Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis;

Gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 gemeente Sluis;

Besluit vast te stellen: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2022.

Inleiding

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2022 is bedoeld om alle bedragen en bijzonderheden met betrekking tot het gemeentelijke Wmo-beleid in op te nemen. Dit is van belang omdat de bedragen regelmatig worden aangepast.

Voor de begrippen genoemd in het besluit wordt uitgegaan van de omschrijving in artikel 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 gemeente Sluis.

Dit Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2022 vervangt het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2021.

De gemeente heeft in het document ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2022’ afspraken vastgelegd over de dagelijkse uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze afspraken zijn aanvullend op de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 gemeente Sluis en het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2022. Samen vormen deze documenten het raamwerk voor de uitvoering. De bijlagen maken integraal deel uit van dit Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2022.

Bijlagen:

 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2022;

 • Toegangsregeling beschermd wonen en intensieve begeleiding thuis 2022.

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In dit Besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene voorziening: een voorziening die wordt geleverd op basis van directe beschikbaarheid, een beperkte toegangsbeoordeling en die een snelle, regelarme en adequate oplossing biedt voor de beperkingen die een persoon ondervindt;

 • b.

  Begeleidingsvoorziening: een voorziening die de aanvrager in staat stelt zijn zelfredzaamheid te verbeteren;

 • c.

  Beschermd wonen: wonen in accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld en het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de aanvrager (cliënt) of anderen;

 • d.

  Huishoudelijke voorziening: een voorziening ter ondersteuning bij of ter overname van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel de leefeenheid waartoe een persoon behoort;

 • e.

  Maatwerkvoorziening: een voorziening die individueel wordt aangeboden bestaande uit een verstrekking in de vorm van een voorziening zoals aangeduid onder d, h, i en j, indien een voorliggende voorziening geen adequate oplossing biedt.

 • f.

  Maatschappelijke) opvang: het bieden van onderdak en begeleiding aan personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

 • g.

  Pgb: Persoonsgebonden budget

 • h.

  Rolstoelvoorziening: een voorziening die de aanvrager in staat stelt zich in en om de woning te verplaatsen en waarvan het rijden de primaire functie is;

 • i.

  Specialistische huishoudelijke begeleidingsvoorziening: een voorzienig die gericht is op de aanvrager met zwaardere psychische- en sociale problemen en waarvoor de reguliere huishoudelijke- en begeleidingsvoorziening niet adequaat is.

 • j.

  Vervoersvoorziening: een voorziening die de aanvrager in staat stelt zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel;

 • k.

  Verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 gemeente Sluis;

 • l.

  Wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • m.

  Woonvoorziening: een voorziening, niet zijnde een huishoudelijke voorziening of een rolstoelvoorziening, die de aanvrager in staat stelt tot het normale gebruik van de woning.

 • 2.

  Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, de verordening en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Protocollen, indicatiewijzer.

 • 1.

  Voor het beoordelen van een aanvraag om een maatwerkvoorziening kunnen de Beleidsregels Wmo gemeente Sluis 2022 worden gebruikt. Deze Beleidsregels maken deel uit van dit Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2022.

 • 2.

  Ten aanzien van Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang hebben de Zeeuwse gemeenten gezamenlijk afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de “Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Zeeland 2022-2025” en de “Toegangsregeling beschermd wonen en intensieve begeleiding thuis 2022”. Deze is toegevoegd als bijlage.

 • 3.

  Voor maatschappelijke opvang is sprake van landelijke toegankelijkheid. De beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang gemeente Sluis zijn bijgevoegd als bijlage.

Artikel 3. Hoogte tarieven zorg in natura en persoonsgebonden budget.

 • 1.

  In aanvulling op het bepaalde in artikel 7 en 15 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2018 gelden voor de zorg in natura (ZIN) en de vaststelling van een Pgb-dienstverlening de volgende maximum tarieven

Product

ZIN 1-1-2022

ZIN 1-7-2022

Pgb 1-1-2022

Pgb 1-7-2022

Eenheid

Huishoudelijke Hulp

€ 28,80

€ 28,80

€ 17,84

€ 17,84

Uur

Specialistische huishoudelijke begeleiding

€ 37,20

€ 37,80

€ 27,90

€ 28,35

Uur

Individuele begeleiding

€ 52,80

€ 53,40

€ 39,60

€ 40,05

Uur

Specialistische individuele begeleiding

€ 87,00

€ 87,60

€ 65,25

€ 65,70

Uur

Reguliere dagbesteding

€ 38,72

€ 39,09

€ 29,04

€ 29,32

Dagdeel

Gespecialiseerde dagbesteding

€ 58,88

€ 59,49

€ 44,16

€ 44,62

Dagdeel

Kortdurend verblijf

€ 178,37

€ 180,16

€ 133,78

€ 135,12

Dagdeel

Rolstoelvervoer, in combinatie met 5 en 6.

€ 22,44

€ 22,66

€ 16,83

€ 17,00

Dag

Overig vervoer, in combinatie met 5 en 6.

€ 8,41

€ 8,50

€ 6,31

€ 6,38

Dag

Beschermd wonen

Vastgesteld door centrum-gemeente Vlissingen

Vastgesteld door centrum-gemeente Vlissingen

Maximaal 100% van het tarief zorg in natura.

Maximaal 100% van het tarief zorg in natura.

 • 2.

  De tarieven van een PGB-voorziening worden gedurende de looptijd van de verstrekking niet aangepast c.q. geïndexeerd.

Artikel 4. Financiële tegemoetkoming.

Naast een maatwerkvoorziening bestaat op grond van artikel 2.1.7. van de Wet en artikel 14 van de Verordening de mogelijkheid een financiële tegemoetkoming te verstrekken

Artikel 5. Vorm van voorzieningen.

Voorzieningen worden verstrekt als algemene voorzieningen en/of maatwerkvoorzieningen.

Artikel 6. Bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening.

 • 1.

  De eigen bijdrage wordt vastgesteld overeenkomstig het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dat betrekking heeft op het jaar 2022. Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 regelt voor alle gemeenten dat alle cliënten met één of meer maatwerkvoorzieningen uit de Wmo, ongeacht inkomen of vermogen, het abonnementstarief van maximaal € 19,00 euro per maand betalen.

 • 2.

  De bijdrage, bedoeld in het eerste lid is niet verschuldigd:

 • a.

  Indien de persoon aan wie een maatwerkvoorziening is verstrekt of zijn echtgenoot een bijdrage ingevolge de artikelen 3.11 of 3.12 van het uitvoeringsbesluit Wmo 2015 verschuldigd is dan wel een bijdrage ingevolge de artikelen 4 of 14 van het Bijdragebesluit Zorg, of

 • b.

  Indien de cliënt of zijn echtgenoot gedurende twee of meer nachten aaneengesloten in de bijdrageperiode in een instelling voor opvang verblijft, of

 • c.

  Indien het college, na advies van een instelling voor algemeen maatschappelijk werk, de Raad voor de Kinderbescherming of het AMHK, van oordeel is dat de verschuldigdheid hiervan kan leiden tot mishandeling, verwaarlozing of ernstige schade voor de opvoeding en ontwikkeling van een minderjarige, waarvan degene aan wie die maatwerkvoorziening is verstrekt de minderjarige of de ouder, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, is;

 • d.

  Voor rolstoelvoorzieningen;

 • e.

  Voor een cliënt die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, met uitzondering van de woningaanpassing;

 • f.

  Voor onderhoud- en reparatiekosten aan trapliften die zijn verstrekt voor 1 juni 2016;

 • g.

  In die gevallen waarin het college beslist af te zien van het opleggen van een eigen bijdrage.

 • 3.

  Voor een maatwerkvoorziening ten behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige is een bijdrage verschuldigd door de onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is afgewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt.

Artikel 7. Bijdrage in de kosten van een algemene voorziening.

Voor de volgende algemene voorziening is geen eigen bijdrage verschuldigd:

 • Travalje Subiet;

 • WLB de Eenhoorn;

 • WLB Hertenpark.

Artikel 8. Bijdrage in de kosten van Collectief vervoer.

Een cliënt is een reisbijdrage verschuldigd in de kosten voor het gebruik van collectief vervoer, ter hoogte van € 1,21 opstaptarief en € 0,28 euro per kilometer. Voor ritten langer dan 30 km, waarbij de bestemming buiten Zeeuws-Vlaanderen ligt, is de prijs € 1,43 per extra kilometer, met uitzonderingen van puntbestemmingen waarvoor ook het tarief van € 0,28 euro per kilometer geldt. Deze zijn te vinden op de website https://www.regiotaxihulstsluisterneuzen.nl/

Hoofdstuk 2 Voorzieningen

Het college streeft naar passende ondersteuning en onderscheidt de volgende voorzieningen:

 • Huishoudelijke voorzieningen;

 • Vervoersvoorzieningen;

 • Woonvoorzieningen;

 • Rolstoelvoorzieningen;

 • Begeleidingsvoorzieningen.

Artikel 9. Huishoudelijke voorzieningen.

 • 1.

  De door het college te verlenen maatwerkvoorziening voor huishoudelijke ondersteuning kan bestaan uit:

 • a.

  Huishoudelijke hulp, ondersteuning in natura, gecontracteerd bij de zorgaanbieder;

 • b.

  Huishoudelijke hulp, ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden budget.

 • 2.

  De beschikkingen voor huishoudelijke hulp voor cliënten boven de 80 jaar kan worden afgegeven zonder einddatum.

Artikel 10. Vervoersvoorzieningen.

 • 1.

  De door het college te verlenen maatwerkvoorziening voor vervoer (natura of Pgb) kan bestaan uit:

 • a.

  Vervoer per taxi;

 • b.

  Vervoer per rolstoel-taxi;

 • c.

  Een aanpassing van de eigen auto;

 • d.

  Een al dan niet aangepaste (bruikleen) auto;

 • e.

  Een scootmobiel, een aangepaste fiets of aankoppelunit voor de rolstoel;

 • f.

  Een training voor een scootmobiel of een gesloten buitenwagen;

 • g.

  een ander vervoersmiddel dan de vervoersmiddelen genoemd dan in c en d;

 • h.

  Onderhoud en reparatie van voorzieningen als bedoeld in d, e en g.

 • 2.

  De omvang van het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op de waarde van de (catalogus)prijs van de goedkoopst adequate voorziening aangevuld, voor zover van toepassing, met een bedrag voor onderhoud, gebruik, eventuele training, verzekeringen en reparatie.

Artikel 11. Overige vervoersvoorzieningen per eigen auto.

De door het college te verlenen financiële tegemoetkoming, als bedoeld in artikel 14 van de Verordening en artikel 4 van dit besluit, voor vervoer per eigen auto per kalenderjaar bedraagt:

 • a.

  Als een cliënt geïndiceerd is voor het vervoer per eigen (bruikleen) auto kan tevens een financiële tegemoetkoming verstrekt van € 500,00 per kalenderjaar indien de cliënt niet tevens de beschikking heeft over een vervoersvoorziening genoemd in artikel 6 onderdeel a, b, d, e, f en/of g.

 • b.

  Als een cliënt geïndiceerd is voor het vervoer per eigen (bruikleen) auto kan tevens een financiële tegemoetkoming verstrekt van € 250,00 per kalenderjaar indien de cliënt tevens de beschikking heeft over een vervoersvoorziening genoemd in artikel 6 onderdeel a, b, d, e, f en/of g.

Artikel 12. Woonvoorzieningen (natura, Pgb of financiële tegemoetkoming).

 • 1.

  De door het college te verlenen maatwerkvoorziening (natura, financiële tegemoetkoming of Pgb) voor wonen kan bestaan uit:

 • a.

  Een voorziening van bouwkundige of woontechnische aard in of aan de woning;

 • b.

  Een voorziening van niet-bouwkundige en niet-woontechnische aard in of aan de woning;

 • c.

  Een voorziening voor onderhoud, keuring en reparatie in een woning;

 • d.

  Een voorziening voor tijdelijke huisvesting, voor maximaal 26 weken;

 • e.

  Het bezoekbaar maken van de woning tot een maximum van € 5.000,00;

 • f.

  Een voorziening voor verhuizing en inrichting tot een maximum van € 2.750,00;

 • g.

  Een voorziening voor huurderving, voor de duur van maximaal 26 weken;

 • h.

  Verwijderen van een voorziening.

 • 2.

  De voorzieningen onder f. t/m h. worden als financiële tegemoetkoming verstrekt.

 • 3.

  Als er meerdere adequate oplossingen mogelijk zijn, wordt gekozen voor de goedkoopst adequate oplossing. Dat kan ook een bruikleenvoorziening zijn.

 • 4.

  Noodzakelijke woonvoorzieningen met een aanschafwaarde per voorziening lager dan € 200,00 komen niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening.

 • 5.

  De hoogte van het Pgb voor aanpassing van de woning wordt bepaald op basis van de door de cliënt in te dienen offerte(s). Bij een aanpassing van de woning waarbij de verwachtte kosten meer bedraagt dan € 5.000,-, moet de cliënt minimaal twee offertes indienen. Het PGB wordt echter gemaximeerd op 100% van de kosten van een vergelijkbare maatwerkvoorziening in natura.

Artikel 13. Primaat verhuizing boven woningaanpassing.

 • 1.

  Het primaat van verhuizing geldt als de aanpassing van de huidige woning meer bedraagt dan €10.000.

 • 2.

  Primaat van verhuizen houdt in dat bij duurdere woningaanpassingen eerst gekeken wordt of iemand, eventueel met zijn partner, kan verhuizen naar een andere woning die al is aangepast of veel goedkoper valt aan te passen. In een gesprek komt dan onder andere aan de orde:

 • a.

  Of er woningen zijn in de huidige woonplaats of in de directe omgeving die binnen afzienbare termijn beschikbaar komen in de (sociale) huursector;

 • b.

  Of er sociale omstandigheden van invloed zijn, zoals de aanwezigheid van sociaal netwerk en mantelzorg?;

 • c.

  Hoe de gezondheidssituatie (o.a. de perspectieven) is van (een eventuele) de partner?

Artikel 14. Rolstoelvoorzieningen (natura, Pgb of financiële tegemoetkoming).

 • 1.

  De door het college te verlenen maatwerkvoorziening voor rolstoelen kan bestaan uit:

 • a.

  Een rolstoel voor dagelijks gebruik binnen, dan wel binnen en buiten de woonruimte, dan wel een aanpassing daarvan;

 • b.

  Onderhoud en reparatie;

 • c.

  Accessoires;

 • d.

  Een training voor het gebruik van een elektrische rolstoel;

 • e.

  Een sportrolstoel.

 • 2.

  Het bedrag voor aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel wordt verstrekt als financiële tegemoetkoming en bedraagt maximaal € 4.500,00 voor de periode van 3 jaar.

 • 3.

  Het persoonsgebonden budget voor rolstoelvoorzieningen wordt vastgesteld op de waarde van de catalogusprijs van de goedkoopst adequate voorziening aangevuld met een bedrag voor onderhoud, gebruik, verzekeringen en reparatie.

 • 4.

  Een Pgb wordt verstrekt voor een periode van 5 of 7 jaar.

Artikel 15. Begeleidingsvoorzieningen.

 • 1.

  De door het college te verlenen maatwerkvoorziening (natura of Pgb) voor begeleiding kan bestaan uit:

 • a.

  Individuele begeleiding;

 • b.

  Specialistische individuele begeleiding;

 • c.

  Reguliere dagbesteding;

 • d.

  Gespecialiseerde dagbesteding;

 • e.

  Kortdurend verblijf;

 • f.

  Vervoer in combinatie met c en d;

 • g.

  beschermd wonen.

 • 2.

  De doelgroep die in aanmerking kan komen voor kortdurend verblijf ter ondersteuning van de mantelzorger bestaat uit:

 • a.

  cliënten met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem;

 • b.

  cliënten die niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie en

 • c.

  die worden ondersteund door een mantelzorger die tijdelijk ontlast moet worden.

Artikel 16. Verstrekking voorziening beschermd wonen en (maatschappelijke) opvang.

Voor het beoordelen en vaststellen van een aanvraag voor beschermd Wonen wordt het Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke opvang, de daarbij horende model-beleidsregels en de Toegangsregeling beschermd wonen en intensieve begeleiding thuis 2022 geacht integraal onderdeel uit te maken van dit besluit.

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen.

Artikel 17. Beslissing college in gevallen waarin dit besluit niet voorziet.

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist het college.

Artikel 18. Citeertitel.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2022.

Artikel 19. Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 20. Intrekking.

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2021 wordt ingetrokken per de datum waarop dit Besluit in werking treedt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Sluis;

Oostburg, 12 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

de secretaris, de burgemeester,

S. I. de Kievit-Minnaert mr. M.M.D. Vermue