, onder gelijktijdige intrekking van het ‘Reglement Burgerlijke Stand 2020’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders op 25 januari 2022

Burgermeester en Wethouders van Cranendonck,

De Secretaris

E. Jacobs

De Burgemeester

F.A.P. van Kessel

TOELICHTING OP HET REGLEMENT BURGERLIJKE STAND CRANENDONCK 2022

Inleiding

Het reglement burgerlijke stand heeft betrekking op de openingstijden van het bureau van de burgerlijke stand en de momenten waarop een huwelijk kan worden gesloten, een partnerschap kan worden geregistreerd of een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk. Voorts heeft het reglement betrekking op het aanwijzen van locaties als ‘Huis der Gemeente’, speciaal voor het sluiten van huwelijken en het registreren van partnerschappen of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk. In het reglement is als begrip voor de trits huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, gekozen voor het begrip "rechtsfeit". Daarmee wordt de veelvuldige herhaling in de uitgebreide tekst voorkomen. Het aanwijzen van een locatie als ‘Huis der Gemeente’ kan op verzoek van hen die een rechtsfeit wensen, plaatsvinden. Het aanwijzen is echter wél aan grenzen gebonden.

Voorts stelt het reglement voorwaarden aan de aanwijzingen en werkzaamheden van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Aanwijzing, schorsing en ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand is in handen gelegd van Burgemeester en Wethouders (Wet van 14 oktober 1993 (Stb. 1993, nr. 555). Tevens is het college van Burgemeester en Wethouders het aangewezen orgaan dat regelend optreedt ten aanzien van het bureau en de ambtenaren van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand blijven op grond van de wet echter zelfstandig verantwoordelijk voor de inhoud van hun werkzaamheden. De wet bepaalt voorts dat Burgemeester en Wethouders een reglement burgerlijke stand dienen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Artikel 2 Aanwijzingen

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek 1 BW).

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn niet in dienst van de gemeente of van een andere gemeente;

 • c.

  de buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking (artikelen 59, 60, 63, 64, 65 en 67 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Om vakkennis en professionele beroepsuitoefening te waarborgen is in dit artikel bepaald dat alleen personen die werkzaam zijn als (B)ABS specifiek aangewezen kunnen worden voor de voltrekking van een bepaald huwelijk.

Artikel 3 Aanwijsperiode

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden aangewezen (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Met lid 1 wordt bepaald dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode dient te worden aangewezen. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente of van een andere gemeente. Tevens bestaat de mogelijkheid om een andere maximale aanwijsperiode op te nemen, zoals de tijd dat de ambtenaar in dienst is bij een bepaalde afdeling of een tijdsperiode.

Artikel 4 Vergoeding

Het is niet de bedoeling om personen die door partijen zelf worden aangebracht te betalen voor hun honoraire diensten. Om duidelijkheid te scheppen in de regeling is het noodzakelijk om dit vast te leggen (lid 2).

Hetzelfde geldt voor de vraag of de kosten gereduceerd kunnen worden nu partijen zelf een buitengewoon ambtenaar aanbrengen die geen vergoeding krijgt. De leges zijn echter gebaseerd op een totaal aan kosten die hun oorsprong vinden in de organisatie van het totale instituut.

Artikel 5 Plichten (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand

In dit artikel is geregeld dat de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand alle huwelijken dient te voltrekken.

Artikel 6 Leiding van de dienst

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding van het bureau burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994).

Artikel 7 Locatie

Met lid 2 wordt bepaald waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden moet verrichten. De werkzaamheden moeten in het gemeentehuis (of een daartoe door de raad aangewezen andere locatie) worden verricht. Als daartoe gewichtige reden bestaan, mag de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden ook elders binnen de gemeente verrichten (artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 64 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 8, 9 en 10 Voorwaarden voor aanwijzing van een ‘Huis der Gemeente’, inrichting van de locatie en verantwoordelijkheid

De voorwaarden die hier zijn opgenomen, zijn eerder vastgelegd door het college in haar besluit van 5 november 2013.

Artikel 11 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend

(artikel 16 c, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

In dit artikel worden zowel de reguliere dagelijkse openingstijden bepaald als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door de Burgemeester en Wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend. Hierbij is aangesloten bij het werken op afspraak.

Artikel 12 Diverse opties ceremonie

Met dit artikel wordt duidelijkheid gegeven over wat bruidsparen wel/niet kunnen verwachten bij een kosteloze, eenvoudige of standaard ceremonie. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid voor kosteloze en eenvoudige ceremonies beperkt tot inwoners van onze gemeente.

Artikel 13 Reservering huwelijk

Het vastleggen van de huwelijksdatum is beperkt tot één jaar voor de huwelijksdatum.

Artikel 14 Schakelbepaling

Hardheidsclausule.

Artikel 15 Slotbepaling

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt.