Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie (Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende Edam-Volendam 2018)

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie (Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende Edam-Volendam 2018)

Opmerking bij deze publicatie

Met deze publicatie wordt de tekst van het besluit beschikbaar gesteld, omdat dit niet reeds bij de bekendmaking is gebeurd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken alsmede gelet op de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende :

BELEIDSREGELS VOOR HET AANWIJZEN VAN EEN WOZ-BELANGHEBBENDE IN EEN KEUZESITUATIE

(Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende Edam-Volendam 2018)

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor één eigendom meer personen als belanghebbende kunnen worden aangemerkt. Artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken bepaalt dat in die situatie de bekendmaking van de WOZ-beschikking plaats kan vinden aan een van hen. De gemeente Edam-Volendam hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende-zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

Voorkeursvolgorde

 • 1. Indien er met betrekking tot een zelfde onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht zijn, wordt de beschikking in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.1

   de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

   • 1.1.1

    de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

   • 1.1.2

    de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

   • 1.1.3

    de erfpachter dan wel de beklemde meier;

  • 1.2

   de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

  • 1.3

   degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

 • 2 Indien er met betrekking tot een zelfde onroerende zaak een zelfde categorie genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, wordt de beschikking in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 2.1

   indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Edam-Volendam wonen of gevestigd zijn:

   • 2.1.1

    degene die ook als belanghebbende gebruiker wordt aangemerkt;

   • 2.1.2

    degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   • 2.1.3

    een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

   • 2.1.4

    bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

   • 2.1.5

    degene die bij de heffingsambtenaar als genothebbende of gebruiker bekend is;

   • 2.1.6

    de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

  • 2.2

   indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Edam-Volendam wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

   • 2.2.1

    degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   • 2.2.2

    een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

   • 2.2.3

    bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

   • 2.2.4

    degene die bij de heffingsambtenaar als genothebbende of gebruiker bekend is;

   • 2.2.5

    de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

 • 3. Als belanghebbende gebruiker krachtens eigendom, bezit, beperkt of persoonlijk recht wordt aangemerkt:

  • 3.1

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;

  • 3.2

   degene die het langst woonachtig is in het belastingobject;

  • 3.3

   de oudste in leeftijd;

  • 3.4

   degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

  • 3.5

   degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

 • 4. De onderdelen 1 tot en met 3 vinden geen toepassing indien bij de heffingsambtenaar bekend is dat één van de potentiële belanghebbende de desbetreffende beschikking op zijn/haar naam wil hebben.

 • 5. Wijzigingen kunnen - indien reeds een beschikking aan een belanghebbende is verzonden - pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende WOZ-tijdvak.

 • 6. Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een beschikking uitgaat in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die beschikking alleen ongeldig als er sprake is van willekeur.

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 7.

  • 7.1

   De volgende beleidsregels worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

   • -

    de “Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie” van de voormalige gemeente Edam-Volendam;

   • -

    de “Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie” van de voormalige gemeente Zeevang;

  • 7.2

   Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 7.3

   Deze beleidsregels worden toegepast met ingang van 1 januari 2018.

  • 7.4

   Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende Edam-Volendam 2018”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

van 28 november 2017

De secretaris, De burgemeester,