Mandaatbesluit jeugdprofessionals

Geldend van 21-05-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit jeugdprofessionals

Het college van gemeente Moerdijk en de Burgemeester van Moerdijk, ieder voor zover het hun bevoegdheid betref, in hun vergadering van 8 maart 2022;

Gelet op:

- afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- de Jeugdwet;

- Verordening Jeugdhulp gemeente Moerdijk;

Overwegende dat:

- op grond van het feit dat per 1 januari 2015 de Jeugdwet van kracht is;

- het uit oogpunt van doelmatigheid, efficiënte bedrijfsvoering en een goede dienstverlening aan inwoners wenselijk is de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders inzake de uitvoering van de Jeugdwet te mandateren;

- in geval van crises buiten kantoortijden acuut de benodigde zorg ingezet moet worden.

B E S L U I T

Het volgende mandaten te verlenen:

1. Mandaat te verlenen aan jeugdprofessionals, werkzaam voor Stichting Spring, voor het indienen van een verzoek bij de kinderrechter gericht op het verkrijgen van een spoedmachtiging tot vrijwillig gesloten plaatsing, in het geval van een crisis buiten kantoortijden.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 8 maart 2022,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,