Beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam over de afweging van belangen, vaststelling van feiten en de uitleg van artikel 35 van de Drank en Horecawet/Alcoholwet (Beleidsregels ontheffingverlening artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam)

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam over de afweging van belangen, vaststelling van feiten en de uitleg van artikel 35 van de Drank en Horecawet/Alcoholwet (Beleidsregels ontheffingverlening artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam)

Opmerking bij deze publicatie

Met deze publicatie wordt de tekst van het besluit beschikbaar gesteld, omdat dit niet reeds bij de bekendmaking is gebeurd.

De burgemeester van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op hetgeen bepaald wordt in de Drank- en Horecawet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor het verlenen van een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam.

Algemeen

Wettelijk kader en voorschriften uit de Drank- en Horecawet

Artikel 35, lid 1 van de Drank- en Horecawet (verder ook de wet) geeft aan de burgemeester ten aanzien van het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank de bevoegdheid om op aanvraag ontheffing te verlenen van het in artikel 3 Drank- en Horecawet voor de uitoefening van het horecabedrijf gestelde verbod. Ontheffing kan worden verleend voor een in de beschikking aangegeven bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen. Verstrekking van alcoholhoudende drank mag alleen geschieden onder de onmiddellijke leiding van een persoon die

 • de leeftijd van eenentwintig jaren heeft bereikt.

 • niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

In de wet is de verplichting, dat een persoon tevens over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne dient te beschikken, vervallen. Echter, in het kader van het verantwoord verstrekken van alcohol, wordt het noodzakelijk geacht dat personen onder wiens onmiddellijke leiding alcohol wordt verstrekt, ook bij evenementen over een Verklaring Sociale Hygiëne (of een daaraan gelijkgesteld bewijsstuk) beschikken. Bij een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard dienen minimaal twee leidinggevenden aanwezig te zijn.

De ontheffing als bedoeld in artikel 35 Drank- en Horecawet heeft uitsluitend betrekking op het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van zwakalcoholhoudende drank, buiten een horecainrichting, waarbij de bijeenkomst openbaar toegankelijk is.

Afbakening begrip "Bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard"

De burgemeester heeft — als het gaat om het verlenen van ontheffingen — een grote beleidsvrijheid en dat is ook absoluut noodzakelijk, omdat de wet geen definitie geeft van het begrip "bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijk aard".

In een toelichting op de wet is een bijzondere gelegenheid omschreven als; een kermis, braderie, muziek- en/of sportfeest, jaarmarkt en andere manifestaties die eenmalig, dan wel in de regel niet meer dan tweemaal per jaar voorkomen. Het gaat dus om incidentele gevallen. Let wel, dit is een toelichting en géén definitie. De burgemeester maakt per geval een afweging wat onder "bijzondere gelegenheid" dient te worden verstaan.

Wat de wet wel heeft bepaald is dat "tijdelijk" nooit langer mag duren dan 12 aaneengesloten dagen. Het is mogelijk dat de ontheffing afgegeven wordt ter gelegenheid van een evenement of activiteit die langer duurt dan 12 dagen, maar toch mag de ontheffing dan maar een periode van 12 dagen betreffen. De ontheffing mag niet opgesplitst worden in afzonderlijke perioden. Daarnaast is het ook niet mogelijk meerdere ontheffingen te verlenen voor één evenement of activiteit.

De aanvraag

Voor het aanvragen van een ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank dienen de volgende bescheiden te worden overgelegd:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier "Model C";

 • een goed leesbare kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van de aanvrager en de personen onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking zal plaatsvinden (een kopie van een rijbewijs volstaat niet); een krachtens de Drank- en Horecawet erkend bewijsstuk inzake sociale hygiëne van de personen (tenminste twee) onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking zal plaatsvinden; eventueel een situatieschets van de taplocatie(s).

Een ontheffing kan door iedereen worden aangevraagd. Daarbij geldt wel dat de verstrekking van zwakalcoholhoudende drank dient te geschieden onder de onmiddellijke leiding van een persoon die voldoet aan de eisen gesteld in artikel 35 van de wet (zie hierboven).

Aanvragen dienen tenminste 3 weken voor de datum van de bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard te zijn ontvangen door de burgemeester.

Beperkingen en/of voorschriften

Artikel 35, lid 2 van de wet geeft de burgemeester de mogelijkheid beperkingen en/of voorschriften te verbinden aan de te verlenen ontheffing. Deze hebben betrekking op sociaalhygiënische aspecten economische aspecten en openbare orde- en veiligheidsaspecten.

Sociaalhygiënische aspecten

De Drank- en Horecawet kent een sociaalhygiënisch motief; dit motief wordt dan ook als toetsingskader gebruikt bij aanvragen om ontheffing. In het aanvraagformulier dient daartoe te worden aangegeven onder wiens onmiddellijke leiding de drankverstrekking plaatsvindt. Ter voorkoming van overmatig alcoholgebruik en alcoholmisbruik worden aan de ontheffing onder andere de volgende voorwaarden verbonden:

 • De ontheffing of een afschrift daarvan is tijdens de verstrekking aanwezig.

 • Aan personen van wie niet is vastgesteld dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt. Dit voorschrift dient duidelijk leesbaar en goed zichtbaar aan het publiek kenbaar te worden gemaakt.

 • Aan personen die de aan hen verstrekte drank doorgeven aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, wordt geen alcoholhoudende drank meer verstrekt.

 • Gedurende de tijd dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt dient de persoon onder wiens onmiddellijke leiding de drankverstrekking plaatsvindt, aanwezig te zijn en er op toe te zien dat de in de ontheffing vermelde voorschriften op correcte wijze worden nageleefd.

 • Personen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen niet werkzaam zijn ter zake de verkoop van zwakalcoholhoudende drank.

 • Personen die kennelijk onder invloed van alcoholhoudende drank verkeren of die door hun gedrag aanstoot geven, moeten worden geweerd of geweigerd.

 • Aan personen die kennelijk onder invloed van alcoholhoudende drank of drugs verkeren, mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt.

 • Gedurende de tijd waarin van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, mag ter plaatse van de verstrekking geen sterke drank aanwezig zijn.

 • Voor het publiek moeten alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn.

 • Alle aanwijzingen en/of bevelen gegeven door of namens daartoe bevoegde personen van politie en/of brandweer, alsmede door of namens (daartoe bevoegde personen van) de burgemeester, gegeven in het belang van sociale hygiëne, volksgezondheid, openbare orde en/of (verkeers)veiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Ter voorkoming van overmatig alcoholgebruik en alcoholmisbruik kan aan de ontheffing tevens de volgende voorwaarde worden verbonden:

 • Indien bij een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard een aanzienlijk aantal, maar niet hoofdzakelijk of uitsluitend, personen wordt verwacht die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, is tijdens deze gelegenheid een herkenbaarheidssysteem t.a.v. leeftijd verplicht (bijvoorbeeld polsbandjes of stempels). Een herkenningsteken wordt niet eerder verstrekt dan dat aan de hand van een geldig identiteitsbewijs de leeftijd van betrokkene vastgesteld. De verantwoordelijkheid voor de naleving hiervan ligt bij de ontheffinghouder.

Economische aspecten

Bij economische aspecten gaat het om de vraag in hoeverre het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank ondersteunend is aan de bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard die aan de aanvraag ten grondslag ligt. Uit de aanvraag zal moeten blijken dat de verstrekking van alcoholhoudende drank een relatie heeft met de bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard.

Openbare orde- en veiligheidsaspecten

Bij openbare ordeaspecten gaat het om het feit dat het tappen van alcohol op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Artikel 21 van de wet verbiedt het om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat dit tot verstoring van de openbare orde en/of veiligheid zal leiden. Ter voorkoming van openbare ordeproblemen worden aan de ontheffing onder andere de volgende voorwaarden verbonden:

 • Het aanvangstijdstip dat in de ontheffing vermeld staat is afhankelijk van de aanvang van de bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard, doch ligt niet voor 10.00 uur, m.u.v. de kermismaandag in Volendam. Het aanvangstijdstip ligt op die dag niet voor 08.00 uur. Gelet op de koppeling met de zeer bijzondere gelegenheid wordt de eindtijd, vermeld in de ontheffing, gesteld op uiterlijk een half uur na de eindtijd van het evenement of de activiteit ten behoeve waarvan de ontheffing wordt verleend.

 • Mobiele tappunten zijn verboden; daaronder ook begrepen de zogenaamde "rugzaktap" en de "navulslang" waarbij met een lange slang vanaf het tappunt de klanten op enige afstand van het vaste tappunt kunnen worden bediend.

 • De alcoholhoudende drank moet worden verstrekt in gebruikersverpakkingen anders dan van glas of blik.

Aanvullende voorwaarde(n)

De burgemeester is te allen tijde bevoegd per bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard te bekijken of aan de ontheffing aanvullende voorwaarden dienen te worden verbonden.

Weigering ontheffing

Weigeringsgronden

 • Een ontheffing kan worden geweigerd indien het schenken van alcohol niet past binnen het karakter van het evenement of de activiteit, dit ter beoordeling van de burgemeester.

 • Een ontheffing kan worden geweigerd indien redelijkerwijs wordt vermoed dat het schenken van alcohol tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of de zedelijkheid zal leiden.

 • Een ontheffing kan worden geweigerd indien deze niet tijdig is aangevraagd, te weten uiterlijk drie weken voor aanvang van de bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard;

 • Een ontheffing wordt geweigerd indien de bezoekers van de bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard hoofdzakelijk of uitsluitend bestaan uit personen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt.

 • Een ontheffing wordt geweigerd als het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank kennelijk een op zichzelf staande activiteit is waarbij de bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard wordt misbruikt om het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank mogelijk te maken.

Slotbepalingen

Overgangsrecht

Indien véér het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregels een aanvraag om een ontheffing is ingediend waarop nog niet is beslist, worden deze beleidsregels op die aanvraag toegepast.

Citeertitel

De beleidsregels worden aangehaald als: "Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam".

Intrekking

De "Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet", vastgesteld op 8 april 2010, worden ingetrokken.

Inwerkingtreding

De "Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Edam-Volendam" treden in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten op 16 maart 2016,

de burgemeester van Edam-Volendam,

W.J.F.M. van Beek.