Regeling vervallen per 31-12-2022

Gemeente Middelburg - Subsidieregeling Middelburgs Corona Initiatievenbudget 2022

Geldend van 19-05-2022 t/m 30-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Gemeente Middelburg - Subsidieregeling Middelburgs Corona Initiatievenbudget 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg,

overwegende dat

• het gewenst is subsidie te verstrekken voor initiatieven die bijdragen aan het herstel van de lokale samenleving en economie na de coronacrisis in de gemeente Middelburg;

• het college een behoefte ziet aan ruimte voor bestaande of nieuwe ideeën, initiatieven en energie uit de stad;

• het gewenst is aan te sluiten bij wat reeds aan ondersteuning is geboden en het herstel een verdere impuls te geven;

• Het gewenst is aan te sluiten bij de doelstellingen van de Cultuurvisie Middelburg 2028;

gelet Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Middelburg 2022;

BESLUIT: vast te stellen de Subsidieregeling Middelburgs Corona Initiatievenbudget

Begripsomschrijvingen

In deze Subsidieregeling en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

• Algemene Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening 2022 Middelburg

• initiatiefnemers: hieronder verstaan we lokale actoren in de meest brede zin van het woord; dus inwoners van gemeente Middelburg, ondernemers, zzp’ers, bedrijven en detailhandel, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, stichtingen en sport- en andere verenigingen gevestigd in de gemeente Middelburg.

Artikel 1. Afstemming Algemene subsidieverordening Middelburg

Voor zover in deze subsidieregeling daarvan niet wordt afgeweken, is de vigerende Algemene subsidieverordening van de gemeente Middelburg van toepassing.

Artikel 2. Doelstelling

Deze Subsidieregeling betreft enkele bijzondere bepalingen die van toepassing zijn bij de subsidieverstrekking aan initiatieven die bijdragen aan het herstel na de coronacrisis. In het bijzonder gaat het hierbij om:

 • 1. Het stimuleren van ontmoeting en het opnieuw verbinden na een fase waarin ontmoeting beperkt werd door de coronacrisis. Dit in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals lager opgeleide mensen, jongeren, ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen;

 • 2. Bijdragen aan het herstel en heropenen van de lokale samenleving en economie na de coronacrisis in de gemeente Middelburg;

 • 3. Bijdragen aan het behouden van het goede uit de coronatijd, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij ideeën en initiatieven die tijdens en vanwege de coronacrisis zijn ontstaan, of deze versterken door een extra impuls;

 • 4. Actieve cultuurbeoefening gericht op educatie of talentontwikkeling van inwoners.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Het college kan eenmalige subsidies verlenen voor kleinschalige initiatieven/experimenten die bijdragen aan de doelen zoals beschreven in Artikel 2.

Artikel 4. Subsidieplafond en verdeling

Het subsidieplafond bedraagt en wordt op de volgende manier verdeeld:

 • 1. Voor aanvragen voor activiteiten die worden ingediend vanaf inwerkingtreding van deze regeling tot en met december 2022 is € 24.000 beschikbaar;

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;

 • 3. Per initiatief mag slechts eenmalig subsidie worden aangevraagd tot een hoogte van maximaal € 1.500.

Artikel 5. Subsidieontvanger

Subsidie kan worden verstrekt aan Initiatiefnemers: Dit zijn lokale actoren in de meest brede zin van het woord; dus inwoners van gemeente Middelburg (natuurlijke personen), ondernemers, zzp’ers, bedrijven en detailhandel, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, stichtingen en sport- en andere verenigingen gevestigd in de gemeente Middelburg zonder winstoogmerk.

Artikel 6. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie

Activiteiten als vermeld in Artikel 3 zijn subsidiabel mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1. De activiteit wordt uitgevoerd in gemeente Middelburg;

 • 2. De activiteit komt ten goede aan de inwoners van gemeente Middelburg;

 • 3. De activiteit wordt uitgevoerd door een bewoner van Middelburg, individuele ondernemers, zzp’ers, bedrijven en detailhandel, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, stichtingen en sport- en andere verenigingen;

 • 4. De activiteit draagt bij aan één of meerdere van de doelen in Artikel 2;

 • 5. De activiteit komt ten goede aan de buurt of de stad;

