Beleidsregels Minimabeleid Duiven 2022

Geldend van 20-05-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Minimabeleid Duiven 2022

Inleiding

De huidige beleidsregels minimabeleid Duiven zijn per 1 januari 2018 ingegaan en door enkele (wets)wijzigingen aan actualisatie toe. Daarnaast waren de eerdere beleidsregels in een formele stijl opgesteld. Nu de beleidsregels toch op onderdelen worden aangepast, zijn deze meteen op een beter leesbaar niveau opgesteld.

De beleidsregels minimabeleid zijn bedoeld om alle beleidsregels van het minimabeleid en inkomensondersteuning in een overzicht te hebben. Wel blijft er nog een aparte verordening voor de Individuele Inkomenstoeslag en een aparte verordening voor de Individuele Studietoeslag (die per 1 april 2022 gewijzigd wordt in beleidsregels Individuele Studietoeslag). Dat is geregeld in de Participatiewet.

Enkele beleidsregels zijn genummerd met een code in de titel. Deze code correspondeert met de vindplaats in de kennisbank Grip op Participatie van KluwerSchulinck. De volgorde van beleidsregels is niet oplopend maar gesorteerd naar de indeling die het Centraal Bureau voor Statistiek hanteert bij de BUS (bijstandsuitkeringenstatistiek).

De beleidsregels minimabeleid gaan in per 1 mei 2022.

De inhoudelijke wijzigingen betreffen:

 • De schoolbijdrage van € 75,00 is niet meer nodig. Sinds 1 augustus 2021 is de landelijke wetgeving rond de regeling schoolbijdrage aangescherpt. De gewijzigde wetgeving vrijwillige ouderbijdrage geeft duidelijk aan dat scholen de kinderen, waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald, niet mogen uitsluiten van deelname aan extra schoolactiviteiten. De kosten voor een schoolbijdrage zijn dus geen noodzakelijke kosten meer. Daarom wordt de regeling ouderbijdrage vanaf 2022 geschrapt.

 • Diplomazwemmen A&B; de leeftijd om hiermee te kunnen starten wordt verlaagd van 6 naar 4 jaar. Het totaalbedrag wordt verhoogd van € 800 naar € 895 (was 5 jaar ongewijzigd) vanwege de inflatie. Kinderen uit Duiven kunnen naast Akwaak en Aerofitt ook gebruik maken van Zwemschool de Pals in Westervoort.

 • Computer/laptop/tablet voor schoolgaande kinderen wordt gewijzigd van 2 naar 1 computer/laptop/tablet per 5 jaar. Reden is dat scholen hierin moeten voorzien als ouders dit niet kunnen aanschaffen en de school dat wel verlangt van leerlingen. Betreft ook wetwijziging in het onderwijs.

 • Toevoeging Regeling vervanging witgoed.

 • De regeling duurzame gebruiksgoederen voor ouderen komt te vervallen en in plaats daarvan wordt de regeling vervanging witgoed ook opengesteld voor pensioengerechtigden.

 • Regeling voor inwoners met meerkosten wegens een chronische ziekte en/of beperking wordt ook opengesteld voor pensioengerechtigden.

Leeswijzer

Als eerste is een begrippenlijst opgesteld met de meest voorkomende begrippen. Daarna volgt een algemeen deel met de voorwaarden en vindt een verwijzing plaats naar de regelingen die in de kennisbank Grip op Participatie genoemd staan. Vervolgens is er een uitwerking in de aangewezen groepen voor minima/inkomensondersteunende regelingen.

De groepen betreffen:

 • een groep algemeen (voor deelname aan sport, sociale en culturele activiteiten/Gelrepas en deelname aan de collectieve verzekering).

 • twee regelingen voor de groep mensen met een chronische ziekte en/of beperking en voor de groep kinderen.

 • Tot slot een op zichzelf staande regeling voor vervanging witgoed/noodzakelijke huishoudelijke apparaten. Deze regeling is extra voor de vervanging witgoed, waarbij uitsluitend apparaten met een duurzaamheidslabel van E of F (in ieder geval lager dan G) voor vergoeding in aanmerking komen. Hierbij spelen milieubewustzijn een rol en ook het terugdringen van energiekosten voor de inwoners. Dit is extra actueel geworden door de verwachte toename energiekosten.

Begrippen

 • Bijstandsnorm: de maximum uitkeringsbedragen uit de Participatiewet. De toepasselijke bijstandsnorm is het uitkeringsbedrag dat afhangt van leeftijd en gezinssituatie.

 • Draagkracht: wat de inwoner zelf kan bijdragen aan de kosten

 • Toepasselijke bijstandsnorm; de hoogte van de bijstand is gebaseerd op de persoonlijke situatie; bijvoorbeeld de alleenstaande norm, de alleenstaande ouder norm en de norm voor een echtpaar/gezin.

 • Vermogen onder de vermogensgrens die in de Participatiewet genoemd staat.

 • Gemeente: het college van burgemeester en wethouders van Duiven

 • Inwoner: de persoon die een rechtstreeks belang heeft bij een besluit van de gemeente (de belanghebbende uit artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht) en zijn gezin

 • Wet: Participatiewet

 • Het verschil tussen bijzondere bijstand en minima- /inkomensondersteunende regelingen; voor bijzondere bijstand moet sprake zijn van noodzakelijke kosten en bijzondere omstandigheden, waar onderzoek naar gedaan wordt. Bij bijzondere bijstand is sprake van een draagkrachtberekening (geen harde inkomensgrens). Via de draagkrachtberekening wordt het inkomen en vermogen berekend om na te gaan welke kosten men zelf kan betalen. Bij minima/inkomensondersteunende regelingen is er sprake van een inkomensgrens tot 110% of 120% van de bijstandsnorm. Ook mag hier het vermogen niet hoger zijn dan het toepasselijke vrij te laten vermogen. Er wordt gebruik gemaakt van de inkomenstoets. Wanneer iemand een bijdrage chronisch zieken aanvraagt wordt onderzocht of hij/zij voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen.

Beleidsregels minimabeleid Duiven 2022

Algemeen

Er geldt een inkomensgrens van 120% van de toepasselijke bijstandsnorm om voor het minimabeleid in aanmerking te komen. Er is een uitzondering; voor de individuele inkomenstoeslag geldt een inkomensgrens van 110 % van de bijstandsnorm. Het vermogen blijft onder de vermogensgrens die in de Participatiewet genoemd staat. En er is een uitzondering voor inwoners met hoge zorgkosten wegens een chronische ziekte en /of beperking. Deze inwoners kunnen deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering pakket 3: hiervoor geldt als uitzondering een inkomensgrens tot 140%.

Studenten zijn in beginsel uitgesloten van de minimaregelingen.

Voor alle minimaregelingen moeten inwoners een aanvraag indienen.

B082 – Indirecte schoolkosten schoolgaande kinderen

Voorliggende voorziening

De inwoner kan in aanmerking komen voor bijstand als geen beroep kan worden gedaan op een andere (voorliggende) voorziening. Het gaat om een voorziening die toereikend (voldoende) en passend in de kosten voorziet en daarom voorgaat op de bijzondere bijstand.

Schoolbijdrage.

Sinds 1 augustus 2021 is de landelijke wetgeving rond de regeling schoolbijdrage aangescherpt. De gewijzigde wetgeving ouderbijdrage geeft duidelijk aan dat scholen de kinderen, waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald, niet mogen uitsluiten van deelname aan extra schoolactiviteiten. De kosten voor een schoolbijdrage zijn dus geen noodzakelijke kosten meer. Daarom wordt de regeling ouderbijdrage per 1 januari 2022 geschrapt.

B095 – Kosten voor sociaal culturele en educatieve activiteiten

Recht op bijstand

Gelrepas

Er is geen bijzondere bijstand mogelijk voor de kosten van sociaal culturele, educatieve of sportieve activiteiten. De reden hiervoor is dat inwoners dit van hun inkomen kunnen betalen. In de Participatiewet is geen ruimte voor eigen gemeentelijk categoriaal beleid voor bijzondere inkomensaanvulling. Dit aanvullend inkomensbeleid is voorbehouden aan het Rijk (TK 2002-2003, 28 70, nr. 3 p.64-65).

De gemeente mag wel beleid voeren voor voorzieningen voor maatschappelijke participatie. Hiervoor heeft de gemeente Duiven aansluiting gezocht bij de in de regio Arnhem ingevoerde Gelrepas.

Voorwaarden voor de Gelrepas

 • Inwoners en gezinsleden vanaf 4 jaar met een gezamenlijk inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm komen in aanmerking voor de Gelrepas.

 • Het vermogen mag niet hoger zijn dan de toepasselijke vermogensgrens

 • Inwoners moeten een aanvraag indienen voor de Gelrepas

Overige bepalingen

 • Studenten komen niet voor de Gelrepas in aanmerking.

 • Heeft de inwoner eenmaal een Gelrepas dan vindt een jaarlijkse check plaats of men nog voldoet aan de voorwaarden. Zo ja, dan wordt de pas verlengd, zo nee dan wordt de pas met ingang van 1 januari van het nieuwe kalenderjaar beëindigd/ingetrokken.

 • De Gelrepas wordt verstrekt nadat het recht is vastgesteld en geldt voor het lopende kalenderjaar als de aanvraag voor 1 oktober (vanwege de prolongatielijst) van het lopende kalenderjaar is ingediend.

 • Wordt een kind in het lopende kalenderjaar 18 jaar dan blijft de Gelrepas geldig tot het einde van dat kalenderjaar.

 • De Gelrepas is een persoonsgebonden pas met een persoonsgebonden geldtegoed om deel te nemen aan bepaalde voorzieningen of bepaalde goederen aan te schaffen (zoals kleding en schoolspullen).

 • Er is een begeleiderspas mogelijk als een pashouder een begeleider nodig heeft voor deelname aan de activiteiten. De begeleiderspas wordt verstrekt aan de pashouder. Hiervoor vindt eerst een check plaats bij de Wmo-consulenten. Jaarlijks staat een bedrag van € 50,00 op de pas. De begeleiderspas is niet persoonsgebonden.

Met de Gelrepas ontvangt de inwoner een pastegoed om de kosten van een sportvereniging of culturele activiteiten en evenementen te betalen.

Het tegoed bedraagt per jaar (prijspeil 2022);

 • € 200,00 voor jongeren van 4 tot en met 17 jaar

 • € 150,00 voor volwassenen van 18 tot en met 64 jaar

 • € 100,00 voor volwassenen van 65 jaar en ouder.

Met de sinds 1 januari 2021 vernieuwde Gelrepas kunnen meerdere tegoeden op de pas worden toegevoegd, zoals een tegoed voor kleding en schoolspullen voor jongeren.

Aangewezen groepen voor minima-/inkomensondersteunende regelingen.

Minimaregelingen/ inkomensondersteunende regelingen

Algemeen

De inkomensondersteunende regelingen zijn bedoeld voor inwoners vanaf 18 jaar. Het gezamenlijk inkomen mag niet meer bedragen dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Het vermogen mag niet hoger zijn dan het toepasselijke vrij te laten vermogen. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele draagkracht, maar met de inkomenstoets (tot 120% van de bijstandsnorm).\

Uitsluiting voor studenten

Studenten zijn in beginsel uitgesloten van de minimaregelingen. Er is een uitzondering voor studenten met individuele studietoeslag.

Voor die studenten vanaf 18 jaar die te maken hebben met een beperking en/of aantoonbare meerkosten vanwege een chronische ziekte en/of handicap (structurele medische beperking) kunnen in aanmerking komen voor 2 regelingen: nl. deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering en deelname aan de Regeling voor inwoners met meerkosten vanwege een chronische ziekte en/of beperking. Mits er voldaan wordt aan de inkomens- en vermogenstoets. Uitgaande van maximaal te lenen bedrag bij studenten, veelal geen recht.

Kosten voor sport en sociaal culturele activiteiten

Hiervoor is de Gelrepas bedoeld voor inwoners vanaf 4 jaar. Op de Gelrepas komt een pastegoed te staan, wat Gelrepashouders kunnen besteden bij de aangesloten aanbieders van onder andere sportverenigingen, culturele en recreatieve instellingen. Inwoners met een Participatiewet-uitkering ontvangen aan het begin van het kalenderjaar automatisch de Gelrepas als zij in november van het vorige jaar nog een P-wet-uitkering hadden. Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm (geen P-wet-uitkering) kunnen een aanvraag indienen.

Deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering

Is de inwoner voor ziektekosten verzekerd bij Menzis voor de basisverzekering en aanvullend verzekerd voor pakket 1 (GarantVerzorgd 1) en de tandartsverzekering (GarantTandVerzorgd), kan hij/zij deelnemen aan de collectieve verzekering, het Garantverzorgdpakket.

Indien iemand een kunstgebit heeft is er geen verplichting voor een tandartsverzekering. Veel kosten worden vanuit de basisverzekering vergoed.

De gemeente heeft dit pakket met Menzis afgesloten, waardoor een hogere en meestal kostendekkende vergoeding voor de meest voorkomende ziektekosten uitgekeerd wordt.

NB. Deze regeling is ook mogelijk voor studenten die in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag of die aantoonbare meerkosten hebben wegens een chronische ziekte en of beperking.

Regeling voor inwoners met meerkosten wegens een chronische ziekte en/ of beperking of vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

De inwoner die meerkosten heeft wegens een chronische ziekte en/of beperking of de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan een vergoeding ontvangen van € 300,00 per jaar. Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend.

Tot de doelgroep behoort degene die een van de volgende documenten heeft:

 • beschikking arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • toekenningsbeschikking Wmo-voorziening

 • beschikking vrijstelling sollicitatieplicht op medische gronden

 • bewijs van indicatiestelling voor een of meer vormen van WLZ-zorg

 • gehandicaptenparkeerkaart

 • diabetespaspoort

 • aantoonbare meerkosten in verband met een chronische ziekte en of beperking (GV 3 verzekerd is of verbruik eigen risico zorgverzekering gedurende minimaal een paar jaar, valt hier ook onder).

 • Of degene die:

 • de pensioengerechtigde leeftijd heeft

 • deelneemt aan de collectieve verzekering met het pakket GarantVerzorgd3.

 • aantoonbare chronische ziekte en of beperking heeft.

NB. Deze regeling is ook voor studenten die in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag en/of studenten met aantoonbare meerkosten wegens een chronische ziekte en of beperking.

Verruiming inkomensgrens deelname collectieve ziektekostenverzekering

Inwoners met hoge zorgkosten vanwege een chronische ziekte en/of handicap kunnen ook met een hoger inkomen tot 140% van de bijstandsnorm en het toepasselijke vrij te laten vermogen in aanmerking komen voor deelname aan de collectieve verzekering van Menzis voor pakket GarantVerzorgd 3 en een bijdrage van € 150,00.

Regeling voor kinderen

Diplomazwemmen A en B

Diplomazwemmen voor A en B wordt eenmalig vergoed voor kinderen tussen 4 en 18 jaar. Een van de ouders moet wel een aanvraag indienen. Voorwaarde is dat het kind aangemeld wordt bij Zwemcentrum de Pals in Westervoort, Aerofitt Duiven of Akwaak Duiven of eventueel andere aanbieder voor diplomazwemles in Duiven of Westervoort. De zwemlessen moeten daar daadwerkelijk gevolgd worden. Uitbetaling vindt rechtstreeks plaats aan het een van deze uitgekozen zwembaden. Met deze zwembaden zijn afspraken hierover gemaakt en in een contract met de gemeente Duiven vastgelegd. Deze regeling geldt alleen voor de zwembaden met een contract hiervoor (zie bijlage).

De leeftijdsgrens is verlaagd van 6 naar 4 jaar omdat hier behoefte aan bleek te zijn en het ook zinvol is om kinderen eerder te leren zwemmen.

Computer/laptop/tablet

Als in een gezin een of meer kinderen wonen die in groep 7 of 8 van de basisschool zitten of voortgezet of beroepsonderwijs volgen, tot de leeftijd van 18 jaar, kan men één keer in de 5 jaar een computer, laptop of tablet (incl. printer) vergoed krijgen op aanvraag. De vergoeding is maximaal € 500,00.

Hiervoor moet binnen 30 dagen na ontvangst de originele nota worden ingeleverd. Gebeurt dit niet, dan wordt het bedrag teruggevorderd.

Schoolspullen

Kinderen vanaf 6 jaar op de basisschool en het voortgezet onderwijs tot de leeftijd van 18 jaar kunnen een tegoed voor schoolspullen krijgen. Dit geldt voor de kinderen die in het bezit zijn van een Gelrepas. Dit tegoed wordt ieder jaar rond juli op de Gelrepas gezet. Kinderen op de basisschool krijgen een tegoed van € 30,00 per jaar en kinderen op het voortgezet onderwijs € 150,00 per jaar.

Sinds medio 2021 wordt een tegoed op de Gelrepas gezet voor aanschaf kleding en schoolspullen. Vanaf 2022 worden deze tegoeden ook een tegoeden ook weer op de Gelrepas gezet. Vanaf 2023 jaarlijks in januari.

Een aanvraag is niet nodig. Kinderen van 6 t/m 17 jaar met een Gelrepas, krijgen het tegoed automatisch op hun bestaande Gelrepas. De uitgifte vindt steeds rond januari plaats,

Dit zijn de bedragen:

Kledingtegoed

€ 120 per kind vanaf 6 jaar t/m 17 jaar

Schoolspullentegoed

€ 30 per kind van 6 t/m 11 jaar op basisschool

€ 150 per kind van 12 t/m 17 jaar op voortgezet onderwijs

Tijdschriftabonnement

een tijdschrift naar keuze (Bobo, Okki, Wild van Freek en Nationaal Geographic Junior) voor kinderen van 6 t/m 11 jaar op basisschool)

Diplomazwemmen

voor kinderen van 4 t/m 17 jaar voor diplomazwemmen A en B bij Zwemcentrum de Pals Westervoort, Aerofitt Duiven of Akwaak Duiven (of eventueel andere aanbieder in Duiven/Westervoort met een contract diplomazwemmen A en B).

