Verordening Steinse Jongerenadviesraad 2022

Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Steinse Jongerenadviesraad 2022

De raad van de gemeente Stein

overwegende, dat het gewenst is de huidige regels op onderdelen aan te passen rondom de Steinse jongerenadviesraad (SJAR)

Gezien het raadsvoorstel inzake verordening SJAR 2022 van het college van burgemeester en wethouders van 21 april 2022

besluit

vast te stellen de Verordening Steinse jongerenadviesraad 2022.

Artikel 1. Instelling Jongerenadviesraad

 • 1. Er is een Steinse Jongerenadviesraad (verder te noemen: SJAR), welke de jeugd en jongeren in de gemeente Stein vertegenwoordigt.

 • 2. De SJAR is niet ondergeschikt aan het gemeentebestuur van Stein noch aan enig ander gemeentelijk bestuursorgaan.

 • 3. Het lidmaatschap van de SJAR staat in beginsel open voor elke in Stein woonachtige jongere in de leeftijdscategorie van 16 tot en met 26 jaar.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

 • 1. De SJAR adviseert aan het gemeentebestuur in aangelegenheden op het gebied van het jeugd- en jongerenbeleid alsmede op andere beleidsterreinen voor zover deze jeugd en jongeren in de gemeente Stein direct of indirect raken.

 • 2. De SJAR kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen.

 • 3. De SJAR ontplooit initiatieven die de vertegenwoordigende rol van de SJAR versterkt.

 • 4. De SJAR ontplooit initiatieven die er toe bijdragen dat de gemeentelijke overheid en politiek dichter bij de jeugd en jongeren komen te staan.

Artikel 3. Samenstelling SJAR

 • 1. De SJAR bestaat uit minimaal 3 en maximaal 14 leden welke door het college worden benoemd.

 • 2. De leden dienen woonachtig te zijn binnen de gemeente Stein en te goeder naam en faam bekend te staan. Leden van de SJAR is het toegestaan tijdelijk vanwege studie of werk elders te verblijven.

 • 3. De Leden worden benoemd voor een periode van 5 jaar. Zij kunnen één maal worden herbenoemd. De maximale zittingsduur voor leden van de SJAR bedraagt 10 jaar.

 • 4. Het lidmaatschap van de SJAR eindigt van rechtswege bij het bereiken van de leeftijd van 27 jaar.

 • 5. Het is leden van de SJAR toegestaan zich tijdens vergaderingen van de SJAR te laten begeleiden door een coach.

 • 6. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd leden van de SJAR om zwaarwegende redenen (ter beoordeling aan het college) te schorsen en te ontslaan.

Artikel 4. Benoeming voorzitter en secretaris

Het college van burgemeester en wethouders benoemt - op voordracht van de SJAR - de voorzitter en secretaris van de SJAR. De benoeming geschiedt voor de duur van 2 jaar. De SJAR kan zelf plaatsvervangers aanwijzen.

Artikel 5. Advisering

 • 1. Het college neemt bij zijn besluitvorming de uitgebrachte adviezen van de SJAR in zijn overwegingen mee.

 • 2. Indien wordt afgeweken van het advies van de SJAR, zal aan de SJAR de reden van afwijking schriftelijk worden meegedeeld. Desgewenst licht een portefeuillehouder de afwijzing in een vergadering van de SJAR nader toe.

 • 3. Bij raadsvoorstellen over onderwerpen waarover de SJAR heeft geadviseerd, wordt het integrale advies van de SJAR ter kennis van de Raad gebracht.

Artikel 6. Werkwijze

 • 1. Besluitvorming binnen de SJAR geschiedt bij meerderheid van stemmen.

 • 2. De SJAR stelt voor haar werkzaamheden een reglement van orde vast. De SJAR draagt er zorg voor dat het college van burgemeester en wethouders steeds over een actuele versie hiervan beschikt.

Artikel 7. Vergoeding

 • 1. De leden van de SJAR ontvangen voor elke vergadering waar zij blijkens de presentielijst aanwezig zijn geweest een vergoeding ter hoogte van de vergoeding welke burgerleden in de beeldvormende raadsvergadering ontvangen.

 • 2. In deze vergoeding zijn inbegrepen alle kosten verband houdende met de betreffende vergadering alsmede alle andere werkzaamheden welke voortvloeien uit het lidmaatschap van de SJAR.

 • 3. De raad verschaft de SJAR voldoende financiële middelen voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden. Het college draagt zorg voor correcte betaalbaarstelling aan de leden van de SJAR door uitbetaling in twee termijnen per jaar.

Artikel 8. Ontbinding

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan aan de gemeenteraad voorstellen de SJAR met ingang van een nader te bepalen datum te ontbinden. Het college vermeldt de reden van de voorgenomen ontbinding.

 • 2. Alvorens een besluit te nemen stelt de gemeenteraad de SJAR in de gelegenheid zijn zienswijze schriftelijk dan wel mondeling kenbaar te maken.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening treedt inwerking met ingang van 1 mei 2022

 • 2. De ‘‘Verordening Steinse Jongerenadviesraad 2020’ wordt ingetrokken met ingang van 1 mei 2022

 • 3. De verordening kan worden geciteerd als ‘Verordening Steinse Jongerenadviesraad 2022’ of als “Verordening SJAR 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Stein op 21 april 2022

De voorzitter,

De griffier,