Regeling vervallen per 20-05-2022

Besluit verlenging geldigheid Horecanota 2017-2021

Geldend van 20-05-2022 t/m 19-05-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Besluit verlenging geldigheid Horecanota 2017-2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en de burgemeester van Rotterdam, elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

gelezen het voorstel van de Directeur Veiligheid van 10 mei 2022.

gelet op artikel 174 van de Gemeentewet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; 22bo3257;

overwegende dat:

 • -

  het college en de burgemeester een gezamenlijke bevoegdheid hebben voor het beleid ten aanzien van de horeca;

 • -

  het college en de burgemeester op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd zijn om beleidsregels vast te stellen met betrekking tot hun bevoegdheden;

 • -

  het college en de burgemeester op 1 november 2016 de Horecanota 2017-2021 hebben vastgesteld, elk voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 • -

  de beoogde vaststelling van de horecavisie en de nieuwe integrale horecanota is uitgesteld;

 • -

  het vanwege voorgenoemde vertraging in de vaststelling van de horecavisie en nieuwe integrale horecanota noodzakelijk is om de Horecanota 2017-2021 te verlengen tot er een nieuwe horecanota wordt vastgesteld;

besluiten:

Artikel I

De geldigheid van de Horecanota 2017-2021 (Gemeenteblad 2016 nr. 254) wordt verlengd tot het moment dat het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester haar intrekken.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlenging geldigheid Horecanota 2017- 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2022.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Aldus vastgesteld op 10 mei 2022

De Burgemeester,

A. Aboutaleb

Toelichting

In 2016 hebben het college en de burgemeester de Horecanota 2017-2021 vastgesteld. De evaluatie van de horecanota 2017-2021 heeft aanknopingspunten gegeven voor het ontwikkelen van een integrale stedelijke horecavisie en een meerjarig integraal horecabeleid. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe integrale Horecanota die de nota 2017-2021 moet vervangen. Echter heeft vanwege de coronacrisis dit proces vertraging opgelopen. Hierdoor is het noodzakelijk om de Horecanota 2017-2021 te verlengen. Tot die tijd blijft de huidige Horecanota 2017-2021 van kracht.