Besluit bindend advies en verplichte participatie Omgevingswet gemeente Kampen

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit bindend advies en verplichte participatie Omgevingswet gemeente Kampen

De Raad van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 januari 2022, kenmerk 6604-2022,

gelet op artikel 16.15a onder b en artikel 16.55, zevende lid van de Omgevingswet,

besluit vast te stellen: het

Besluit bindend advies en verplichte participatie Omgevingswet gemeente Kampen

Artikel 1 Bindend advies

De raad wijst op grond van artikel 16.15a onder b van de Omgevingswet de volgende situaties aan als gevallen waarin advies met instemming van de raad (bindend advies) is vereist, namelijk: als het college voornemens is een positief besluit te nemen over een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 • a.

  dat niet past binnen een door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie, programma, stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, masterplan, gebiedsvisie, projectplan, nota van uitgangspunten of daarmee te vergelijken ruimtelijk kader, tenzij in de hiervoor genoemde stukken hierover iets anders is bepaald;

 • b.

  dat past binnen een maatschappelijk, sport, educatief en/of infrastructureel belang, of het realiseren van groenvoorzieningen, maar waarvoor de raad voor de uitvoering geen middelen beschikbaar heeft gesteld;

 • c.

  het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen, vervangen en uitbreiden van bestaande hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken, waarbij de bestaande functie wijzigt;

 • d.

  het oprichten, vernieuwen, veranderen, vervangen of uitbreiden van bedrijfsgebouwen en bijbehorende bouwwerken op een bestaand, als zodanig bestemd, bedrijventerrein, en dit project niet past in de bestaande ruimtelijke en functionele structuur;

 • e.

  de aanleg van nieuwe of aanpassing van de bestaande weg- en waterinfrastructuur, indien dit gerealiseerd wordt in de hoofdgroenstructuur zoals bedoeld in de Groenstructuurvisie 2012 en de omgevingsvisie, of eventuele wijzigingen daarop of geheel nieuwe versies daarvan.

Artikel 2 Verplichte participatie en overleg

De raad wijst op grond van artikel 16.55, zevende lid van de Omgevingswet iedere buitenplanse omgevingsplanactiviteit die voldoet aan de beschrijving in de onderdelen a tot en met e van artikel 1 aan als gevallen waarin participatie van en overleg met derden verplicht is. Het voorgaande geldt voor iedere aanvraag, ongeacht het te nemen besluit.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in werking.

Ondertekening

Kampen, 3 maart 2022

De Raad van de gemeente Kampen,

drs. H.A. van der Meulen,

griffier

S. de Rouwe,

voorzitter