Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Zundert

Geldend van 26-05-2022 t/m 14-03-2022 met terugwerkende kracht vanaf 15-03-2022

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in art. 35 van Participatiewet

overwegende dat het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke

voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag

2022;

 • -

  het daarom wenselijk is om aparte, tijdelijke beleidsregels vast te stellen omtrent de eenmalige energietoeslag, zodat kan worden aangegeven in welke situaties en onder welke voorwaarden een inwoner in aanmerking kan komen voor de eenmalige energietoeslag;

besluit:

vast te stellen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Zundert

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (Pw), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Participatiewet;

  • b.

   de energietoeslag: de eenmalige energietoeslag zoals bedoeld in artikel 35 lid 4 en 5 van de Participatiewet;

  • c.

   de bijstandsnorm: de op de leef- en woonsituatie van toepassing zijnde bijstandsnorm, vastgesteld overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 3 van de wet exclusief vakantietoeslag. Er wordt geen rekening gehouden met de kostendelersnorm zoals bedoeld in artikel 22a Pw.

  • d.

   Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam Werkplein Hart van West-Brabant.

  • e.

   IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • f.

   IOAZ: de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • g.

   Aio-uitkering: de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

  • h.

   Bbz 2004: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

  • i.

   Referteperiode: de volledige kalendermaand voorafgaand aan de maand van aanvraag. Bij wisselende inkomsten drie volledige kalendermaanden voorafgaand aan de maand van aanvraag.

  • j.

   Hoofdbewoner: degene die een woning bewoont; eigenaar of huurder is en energielasten betaalt op basis van een leveringsovereenkomst met een energieleverancier; of diegene die op basis van een commercieel huurcontract een woning huurt, bewoont en energielasten betaalt op basis van die commerciële huurovereenkomst.

Artikel 2: Laag inkomen

 • 1. Er is sprake van een laag inkomen als het inkomen exclusief vakantiegeld lager is dan of gelijk is aan 120 procent van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Bij een hoger inkomen bestaat geen recht op de energietoeslag.

 • 2. Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het inkomen gedurende de referteperiode.

 • 3. De middelen bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de wet worden niet tot het inkomen gerekend.

 • 4. In afwijking van artikel 32, eerste lid, onderdeel a van de wet worden een teruggave inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen niet als inkomen in aanmerking genomen.

 • 5. De verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over inkomen waarover geen loonbelasting is geheven wordt gesteld op het percentage van dat inkomen genoemd in artikel 6, tweede lid, van het Bbz 2004.

Artikel 3: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 bedraagt eenmalig € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de datum van aanvraag:

  • a.

   niet woonachtig is in de gemeente Zundert

  • b.

   jonger is dan 18 jaar;

  • c.

   18, 19 of 20 jaar is en een beroep op de onderhoudsplicht van de ouders kan doen;

  • d.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • e.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • f.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

  • g.

   geen hoofdbewoner is.

 • 4. De beleidsregels ‘bijzondere bijstand gemeente Zundert zijn niet van toepassing op aanvragen voor de energietoeslag.

Artikel 4: Ambtshalve toekenning

Ambtshalve toekenning vindt plaats aan huishoudens:

 • 1.

  die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3, en een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangen op grond van:

  • a.

   de Participatiewet; of

  • b.

   de IOAW; of

  • c.

   de IOAZ; of

  • d.

   het BBZ 2004; of

  • e.

   de Aio.

 • 2.

  waarop lid 1 niet van toepassing is maar die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3 en:

  • a.

   die voor 1 april 2022 kwijtschelding hebben ontvangen voor de gemeentelijke belastingen vanuit de Belastingsamenwerking West-Brabant voor het jaar 2022; of

  • b.

   aan wie in de periode van 1 juli 2021 tot 1 april 2022 één van de volgende voorzieningen is toegekend:

   • i.

    De individuele inkomenstoeslag; of

   • ii.

    Bijzondere bijstand waarbij is vastgesteld dat er een inkomen is tot maximaal 120% van de bijstandsnorm; of

   • iii.

    De schoolbijdrage van de gemeente Roosendaal; of

   • iv.

    Het schoolfonds van de gemeente Etten-Leur.

  • c.

   aan wie in 2022 een budget is toegekend voor maatschappelijke participatie via de webshop meedoen.

Artikel 5: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen een aanvraag indienen bij het Werkplein Hart van West-Brabant.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier op de website van het Werkplein Hart van West-Brabant. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

 • 4. Bij de aanvraag wordt tenminste overgelegd:

  • a.

   de bewijzen van het inkomen van aanvrager en eventuele partner in de referteperiode;

  • b.

   een kopie van een identiteitsbewijs van de aanvrager en eventuele partner;

  • c.

   een kopie van een bankpas of recent bankafschrift met daarop het rekeningnummer en de tenaamstelling;

  • d.

   een bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager de hoofdbewoner is.

Artikel 6. Citeertitel, inwerkingtreding en duur

 • 1. Deze beleidsregels worden aangehaald als 'Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Zundert’

 • 2. Deze beleidsregels treden in werking op de derde dag na bekendmaking en werken terug tot 15 maart 2022.

 • 3. Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 19-04-2022

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

J.G.P. Vermue