Regeling vervalt per 31-12-2025

Subsidieregeling uitstralingsproject KatWol 2022-2025

Geldend van 21-05-2022 t/m 30-12-2025

Intitulé

Subsidieregeling uitstralingsproject KatWol 2022-2025

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de concerndirecteur van het cluster Stadsontwikkeling, van dinsdag 10 mei 2022, kenmerk M2204-1891; 22bo3345;

gelet op de artikelen 3, 4, 5, 6, 8 en 13 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende dat:

 • -

  een aanpak KatWol is gestart (Katendrechtse Lagendijk, Wolphaertsbocht en omgeving) om de kernen van Oud-Charlois en Carnisse een positieve uitstraling te geven;

 • -

  ondernemers of eigenaren gevestigd in het KatWol-gebied per 1 januari 2022 worden gestimuleerd de uitstraling van hun winkel- of bedrijfspand te verbeteren;

 • -

  het wenselijk is een hiervoor een subsidieregeling vast te stellen;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  enkele unit: een winkel-of bedrijfsruimte met één pui;

 • -

  investeringen: geld uitgegeven door een onderneming voor de aanschaf van kapitaalgoederen;

 • -

  kosten: de prijs die men moet betalen voor het gebruik van een product of dienst;

 • -

  meervoudige unit: twee of meer winkel- of bedrijfsruimten die worden gebruikt als één bedrijfsruimte, dan wel een hoekpand;

 • -

  vooropnameformulier: een formulier dat ingevuld wordt door een medewerker van de gemeente – in lijn met het algemene welstandsadvies - tezamen met de eigenaar of ondernemer en waarin de startsituatie alsmede de subsidiabele werkzaamheden en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden staat beschreven;

 • -

  welstandsnota: gemeentelijk welstandsbeleid en -criteria, inclusief beschrijving van ruimtelijke karakteristieken waarin de bepalingen over welstand staan per gebied (gemeenteraad, 2012).

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten Uitstralingsproject KatWol

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het uitvoeren van de volgende activiteiten, die een bouwkundig effect hebben van ten minste drie jaar:

  • a.

   het verwijderen van rolluiken aan de buitenzijde en het terugplaatsen van transparante rolluiken aan de binnenzijde van een enkele of meervoudige unit;

  • b.

   het vervangen van de reclame-uitingen of plaatsen van nieuwe reclame-uitingen aan de gevel van een aangewezen enkele of meervoudige unit;

  • c.

   het plaatsen van nieuwe zonwering of markiezen aan de gevel van een aangewezen enkele of meervoudige unit;

  • d.

   bouwkundige aanpassingen aan de enkele of meervoudige unit, als gevolg van het verwijderen van de huidige rolluiken, reclame-uitingen of andere ontsierende elementen, met het doel de uitstraling te verbeteren dan wel het oorspronkelijke karakter te versterken van de panden waarin deze units zich bevinden;

  • e.

   eventuele alternatieve oplossingen om de uitstraling van de panden waarin de enkele of meervoudige units zich bevinden, mee te verbeteren of aan te passen.

 • 2. Voor alle subsidiabele activiteiten geldt dat deze voldoen aan de eisen van de Welstandsnota en andere bouwkundige eisen, zoals Bouw- en Woningtoezicht die hanteert.

Artikel 4 Doelgroep Uitstralingsproject KatWol

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan ondernemers of eigenaren die een enkele of meervoudige unit hebben in een van de volgende straten:

 • a.

  Boergoensestraat 1 tot en met 41b;

 • b.

  Boergoensestraat 114a tot en met 128a;

 • c.

  Carnisselaan 3 tot en met 13a;

 • d.

  Carnisselaan 2a tot en met 36a;

 • e.

  Dorpsweg 15 tot en met 57;

 • f.

  Dorpsweg 18b tot en met 74a;

 • g.

  Ebenhaezerstraat 17d tot en met 49b;

 • h.

  Ebenhaezerstraat 22c tot en met 52a;

 • i.

  Karel de Stoutestraat 2 tot en met 12b;

 • j.

  Katendrechtse Lagedijk 235 tot en met 467;

 • k.

  Katendrechtse Lagedijk 288a tot en met 496;

 • l.

  Van Eversdijkstraat 16 tot en met 34;

 • m.

  Wolphaertsbocht 71 tot en met 299d;

 • n.

  Wolphaertsbocht 62b tot en met 268d;

 • o.

  Pleinweg 134 tot en met 242d;

 • p.

  Zandblokstraat 5.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Voor subsidie komen uitsluitend de kosten en investeringen in aanmerking die direct zijn verbonden met de uitvoering van de activiteiten, genoemd in artikel 3.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.500 exclusief btw voor een enkele unit en € 7.000 exclusief btw voor een meervoudige unit.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 70.000.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, dan geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 9 Aanvraag

 • 1. De subsidie wordt digitaal aangevraagd met gebruikmaking van een door of namens burgemeester en wethouder vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. De subsidieaanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   een projectplan met het vooropnameformulier;

  • b.

   een offerte waarin de verschillende werkzaamheden zijn opgenomen;

  • c.

   voor zover van toepassing een door de subsidieontvanger ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring;

  • d.

   voor zover van toepassing de benodigde vergunningen;

  • e.

   voor zover van toepassing een toestemmingsverklaring van de eigenaar van het pand.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Subsidie kan worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de doelstellingen van het KatWol-project;

 • b.

  de activiteiten gericht zijn op een bouwkundig effect van minder dan drie jaar;

 • c.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd is begonnen, voordat deze de subsidiebeschikking heeft ontvangen.

Artikel 11 Vaststelling Subsidie

De subsidieontvanger legt bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie de volgende gegevens over:

 • a.

  het volledig ingevulde vaststellingsformulier;

 • b.

  facturen en betaalbewijzen waaruit blijkt dat de kosten ter uitvoering van de subsidiabele activiteiten daadwerkelijk door de subsidieontvanger zijn gemaakt en betaald;

 • c.

  een document waarin wordt aangetoond dat de gesubsidieerde activiteiten conform de subsidieafspraken zijn verricht;

 • d.

  foto’s van de uitgevoerde activiteiten;

 • e.

  een opleveringsformulier waarin de bevindingen ten tijde van de eindcontrole zijn vastgelegd.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan in het Gemeenteblad en vervalt met ingang van 31 december 2025, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling voor laatstgenoemde datum zijn verstrekt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling uitstralingsproject KatWol 2022-2025.

Ondertekening

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Toelichting

Algemene toelichting

In het verlengde van de NPRZ doelstellingen is in 2014 een aanpak Katwol (KATendrechtse Lagedijk en WOLphaertsbocht en omgeving) gestart om “het gebied tussen de (winkel-) kernen van Oud-Charlois en Carnisse een positieve uitstraling te geven”.

Vanaf 2015 is aan zowel verbetering van de uitstraling van panden als aan transformatie naar wonen. Bij deze aanpak wordt samengewerkt met de wijkmanagers, Bouw- en Woningtoezicht, Ruimtelijke Economie, maar ook met Woonstad.

Een uitgebreide schouw + jaarlijkse monitoring heeft uitgewezen dat er nog gewerkt dient te worden aan ca. 40-45 (winkel)panden om de uitstraling afdoende verbeterd te krijgen. Voor “aanschrijven” is (net) onvoldoende mogelijkheid, maar een subsidie instrument kan eigenaren en exploitanten een extra zet te geven om het project goed af te ronden en daarmee het hele kernwinkelgebied de uitstraling te geven die het verdient.

Artikel 1 Begripsbepaling

De subsidie wordt gekoppeld aan werkzaamheden aan units, als omschrijving van de fysieke eenheid.

Het vooropname formulier speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van de subsidie. Zonder deze kan de subsidie niet worden aangevraagd/verleend.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten Uitstralingsproject KatWol

De verschillende activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd staan omschreven in dit artikel. Belangrijk is dat niet alleen aan de bouwkundige eisen maar ook die van welstand wordt voldaan, omdat de uitstraling van de units belangrijk is in dit project.

Met andere ontsierende elementen wordt bedoeld die elementen, die aan het pand zijn vastgehecht, die niet aan de bouwkundige eisen dan wel welstandscriteria voldoen.

Artikel 4 Doelgroep Uitstralingsproject KatWol

Alleen eigenaren en exploitanten van de units op deze lijst van adressen komen mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De maximale hoogte van de subsidie is hoger voor een meervoudige unit, omdat wordt verwacht dat daar ook meer werkzaamheden moeten worden verricht.

Artikel 7 Subsidieplafond

Als het subsidieplafond is bereikt kunnen geen nieuwe subsidies meer worden verstrekt.

Artikel 8 Wijze van verdeling

De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. De volgorde van binnenkomst wordt digitaal geregistreerd. Mocht er onduidelijkheid zijn over de volgorde van binnenkomst op eenzelfde dag terwijl het subsidieplafond wordt bereikt, dan wordt de volgorde bepaald door loting.

Artikel 9 Aanvraag

Via het digitale loket komt de aanvrager bij een aanvraagformulier. Ook kunnen daar de benodigde bijlagen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag worden toegevoegd.

Artikel 10 Weigeringsgronden

De weigeringsgronden voor subsidieverlening staan dus in artikel 10 van deze regeling en zijn aanvullend op de weigeringsgronden van artikel 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 11 Vaststelling Subsidie

Bij de vaststelling wordt definitief bepaald welke bedrag wordt betaald. Het is belangrijk de afgesproken en behaalde prestaties en gemaakte kosten goed aan te tonen met de gevraagde informatie. Zo niet, dan kan subsidie lager worden vastgesteld dan was bepaald bij de verlening.