Verkeersbesluit bedieningstijden sluizen en bruggen van het waterschap in en over de Oude IJssel

Geldend van 18-05-2022 t/m heden

Intitulé

Verkeersbesluit bedieningstijden sluizen en bruggen van het waterschap in en over de Oude IJssel

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelezen de bij dit besluit behorende toelichting;

Overwegende dat:

 • -

  het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel het Verkeersbesluit Oude IJssel, bekendgemaakt 10 maart 2018, heeft genomen met daarin regels omtrent het varen op de Oude IJssel.

 • -

  in dit besluit, artikel 7, lid 2, staat dat het college van dijkgraaf en heemraden de bedieningstijden van de sluizen en bruggen in en over de Oude IJssel vaststelt.

 • -

  Het college van dijkgraaf en heemraden voor de bruggen in Doetinchem het Verkeersbesluit bedieningstijden bruggen over de Oude IJssel te Doetinchem heeft genomen, laats gewijzigd per 6 december 2021,

 • -

  voor de andere te bedienen objecten van de vaarweg Oude IJssel zijnde de brug en sluis Doesburg, brug Hoog-Keppel, brug Laag-Keppel, Sluis De Pol, Brug Terborg een dergelijk bestuurlijk vaststellingsbesluit ontbreekt.

 • -

  we naast over de bedientijden ook helder willen communiceren over de vaste schuttijden voor de recreatievaart van de sluizen binnen de tijdsvensters van de bedientijden.

 • -

  de maatregel voor het instellen van vaste schuttijden zijn oorsprong kent in de vastgestelde te hoge werkbelasting van bedienaars op piekmomenten in het vaarseizoen op de centrale bedienpost in Doesburg.

 • -

  het verlagen van de werkbelasting van bedienaars noodzakelijk is om de veiligheid van de bediening te kunnen waarborgen.

 • -

  afstemming met de provincie Gelderland en actieve communicatie met de direct belanghebbenden van de beroeps- en reactievaart heeft plaatsgevonden over het instellen van vaste schuttijden.

 • -

  in geval van calamiteiten en/of storingen kan worden afgeweken van de bedienings- en schuttijden.

 • -

  dit leidt tot vaststelling van het Verkeersbesluit bedieningstijden sluizen en bruggen van het waterschap in en over de Oude IJssel met in aanmerking genomen artikel 3 Svw;

  • o

   Het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;

  • o

   Het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

BESLUIT

Ingevolge artikel 8 van de Scheepvaartverkeerswet, artikel 13 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en artikel 7 van het Verkeersbesluit Oude IJssel het volgende bekend te maken;

Het Verkeersbesluit bedieningstijden sluizen en bruggen van het waterschap in en over de Oude IJssel wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • -

  Bedieningstijden: tijdsvensters gedurende de dag waarbinnen er bediening plaatsvindt van alle bedienbare objecten (sluizen en bruggen) over de vaarweg Oude IJssel. Dit om de vaarweg toegankelijk te maken voor beroeps- en recreatievaart.

 • -

  Schuttijden: Tijdstippen waarop er binnen de bedieningstijden schuttingen plaatsvinden van de sluizen.

Artikel 2 Bedienings- en schuttijden

 • 1. Voor de sluis/brug Doesburg, brug Hoog-Keppel en brug Laag-Keppel gelden bedieningstijden voor de verschillende periodes van drukte op de vaarweg Oude IJssel. Voor de exacte tijden zie onderstaande tabel:

  afbeelding binnen de regeling

 • 2. Voor de sluis de Pol en brug Terborg gelden bedieningstijden voor de verschillende periodes van drukte op de vaarweg Oude IJssel. Voor de exacte tijden zie onderstaande tabel:

  afbeelding binnen de regeling

 • 3. Gedurende het vaarseizoen recreatievaart gelden vaste schuttijden voor de sluis Doesburg en sluis De Pol.

  • a.

   Voor de periodes voorafgaand aan en na de zomervakantie periode gelden de volgende schuttijden:

   afbeelding binnen de regeling

  • b.

   Gedurende de zomervakantie periode gelden de volgende schuttijden.

   afbeelding binnen de regeling

Artikel 3 Brug- en sluisbediening op feestdagen

Er vindt geen bediening plaats op Nieuwjaarsdag, eerste paasdag, tweede paasdag, eerste kerstdag, tweede kerstdag.

Artikel 4

In geval van mist met zicht minder dan 100 meter en boven windkracht 7 wordt niet bediend, daarnaast kan in geval van calamiteiten en/of storingen worden afgeweken van de ingestelde bedienings- en schuttijden.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag, volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: “Verkeersbesluit bedieningstijden sluizen en bruggen van het waterschap in en over de Oude IJssel’.

Ondertekening

Doetinchem, 10 mei 2022,

het college van dijkgraaf en heemraden,

drs. C. Roos

secretaris-directeur

drs. H.Th.M. Pieper

dijkgraaf

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijv: de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);

 • d.

  de motivering van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

II. Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijv. onder vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);

 • d.

  de motivering van het verzoek;

 • e.

  een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrecht van rechtbank Gelderland te Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.