 • 6. De activiteit en doelstellingen voor een aanvraag dienen binnen zes maanden na toekenning van de subsidie zijn gerealiseerd;

 • 7. Indien er voor de uitvoering van een activiteit een vergunning nodig is, moet de subsidieaanvrager deze zelf aanvragen. De kosten voor de vergunningaanvraag kunnen meegenomen worden in de begroting;

Artikel 7. Aanvraagprocedure en beslistermijn

 • 1. Aanvragen voor subsidie kunnen te allen tijde worden ingediend, vanaf inwerkingtreding van deze regeling en tot uiterlijk 1 december 2022;

 • 2. De aanvraag wordt ingediend met het door het college vastgestelde aanvraagformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld;

 • 3. Bij de aanvraag wordt meegestuurd:

  • a.

   Een activiteitenplan waarin de volgende vragen worden beantwoord:

  • I.

   Wat ga je doen?

  • II.

   Wat gaat het kosten?

  • III.

   Welk(e) doel(en) worden nagestreefd?

  • IV.

   Wat is de planning van de activiteit(en)?

  • b.

   Een realistische begroting waarin alle kosten en baten die betrekking hebben op de activiteiten zijn gespecificeerd, voorzien van een toelichting op de noodzaak.

  • c.

   Een communicatieplan, waarin opgenomen is op welke wijze de activiteit breed onder de aandacht wordt gebracht bij de doelgroep(en) onder alle inwoners van de gemeente

 • 4. Het college neemt binnen zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag een besluit op de aanvraag.

Artikel 8. Beoordelingscriteria / Verdeelregels

 • 1. Volledig aangeleverde aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst zolang het plafond van de desbetreffende tranche zoals bedoeld in artikel 4 niet is bereikt.

 • 2. Voor het bepalen van de volgorde geldt de datum waarop de aanvraag volledig is. Met inachtneming van de mogelijkheid tot het verzoek voor aanvullende informatie ten behoeve van beoordeling van de activiteit.

Artikel 9. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in de Algemene subsidieverordening kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren wanneer:

 • 1. De activiteiten niet voldoen aan de criteria en/of voorwaarden, opgenomen in deze Subsidieregeling;

 • 2. De activiteiten in strijd zijn met wettelijke en gemeentelijke regelgeving en beleid;

 • 3. De aanvraag betrekking heeft op een activiteit die plaatsvindt in 2022 waarvoor een evenementenvergunning categorie C is vereist;

 • 4. Het subsidieplafond voor de betreffende tranche is bereikt.

 • 5. De aanvraag wordt ontvangen na 1 december 2022.

 • 6. De aanvraag betrekking heeft op noodsteun of dekking van exploitatielasten die behoren tot de reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager.

 • 7. De aanvraag betrekking heeft op activiteiten:

  • a.

   met uitsluitend een winstoogmerk;

  • b.

   Van religieuze aard;

  • c.

   Die structurele aanpassingen aan de openbare ruimte voorstellen;

  • d.

   Waarbij al begonnen is met de uitvoering van de activiteit(-en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • e.

   Waar het college reeds op een andere wijze een bijdrage aan levert of kan leveren.

Artikel 10. Hoogte subsidiebedrag

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500 per aanvraag.

 • 2. De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   Kosten die naar het oordeel van het college niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doelstelling van de subsidie.

  • b.

   Eventuele vergoedingen, in het geval van bijvoorbeeld ZZP’ers en culturele makers, mogen nooit hoger zijn dan vrijwilligersvergoedingen of een maatschappelijk tarief (maximaal 50€ per uur).

Artikel 11. Direct vaststellen

 • 1. Overeenkomstig artikel 22 van de ASV worden de subsidies direct vastgesteld. Tevens vindt directe betaling van het gehele subsidiebedrag plaats.

 • 2. Voor de verleende subsidie dient binnen vier weken na het plaatsvinden van de activiteit, een sfeerimpressie als bewijs dat de activiteit heeft plaatsgevonden opgestuurd te worden. Dit kan in de vorm van een video-, foto-, of geschreven verslag. Medewerking aan (additionele) publicatiedoeleinden van de gemeente kan gevraagd worden.

Artikel 12. Publicatie

Deze subsidieregeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2022.

Artikel 14. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Middelburgs Corona Initiatievenbudget 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 26 april 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg,

De secretaris, De burgemeester,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann