Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van voorschriften voor het organiseren van een klein kansspel (Bingovoorschriften kennisgeving klein kansspel Wet op de kansspelen Edam-Volendam)

Geldend van 01-04-2005 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van voorschriften voor het organiseren van een klein kansspel (Bingovoorschriften kennisgeving klein kansspel Wet op de kansspelen Edam-Volendam)

Opmerking bij deze publicatie

Met deze publicatie wordt de tekst van het besluit beschikbaar gesteld, omdat dit niet reeds bij de bekendmaking is gebeurd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam heeft op basis van artikel 7c lid 3 van de Wet op de kansspelen de volgende voorschriften opgesteld waaraan dient te worden voldaan ten aanzien van het organiseren van een klein kansspel.

 • 1.

  Uitbesteding van de organisatie van een klein kansspel aan derden is verboden.

 • 2.

  Het aanmelden van kleine kansspelen aan burgemeester en wethouders dient te geschieden op een door hen vastgesteld formulier en wel door het persoonlijk inleveren daarvan - ingevuld en ondertekend - bij de gemeente Edam-Volendam, afdeling Bestuurszaken, door een daartoe door het bestuur van de organiserende vereniging gemachtigd lid. Bij onjuiste of onvolledige invulling van het formulier wordt de aanmelding geacht niet te hebben plaatsgevonden.

 • 3.

  Bij de eerste aanmelding dienen de statuten van de vereniging ter inzage te worden overlegd, alsmede een uittreksel van het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

 • 4.

  Aan het kleine kansspel mag niet worden deelgenomen door personen beneden de leeftijd van 16 jaar en overigens mogen niet meer deelnemers worden toegelaten dan er zitplaatsen zijn in de ruimte waarin het kansspel plaatsvindt.

 • 5.

  Voor het gehouden klein kansspel moet een afzonderlijke administratie worden gevoerd. Een uitgewerkte rekening en verantwoording van baten en kosten van deze kansspelen, zonodig met toelichting, moet binnen drie weken na het houden daarvan bij de gemeente, afdeling Bestuurszaken, worden ingeleverd met gebruikmaking van bijgevoegd formulier (rekening en verantwoording). Desverlangd moeten daarbij ook andere bewijsstukken betreffende het kansspel worden overgelegd en inzage van boeken en bescheiden worden gegeven.

 • 6.

  Op de eerste vordering van de politie moet kunnen worden overgelegd een lijst van de te verspelen prijzen, zowel in totaal als per serie of set. De waarde van de prijzen dient te worden aangegeven. Deze waardeberekening dient te geschieden op basis van prijzen welke gelden in een voor ieder toegankelijke winkel.

 • 7.

  De feitelijke organisatie van het kansspel moet geschieden door het bestuur of door één of meer bestuursleden van de organiserende vereniging; het aantrekken van een bingomaster is verboden.

 • 8.

  Tijdens of na afloop van het kansspel mogen de gewonnen of de in het vooruitzicht gestelde prijzen niet worden geruild, teruggekocht of teruggenomen.

 • 9.

  In de ruimte waar de bingobijeenkomst plaatsvindt moet, voordat met het spel wordt aangevangen, voor een ieder duidelijk zichtbaar worden vermeld:

  • a.

   het totale bedrag der inleg;

  • b.

   het af te dragen bedrag aan de organiserende vereniging;

 • 10.

  Van de bruto inleg moet over de eerste € 500,00 minimaal 20% ten goede komen aan de organiserende vereniging. Over het meerdere moet minimaal 60% ten goede komen aan de organiserende vereniging. Het aanmeldende bestuurslid (of door bestuur gemachtigde) is verplicht het af te dragen bedrag binnen één week na de gehouden bingobijeenkomst te storten op de bank of girorekening van de organiserende vereniging. Afschriften van stortingsbewijzen dienen te samen met de in artikel 1 O bedoelde bescheiden te worden ingeleverd bij de afdeling Bestuurszaken van de gemeente Edam-Volendam. De penningmeester van de organiserende vereniging is verplicht deze inkomsten terstond in de boekhouding te verwerken en deze boekhouding op eerste vordering ter controle aan te bieden aan de afdeling Bestuurszaken van de gemeente Edam-Volendam.

 • 11

  Als kosten voor de organisatie van het kansspel kunnen uitsluitend die uitgaven worden opgevoerd, die rechtstreeks verband houden met de te houden bijeenkomst (inkoop materiaal en prijzen, huur van zaal en bingoapparatuur e.d.). Niet als kosten worden aangemerkt kosten voor het bieden van vermaak in de vorm van artiesten en overigens alle kosten, welke niet als onvermijdelijk voor het welslagen van het doel van de bingobijeenkomst moeten worden beschouwd.

 • 12

  Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam behouden zich te allen tijde het recht voor deze voorschriften te wijzigen of aan te vullen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 29 maart 2005,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, de burgemeester