Aangepast beleid inzake straatfotografie tijdens de kermissen in Edam-Volendam

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Intitulé

Aangepast beleid inzake straatfotografie tijdens de kermissen in Edam-Volendam

Opmerking bij deze publicatie

Met deze publicatie wordt de tekst van het besluit beschikbaar gesteld, omdat dit niet reeds bij de bekendmaking is gebeurd.

Aanleiding

Voor de kermissen in Edam en Volendam worden er jaarlijks ontheffingen verleend voor straatfotografen. De afgelopen jaren is er sprake van een toenemend aantal verleende ontheffingen. In 2002 zijn er namelijk 15 ontheffingen verleend, in 2003 20, in 2004 25 en in 2005 27. Kortom, bijna een verdubbeling in twee jaar. Sommige ondernemingen vragen wel vijf of zes ontheffingen aan. Tot op heden zijn er geen beperkingen gesteld aan het aantal te verlenen ontheffingen. Dit is echter wel zeer wenselijk en zelfs noodzakelijk om verstoring van de openbare orde te (kunnen) voorkomen. Ook in eerdere mailwisseling heeft de burgemeester dit al aangegeven.

Advies van de politie

De politie Zaanstreek-Waterland heeft in een advies d.d. 1 juli 2005 aangegeven dat regulering van het aantal straatfotografen in het kader van de openbare orde wenselijk is. Voorts is geadviseerd om tijdens de kermissen van Edam en Volendam slechts een beperkt aantal fotografen een vergunning toe te kennen. De politie heeft aangegeven dat tijdens voorgaande kermissen gebleken is dat er een te groot aantal fotografen werkzaam is op het kermisterrein. Het kermisterrein is beperkt van grootte en druk bezet met allerlei attracties. De kermissen van Edam en Volendam hebben een grote aantrekkingskracht op publiek uit de directe omgeving en de regio. De kermissen worden elk jaar door nog meer mensen bezocht. De werkzame fotografen stellen zich doorgaans op nabij nauwe doorgangen waar het publiek langzaam doorheen stroomt. De fotografen zetten een ieder, gevraagd en/of ongevraagd, op de foto. Het publiek kan nagenoeg niet aan de vele fotografen ontsnappen. Irritatie kan ontstaan indien men telkens weer een fotograaf op zijn pad tegenkomt en weer gefotografeerd wordt. Bij een te groot aantal fotografen zal een fotograaf nog opdringeriger te werk moeten gaan om voldoende foto’s te kunnen maken en te verkopen ten einde winst te kunnen maken.

Jurisprudentie

Er is weinig jurisprudentie beschikbaar. Er is één uitspraak die echter erg veel lijkt op de onderhavige situatie. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 3 september 1997 aangegeven dat de gemeente Hoorn zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de openbare orde zich verzet tegen het optreden van meer dan twee straatfotografen op de jaarlijkse kermis van Hoorn. Uit adviezen van politie en kermiscoördinatieteam is gebleken dat het optreden van meer dan twee fotografen op de kermis in Hoorn tot agressie bij het publiek kan leiden als dit meermalen door een straatfotograaf wordt aangesproken met het verzoek om een foto te mogen maken. Verder is gebleken dat de jaarlijkse kermis zich in het hart van de historische binnenstad bevindt en dat ook uit de wijde omgeving van Hoorn veel publiek naar de jaarlijkse kermis trekt. De ruimte op het kermisterrein is zeer beperkt en er zijn veel attracties, waardoor de doorgangen nauw zijn. Overigens is in 1994 een straatfotograaf op de kermis mishandeld.

Beleid

Gezien het bovenstaande wordt voor het omgaan met straatfotografie tijdens de kermis(sen) in het kader van artikel 2.1.4.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening met ingang van de kermissen van 2006 een beleid voorgesteld dat voldoet aan de wensen van ondernemerschap, maar niettemin op grond van de openbare orde beperkingen stelt aan de omvang van de straatfotografen en voorziet in voldoende controlemogelijkheden. Op grond daarvan wordt het volgende beleid gehanteerd:

 • 1.

  De burgemeester geeft maximaal 10 ontheffingen voor de kermis in Volendam en 4 ontheffingen voor de kermis in Edam af. Hierbij geldt dat de indieningsperiode eerst wordt afgewacht. Hierbij gelden de volgende regels:

  • -

   Bij maximaal 10 ondernemingen die een aanvraag indienen voor Volendam en 4 voor Edam:

   • 1.

    in beginsel 1 ontheffing per onderneming per kermis op datum van binnenkomst;

   • 2.

    indien er dan nog ontheffingen “over blijven”, worden deze verdeeld volgens de volgende maatstaven:

    • a.

     indien een onderneming om een tweede ontheffing verzoekt, is ook hier de datum van binnenkomst bepalend;

    • b.

     indien er meerdere ondernemingen om een tweede ontheffing verzoeken en die aanvragen zijn op dezelfde datum ontvangen, zullen naar chronologie van de datum van aanvraag de overige ontheffingen verdeeld worden d.m.v. loting;

    • c.

     er worden echter maximaal 2 ontheffingen per onderneming per kermis afgegeven.

  • -

   Bij meer dan 10 ondernemingen die een aanvraag indienen voor Volendam en 4 voor Edam:

   • 1.

    maximaal 1 ontheffing per onderneming per kermis op datum van binnenkomst;

   • 2.

    indien nodig zullen de ontheffingen die op dezelfde datum zijn aangevraagd naar chronologie van de datum van aanvraag verdeeld worden d.m.v. loting;

   • 3.

    er worden echter maximaal 2 ontheffingen per onderneming per kermis afgegeven.

 • 2.

  Onder het kermisterrein wordt in het kader van deze beleidsregels verstaan het in het aanwijzingsbesluit aangewezen gebied. Voor Edam is dat: Damplein, Keizersgracht, parkeerterrein Kaasmarkt (Jan Nieuwenhuizenplein/Bierkade), het parkeerterrein aan de Baanstraat, ’t Marken, de Hoogstraat, de Spuistraat en de Prinsenstraat. Voor Volendam is dat: Sint Jozefstraat, C.J. Conijnstraat, Parkeerterrein Amvo, Zeestraat, Europaplein, Haven, Brugstraat, Slobbeland (mits toestemming van de organisator van de feesttent), Meerzijde, Edammerweg, Spoorbuurt, Stationsstraat en Julianaweg.

 • 3.

  Er worden uitsluitend ontheffingen verleend aan ondernemingen die zich bezig houden met fotografie en die als zodanig staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 4.

  De ontheffing(en) dient/dienen per jaar te worden aangevraagd tussen 1 maart en 1 mei van het jaar waarin de kermis waarvoor ontheffing wordt aangevraagd, wordt gehouden, of, indien 1 maart in het weekend valt, de eerstvolgende werkdag daarop volgend en wordt/worden afgegeven op datum van binnenkomst. Aanvragen die voor of na voornoemde periode worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

 • 5.

  Als datum van binnenkomst van de aanvraag wordt de datumstempel van de postregistratie van de gemeente Edam-Volendam aangehouden. M.b.t. de postregistratie geldt het volgende:

  • -

   indien een aanvraag persoonlijk wordt afgegeven, bijvoorbeeld bij de receptie, dan kan de indiener verzoeken om een ontvangstbevestiging. Op deze wijze weet hij/zij zeker dat de aanvraag op de dag van indiening is ontvangen,

  • -

   indien een aanvraag per post binnenkomt, geldt daarvoor dat deze wordt ingeboekt op de dag dat de enveloppe bij de postregistratie wordt opengemaakt;

  • -

   indien een aanvraag per fax binnenkomt (of zowel per fax als per brief), geldt als datum van binnenkomst de datum waarop de fax is ontvangen. Indien dit in het weekend valt, geldt de eerstvolgende werkdag als datum van binnenkomst.

 • 6.

  Voor het aanvragen van een ontheffing dient gebruik te worden gemaakt van een door de gemeente opgesteld aanvraagformulier. Bij het aanvraagformulier dient tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de fotogra(a)f(en) waar een ontheffing voor wordt aangevraagd, alsmede een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de onderneming.

 • 7.

  Indien er meer dan 2 fotografen per aanvraag worden opgegeven, wordt de aanvraag beschouwd te zijn gedaan voor de eerstgenoemde 2 fotografen.

 • 8.

  De ontheffing(en) geldt/gelden voor de gehele kermisperiode in Edam en/of Volendam en derhalve niet voor bepaalde dagen/tijdstippen van de kermis(sen).

 • 9.

  Tijdens de kermis(sen) dient de fotograaf de door de gemeente verstrekte ontheffing bij zich te hebben en dient hij/zij tevens de door de gemeente verstrekte badge te dragen met daarop vermeldt de persoonsnaam van de fotograaf en de onderneming waarvoor de betreffende fotograaf werkzaam is.

 • 10.

  Verstoring van de openbare orde kan leiden tot weigering van een ontheffing in de toekomst.

 • 11.

  Jaarlijks wordt bezien of het huidige beleid inzake straatfotografie tijdens de kermis(sen) bijgesteld/aangevuld dient te worden.

Aanwijzingsbesluit

Een verbod voor het optreden van een straatfotograaf geldt uitsluitend indien de burgemeester wegen of gedeelten ervan heeft aangewezen waar het verboden is om als straatfotograaf op te kunnen treden. Op grond van artikel 2.1.4.3. heeft de burgemeester daarom een zgn. aanwijzingsbesluit genomen. 

Ondertekening

Edam-Volendam, 20 december 2006

Burgemeester van Edam-Volendam,

W.J.F.M. van Beek.