Fietsregeling Fietsenproject Duiven-Westervoort

Deze regeling is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar, met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en een vermogen onder de toepasselijke vermogensgrens. De fietsen worden via een Fietsenproject van de kerk Duiven-Westervoort geleverd en beschikbaarheid is afhankelijk van de voorraad.

Ouders van kinderen tussen 12 en 18 jaar kunnen voor aanschaf fiets terecht bij stichting Leergeld.

Regeling vervanging witgoed

Deze regeling is voor inwoners vanaf 21 jaar met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een vermogen onder de vermogensgrens die in de Participatiewet genoemd staat.

 • Er geldt een wachttijd van 3 jaar (met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm) voordat de inwoner in aanmerking kan komen voor deze regeling witgoed.

 • De regeling is alleen bedoeld voor vervanging noodzakelijke huishoudelijke apparaten als koelkast, wasmachine, gasfornuis of kookplaat.

 • Deze regeling geld voor inwoners vanaf 21 jaar en geldt ook voor pensioengerechtigden

 • Het maximumbedrag is € 500,00 per apparaat. Er kan maximaal € 1500,00 per 10 jaar per huishouden worden verstrekt. De periode van 10 jaar blijft in stand, ook wanneer men tijdelijk een hoger inkomen ontvangt. De periode wordt dan niet opgeschoven/verlengd. Wel geld na 10 jaar een nieuwe wachttijd van 3 jaar.

 • De periode van 10 jaar gaat in op het moment van de 1e aanvraag voor een van de drie beoogde apparaten.

 • Er is een strikte voorwaarde; alleen nieuwe apparaten met een label van E of F maar in ieder geval lager dan G (voormalig A+ of A++) worden vergoed. Minder energiezuinige apparaten (met label G of hoger) komen niet voor vergoeding in aanmerking!

 • De uitbetaling vindt plaats na overhandiging van een offerte voor een van deze drie apparaten, waarbij het energielabel wordt gecheckt. Voor deze uitbetaling moet binnen 30 dagen na ontvangst de originele nota worden ingeleverd. Gebeurt dit niet, dan wordt het bedrag teruggevorderd.

 • Vervanging van de apparaten is alleen mogelijk op aanvraag en na een check op noodzakelijke vervanging.

Naast deze beleidsregels minimabeleid zijn er nog twee andere inkomensondersteunende regelingen. Het zijn twee op zichzelf staande regelingen die in de Participatiewet genoemd staan onder artikel 36 en 36 b. Ter informatie worden deze hier benoemd.

Individuele inkomenstoeslag

Zie ook verordening individuele inkomenstoeslag Duiven 2021.

Inwoners vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die gedurende een periode van meer dan 12 maanden een inkomen hebben van 110% van het bijstandsniveau en een vermogen onder de vermogensgrens die in de Participatiewet genoemd staat, kunnen voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking komen.

Het bedrag is vrij te besteden en kan gebruikt worden voor spullen die met een laag inkomen moeilijk te betalen zijn (bijvoorbeeld een bankstel of televisie).

De bedragen zijn (prijspeil 2022)

 • € 208,00 voor een alleenstaande

 • € 311,00 voor een alleenstaande ouder

 • € 311,00 voor een gezin zonder kinderen

 • € 467,00 voor een gezin met kinderen

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2,3% voor het jaar 2022). De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Individuele studietoeslag

Zie ook verordening individuele studietoeslag Duiven 2020, die per 1 april 2022 wordt gewijzigd in Beleidsregels Individuele Studietoeslag Duiven 2022.

De uitvoering hiervan ligt bij de RSD de Liemers.

De individuele studietoeslag is een inkomensaanvulling voor studenten, die door een structurele medische beperking niet in staat zijn om naast en tijdens hun studie bij te verdienen. De toeslag is bedoeld om een extra (financiële) steun in de rug te geven. Vermogen wordt vrijgelaten per 1 april 2022.

Door het volgen van een studie hebben deze studenten meer kans op de arbeidsmarkt.

De toeslag wordt -op aanvraag- maandelijks uitbetaald. De toeslag wordt per algemene maatregel van bestuur verstrekt en bedraagt per 1 april 2022 voor een inwoner van

21 jaar

€ 300,00 per maand

20 jaar

€ 240,00 per maand

19 jaar

€ 180,00 per maand

18 jaar

€ 150,00 per maand

De studietoeslag wordt toegekend zolang de studie duurt.

Ondertekening