Parkeerverordening Hengelo 2022

Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Intitulé

Parkeerverordening Hengelo 2022

De raad van de gemeente Hengelo,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 maart 2022

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

besluit:

vast te stellen de volgende

Parkeerverordening Hengelo 2022

Afdeling 1 Definities en begripsomschrijvingen

Artikel 1 begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • c.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • d.

  houder: degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens;

 • e.

  parkeerapparatuur: parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters, camera’s, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • f.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven door middel van parkeerapparatuur;

 • g.

  belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die

  • is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of

  • gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

 • h.

  vergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- of belanghebbendenplaatsen;

 • i.

  vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;

 • j.

  autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan één huishouden;

 • k.

  autodateplaats: een parkeerplaats aangewezen voor een motorvoertuig bestemd voor autodate;

 • l.

  marktvoertuig: een motorvoertuig dat meer dan 6 meter lang is en hoger dan 2,4 meter.

 • m.

  bewonersvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel a van deze verordening;

 • n.

  bedrijfsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel b van deze verordening

 • o.

  autodate-vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel c van deze verordening;

 • p.

  marktvoertuigvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel d van deze verordening;

 • q.

  bezoekersvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel e van deze verordening;

 • r.

  algemene vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel f van deze verordening;

 • s.

  E-laad vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel g van deze verordening;

Afdeling II Plaatsen voor vergunninghouders, vergunningen en procedures

Artikel 2 Weggedeelten & tijdstippen

 • 1.

  Het college kan, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders. Het college kan hierbij onderscheid maken in de categorieën vergunningen als bedoeld in artikel 3, derde lid.

 • 2.

  Het college kan, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen vaststellen waarop het parkeren alleen aan vergunninghouders is toegestaan.

Artikel 3 Verlenen vergunningen

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  a. Het college kan regels stellen voor het aanvragen en verlenen van een vergunning.

  b. Het college kan daarnaast nadere regels stellen voor categorieën gebruikers zoals bedoeld in artikel 3.3.

 • 3.

  Een vergunning kan worden verleend aan:

  • a.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die woont in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn (bewonersvergunning);

  • b.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en die aantoont dat het in het belang van diens beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren (bedrijfsvergunning);

  • c.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig bestemd voor autodate, waarvan de autodateplaats is gelegen in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn (autodate-vergunning).

  • d.

   een eigenaar of houder van één of meerdere grote marktmotorvoertuig(en) die deze nodig heeft voor het exploiteren van zijn standplaatsvergunning.

  • e.

   een bewoner van een bepaald vergunninggebied ten behoeve van zijn bezoek, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuurplaatsen of belanghebbendenparkeerplaats.

  • f.

   iedere burger en/of bedrijf, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuurplaatsen.

  • g.

   een eigenaar of houder van één of meerdere E-laad voertuigen waarvan het woonadres niet gelegen is in het gebied met de aangewezen parkeerapparatuurplaatsen.

 • 4.

  Het college kan, bij openbaar te maken besluit, een maximum aantal uit te geven vergunningen per aaneengesloten gebied en per categorie vaststellen.

 • 5.

  Het college kan aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte. Aan een vergunning voor categorie III kan het college voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer, waaronder mede wordt begrepen het stimuleren van selectief autogebruik.

Artikel 4 Beslistermijnen

 • 1.

  Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van een aanvraag voor een vergunning.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5 Geldigheid vergunningen en gegevens

 • 1.

  Een vergunning wordt voor maximaal één jaar verleend.

 • 2.

  De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de periode waarvoor de vergunning geldt;

  • b.

   het gebied waarvoor de vergunning geldt;

  • c.

   de naam van de vergunninghouder en het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend, met uitzondering van de fysieke parkeervergunning algemeen en bezoekersvergunning.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen vergunning

Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de vergunninghouder;

 • b.

  wanneer de vergunninghouder niet meer woonachtig is of geen beroep of bedrijf meer uitoefent in het gebied, waarvoor de vergunning is verleend;

 • c.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

 • d.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

 • e.

  wanneer de vergunninghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn vergunning heeft voldaan;

 • f.

  wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

 • g.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • h.

  om redenen van openbaar belang.

Afdeling III Verbodsbepalingen

Artikel 7 Gebruik vergunning

 • 1.

  Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een belanghebbendenplaats, parkeerapparatuurplaats, autodateplaats of een E-laad plaats aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig te parkeren of geparkeerd te houden:

  • a.

   zonder geldige vergunning;

  • b.

   zonder dat het motorvoertuig duidelijk zichtbaar achter de voorruit is voorzien van de voor dat motorvoertuig afgegeven vergunning, tenzij de vergunning digitaal is verleend op kenteken;

  • c.

   in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.

 • 2.

  Het is niet toegestaan om met één digitale vergunning met meer dan één voertuig gedurende hetzelfde tijdstip te parkeren in een vergunninggebied.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 8 Gebruik parkeerapparatuur

Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen, dan wel met andere munten dan die welke in de kennisgeving op de parkeerapparatuur staan aangegeven in werking te stellen.

Artikel 9 Gebruik plaats

 • a.

  Het is verboden om op een parkeerapparatuurplaats;

 • b.

  op een belanghebbendenplaats.

  • 1.

   enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig, te plaatsen of te laten staan:

  • 2.

   Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik daarvan wordt belemmerd of verhinderd.

  • 3.

   Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Afdeling IV Strafbepaling

Artikel 10

Overtreding van het bepaalde in AFDELING III van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de eerste categorie.

Afdeling V Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 11

Met het toezicht en de handhaving op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen personen.

Artikel 12 citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Parkeerverordening Hengelo 2022.

Artikel 13 Inwerkingtreding & overgangsrecht

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2022.

 • 2.

  Bij inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Parkeerverordening Hengelo 2020.

 • 3.

  Vergunningen die zijn verleend krachtens de Parkeerverordening Hengelo 2020 worden geacht te zijn verleend krachtens deze verordening.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 20 april 2022

De voorzitter,

De griffier,