Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregels Tijdelijke Leefgeldregeling vluchtelingen uit Oekraïne

Geldend van 19-05-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Beleidsregels Tijdelijke Leefgeldregeling vluchtelingen uit Oekraïne

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem:

gelet op:

De Gemeentelijke Opvang Locaties (GOO) en de Particuliere Opvang Oekraïners (POO);

De Leefgeldregeling vanuit de Rijksoverheid.

Overwegende dat:

Het college het wenselijk vindt om de voorwaarden van de leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen aan te geven;

Het daarom wenselijk is om voor dit doel aparte en tijdelijke beleidsregels vast te stellen.

B E S L U I T E N:

vast te stellen

Beleidsregels Tijdelijke Leefgeldregeling vluchtelingen uit Oekraïne

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem.

 • c.

  leefgeld: geld om eten, drinken, kleding en andere persoonlijke uitgaven van te doen.

 • d.

  wooncomponent: geld om een bijdrage te doen in gas, water, licht en andere bijkomende kosten.

 • e.

  gezin: partners die samenwonen op hetzelfde adres zoals gehuwden of samenwonenden maar ook alleenstaanden met kinderen

Artikel 2 Doelgroep en voorwaarden leefgeldregeling

De leefgeldregeling is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne die als gevolg van de oorlog met Rusland zijn ontheemd en/of gevlucht:

 • 1.

  Vluchtelingen uit Oekraïne die in een gemeentelijke opvanglocatie zitten (GOO).

 • 2.

  Vluchtelingen uit Oekraïne die particulier opvang bieden (POO).

 • 3.

  De GOO of POO moet zich bevinden op grondgebied van de gemeente Lochem.

 • 4.

  De vluchteling uit Oekraïne moet zich officieel hebben ingeschreven bij de gemeente Lochem en in het bezit zijn van een Burgerservicenummer (BSN).

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de leefgeldregeling dient schriftelijk via het aanvraagformulier te worden ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag voor de leefgeldregeling kan met terugwerkende kracht worden gedaan vanaf 1 april 2022.

 • 3.

  Een aanvraag voor de leefgeldregeling kan worden ingediend zolang het Rijk besluit dat de leefgeldregeling bestaat.

 • 4.

  Een kopie van een Nederlandse bankpas wordt als bewijsstuk toegevoegd.

 • 5.

  Indien er geen Nederlandse bankpas is dan dient de vluchteling uit Oekraïne aantoonbaar te maken waarom dit niet mogelijk is.

Artikel 4 Duur

 • 1.

  De leefgeldregeling wordt verstrekt voor zolang de vluchtelingen uit Oekraïne zich op een gemeentelijke of particuliere opvanglocatie binnen de gemeente Lochem bevindt.

 • 2.

  De duur van de leefgeldregeling is zolang als het Rijk besluit dat de leefgeldregeling bestaat.

Artikel 5 Hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  De leefgeldregeling gaat uit van een bedrag van € 260,- per maand per vluchteling. Dit is onderverdeeld in € 205,- per maand voor eten en drinken en € 55,- per maand voor kleding en persoonlijke uitgaven.

 • 2.

  Voor vluchtelingen uit Oekraïne in de particuliere opvang komt hier een bedrag van € 215,- per maand voor een volwassene en € 55,- per maand voor een minderjarige bij.

 • 3.

  In afwijking van lid 1 geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne die worden opgevangen in Fletcher Hotel de Scheperskamp geldt dat zij geen leefgeldvergoeding voor eten en drinken ontvangen. Eten en drinken zit bij deze opvang inbegrepen. Zij ontvangen € 55,- per persoon per maand voor kleding en andere persoonlijke uitgaven.

Artikel 6 De leefgeldregeling en werk

 • 1.

  Indien de vluchtelingen uit Oekraïne gaan werken dan kunnen zij gekort worden op hun leefgeld.

 • 2.

  Voor de eerste 3 maanden van april 2022 t/m juni 2022 laten we inkomsten uit werk vrij.

 • 3.

  Vanaf 1 juli 2022 worden vluchtelingen uit Oekraïne gekort op hun leefgeld als zij inkomsten uit werk ontvangen.

 • 4.

  Als er inkomsten uit werk zijn dan vindt er een beëindiging of verrekening plaats tot de hoogte van de financiële toelage die van toepassing is op de alleenstaande (met of zonder kinderen) of de gehuwden / samenwonenden.

 • 5.

  Bij een alleenstaande met kinderen en gehuwden / samenwonenden wordt er dus uitgegaan van de gezamenlijke toelage.

 • 6.

  De toelage wordt verrekend met ingang van de 1e dag van de volgende kalendermaand.

 • 7.

  Er vindt geen verrekening plaats van inkomsten in de huidige / lopende maand.

 • 8.

  Er wordt uitgegaan van het netto inkomen uit werk. Vakantiegeld of eventuele eindejaarsuitkeringen worden niet meegerekend.

Artikel 7 Inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • 1.

  Inkomen uit arbeid.

 • 2.

  Inkomen uit zelfstandige bedrijf of beroep.

Artikel 8 Uitbetaling

 • 1.

  De uitbetaling vindt maandelijks plaats voor de periode zolang er recht bestaat op de leefgeldregeling.

 • 2.

  De betaling vindt plaats via een Nederlandse betaalrekening.

 • 3.

  In afwijking van lid 2 kan uitbetaling plaats vinden via een Prepaid pas of wanneer dat geen optie is contant. Dit kan alleen in omstandigheden waarin het openen van een Nederlandse bankrekening niet tot de mogelijkheden behoort.

Artikel 9 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 april 2022.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 31 december 2022.

 • 3.

  Uitzondering op lid 2 wordt gevormd als het Rijk aangeeft dat de leefgeldregeling wordt verlengd. Deze beleidsregels zijn dan geldig voor de periode zolang het Rijk aangeeft dat de leefgeldregeling van toepassing is.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke Leefgeldregeling vluchtelingen uit Oekraïne.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 10 mei 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem

De secretaris, de burgemeester,

D.C. Kerkdijk S.W. van ’t Erve