Regeling vervallen per 01-12-2022

Nadere regel subsidie Slavernijverleden zichtbaar maken gemeente Utrecht

Geldend van 13-05-2022 t/m 30-11-2022

Intitulé

Nadere regel subsidie Slavernijverleden zichtbaar maken gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Overwegende dat:

 • Het Onderzoek ‘Slavernij en de stad Utrecht’ heeft uitgewezen dat de stad Utrecht in het verleden nauw betrokken is geweest bij het Nederlands Slavernijverleden;

 • Het college van Burgemeester en Wethouder op 23 februari 2022 excuses heeft gemaakt voor deze betrokkenheid van eerdere stadsbesturen;

 • Veel mensen in Utrecht nog weinig kennis en bewustzijn hebben over de onderbelichte kant van het slavernijverleden en/of de doorwerking hiervan;

 • De gemeente Utrecht vindt dat het van groot belang is dat deze kennis breed in de samenleving vergroot en versterkt wordt;

 • De gemeente Utrecht van mening is dat er een meerstemmig en completer beeld gecreëerd moet worden van het slavernijverleden en de doorwerking hiervan;

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie slavernijverleden zichtbaar maken

Artikel 1 Definities

 • 1. Nederlands Slavernijverleden; periode van de 17e eeuw tot 1863 waarin de Nederlandse overheid het tot slaaf maken van mensen, de handel in en het bezit van tot slaafgemaakte mensen toestond en mogelijk maakte én de periode waarin de slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën.

 • 2. Onderbelichte Geschiedenis; Velen in Nederland leren over het Nederlands Slavernijverleden als “de gouden eeuw”, een periode van enorme rijkdom, invloed en zeehelden. Echter, het was ook een tijd van onderdrukking, uitbuiting, geweld, kolonialisme en slavernij. Het is deze kant van de geschiedenis die onderbelicht is gebleven.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft twee doelen;

 • 1.

  de kennis over de onderbelichte kant van het slavernijverleden te vergroten;

 • 2.

  de bewustwording over de doorwerking hiervan in de gemeente Utrecht te versterken.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door

 • Een natuurlijke persoon

 • Rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

In het kader van nadere regel Slavernijverleden zichtbaar maken subsidiëren burgemeester en wethouders activiteiten die bijdragen aan één of beide doelen zoals genoemd in artikel 2 van deze regeling.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De aanvraag van de subsidie wordt met digid of e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidie ingediend.

 • 2.

  De subsidie wordt aangevraagd voor de start van de activiteit.

 • 3.

  De aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en een activiteitenplan van maximaal vier A4 waarin het volgende staat;

  • a.

   Beschrijving van de activiteit

  • b.

   Toelichting hoe de activiteit bijdraagt aan één of beide doelen genoemd in artikel 2.

  • c.

   Beschrijving van het verwachte bereik (het aantal personen en welke doelgroep(en)).

  • d.

   Beschrijving van de manier waarop mensen bereikt worden om deel te nemen aan de activiteit.

  • e.

   Beschrijving van de kennis van en affiniteit met het thema slavernijverleden van de aanvrager

  • f.

   Beschrijving van de kennis van en ervaring met Utrechtse context.

  • g.

   Overzicht en beschrijving van de samenwerking met Utrechtse partners.

  • h.

   Beschrijving van de aanvrager (organisatie of natuurlijk persoon)

  • i.

   Toelichting hoe de activiteit/kennis duurzaam beschikbaar wordt gemaakt, nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld door verwerking in lesmateriaal of het online zetten van de informatie

  • j.

   Planning

 • 4.

  De aanvraag bevat een duidelijke en sluitende begroting.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1. Eerste ronde: Aanvragen moeten uiterlijk 30 juni 2022 worden ingediend. Deze aanvragen worden gelijktijdig beoordeeld en onderling vergeleken.

 • 2. Als na de eerste ronde het subsidieplafond nog niet bereikt wordt kunnen tot uiterlijk 30 november opnieuw aanvragen ingediend worden. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen in behandeling genomen.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Per aanvraag wordt maximaal €10.000 subsidie verleend.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. De beoordeling van het activiteitenplan vindt op basis van de volgende criteria plaats;

  • a.

   De mate waarin de activiteit bijdraagt aan één of beide doelen

   Hoe beter de activiteit aansluit bij de doelen des te hoger de score.

   0 tot 34 punten

  • b.

   De mate waarin de activiteit mensen bereikt en impact heeft.

 • De score is hoger als de aanvrager;

  • meer personen bereikt en beter beschrijft op welke manier mensen worden bereikt ; en/ of

  • beter kan motiveren waarom bepaalde doelgroepen zijn gekozen en welke impact dit heeft ; en/ of

  • meer jongeren van 12 tot 27 jaar bereikt.

 • 0 tot 33 punten

  • c.

   De mate waarin de aanvrager aantoonbare affiniteit heeft met het thema slavernijverleden en de mate waarin de aanvrager kennis en gevoel bij de Utrechtse context en samenwerking met Utrechtse partners heeft.

   De score is hoger als de aanvrager

   • meer aantoonbare affiniteit heeft met het thema; en

   • meer kennis van de Utrechtse context heeft en meer of betere samenwerking met Utrechtse partners heeft.

 • 0 tot 33 punten

 • 2. Om voor subsidieverlening in aanmerking te komen moet de aanvraag minimaal 55 punten behalen.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  Eerste Ronde (zie artikel 7 lid 1): De tijdig en volledig ontvangen aanvragen worden op basis van de beoordeling van de in artikel 9 benoemde criteria met elkaar vergeleken. Op basis van deze vergelijking besluiten burgemeester en wethouders over de aanvraag.

 • 2.

  Na de eerste ronde (zie artikel 7 lid 2) worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvragen beoordeeld op basis van de in artikel 9 genoemde criteria. Alle aanvragen die minimaal 55 punten behalen zullen verleend worden.

 • 3.

  Bij subsidieverlening zal 90% van het verleende subsidiebedrag als voorschot uitbetaald worden. De overige 10% van het verleende subsidiebedrag wordt uitbetaald na het vaststellen van de subsidie.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders stellen het subsidiebedrag vast nadat de aanvrager de aanvraag tot vaststelling heeft ingediend met de volgende documenten;

  • a.

   Een inhoudelijke verantwoording van de activiteit op basis van het ingediende activiteitenplan

  • b.

   Een financiële verantwoording van de kosten ten opzichte van de ingediende begroting

Artikel 11 Voorwaarden aan subsidieverlening

Mocht er een vergunning nodig zijn voor de uitvoering van de activiteit, dan wordt de subsidie verleend onder de ontbindende voorwaarde dat de vergunning verleend moet zijn voor de aanvang van de activiteit.

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van deze nadere regel.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot 1 december 2022.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie slavernijverleden zichtbaar maken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 10 mei 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen