Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam voor de aangifte en registratie, bewaring en afgifte van gevonden voorwerpen en de aangifte en registratie van verloren voorwerpen (Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen Edam-Volendam 2018)

Geldend van 01-03-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam voor de aangifte en registratie, bewaring en afgifte van gevonden voorwerpen en de aangifte en registratie van verloren voorwerpen (Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen Edam-Volendam 2018)

Opmerking bij deze publicatie

Met deze publicatie wordt de tekst van het besluit beschikbaar gesteld, omdat dit niet reeds bij de bekendmaking is gebeurd.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam en de burgemeester van Edam-Volendam;

 • gelet op artikel gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • gelet op de artikelen 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e van de Gemeentewet;

besluiten, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft:

vast te stellen de Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen Edam-Volendam 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Ambtenaar: de medewerkers van de afdeling Publiek;

 • b.

  Claimhouder: degene die claimt dat hij een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam;

 • d.

  Gemeente: gemeente Edam-Volendam;

 • e.

  Gevonden voorwerp: een onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  Kostbaar voorwerp: voorwerp met een waarde van € 450,- of meer;

 • g.

  Niet-kostbaar voorwerp: voorwerp met een waarde tot € 450,-;

 • h.

  Rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • i.

  Verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • j.

  Vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn van toepassing op:

 • a.

  Alle door de ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven, of door de vinder thuis worden bewaard;

 • b.

  Alle door de ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1. Van een gevonden of verloren voorwerp kan als volgt aangifte worden gedaan:

  • a.

   Via de website www.edam-volendam.nl;

  • b.

   Telefonisch via het algemene telefoonnummer van de gemeente, tijdens openingstijden;

  • c.

   Bij de receptie in het stadkantoor van de gemeente, tijdens openingstijden;

 • 2. Aangifte geschiedt door middel van het invullen van een (digitaal) formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven.

 • 3. De vinder ontvangt op verzoek een bewijs van aangifte van het voorwerp.

 • 4. De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 5. Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   Dieren;

  • b.

   Reisdocumenten/legitimatiebewijzen of rijbewijzen;

  • c.

   Anonieme OV-chipkaarten of andere anonieme (klanten)kaarten;

  • d.

   Bederfelijke waar;

  • e.

   Vieze of kapotte gebruiksvoorwerpen;

  • f.

   Fiets- of autowrakken;

  • g.

   Kleding, uitrusting en wapening van militairen van de krijgsmacht.

 • 6. Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp, dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 7. Registratie van een gevonden goed geeft geen recht op een vergoeding of beloning.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1. Het gevonden voorwerp blijft bij de vinder in bewaring, tenzij;

  • a.

   de vinder hier bezwaar tegen heeft;

  • b.

   de ambtenaar vordert dat een gevonden voorwerp bij de gemeente in bewaring wordt gegeven. Dit betreft in ieder geval gevonden reisdocumenten, rijbewijzen, kleding, uitrustingen wapening van militairen van de krijgsmacht.

 • 2. Voor een aan de gemeente in bewaring gegeven niet kostbaar voorwerp, is de bewaartermijn drie maanden.

 • 3. Voor een aan de gemeente in bewaring gegeven kostbaar voorwerp, is de bewaartermijn één jaar.

 • 4. De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn vangt aan met ingang van de datum van registratie.

 • 5. Indien vinder bij melding heeft aangegeven eigenaar te willen worden, geldt de bewaartermijn van één jaar.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

 • 1. De ambtenaar bepaalt de waarde van het gevonden voorwerp.

 • 2. Indien de ambtenaar de waarde van het gevonden voorwerp niet kan bepalen, wordt het voorwerp als kostbaar voorwerp beschouwd.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1. De geregistreerde gevonden en verloren voorwerpen worden gepubliceerd op website www.edam-volendam.nl.

 • 2. In de publicatie van een gevonden voorwerp worden niet alle kenmerken van het voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimhouder rechthebbende van het voorwerp is.

Artikel 7 Geen afgifte

 • 1. Een gevonden voorwerp wordt niet afgegeven, als:

  • a.

   Het gevonden voorwerp na registratie is gevorderd door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf;

  • b.

   De ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimhouder de rechthebbende van het voorwerp is;

  • c.

   De ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimhouder niet de rechthebbende van het voorwerp is;

  • d.

   De claimhouder of de rechthebbende zich niet kan legitimeren of weigert zich te legitimeren.

Artikel 8 Verstrijken bewaartermijn

 • 1. De vinder van een gevonden kostbaar voorwerp wordt eigenaar van het voorwerp als het voorwerp niet binnen de bewaartermijn is geclaimd en hij zich binnen één maand na het verstrijken van de bewaartermijn bij de gemeente meldt. Indien de vinder zich niet tijdig meldt, is de gemeente bevoegd het voorwerp te verkopen, te schenken of te vernietigen.

 • 2. Gevonden niet-kostbare voorwerpen die aan de gemeente in bewaring zijn gegeven en die niet binnen de bewaringstermijn worden geclaimd, worden automatisch eigendom van de gemeente. De gemeente is bevoegd om deze voorwerpen te verkopen, te schenken of te vernietigen.

 • 3. De eventuele opbrengst van de verkochte voorwerpen dient ter dekking van de kosten die de gemeente maakt voor registratie en bewaring.

 • 4. Wanneer de opbrengsten van verkochte voorwerpen redelijkerwijs de gemaakte kosten overstijgen, bepaalt de burgemeester aan welk goed doel deze opbrengsten geschonken worden.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen Edam-Volendam 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, 20 februari 2018.

De secretaris, De burgemeester,

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam op 20 februari 2018.

De burgemeester,