Hondenbeleid Loon op Zand

Geldend van 12-05-2022 t/m heden

Intitulé

Hondenbeleid Loon op Zand

afbeelding binnen de regeling

Gemeente Loon op Zand 

Vastgesteld februari 2016

Inleiding

Het hebben van een hond kan positieve effecten hebben voor zowel de hondenbezitter als de samenleving. Volgens onderzoek wandelen hondenbezitters meer, leggen ze makkelijker sociale contacten en dragen ze bij aan de sociale veiligheid. In veel gezinnen bevordert een hond de gezelligheid en is aanleiding voor gezamenlijke activiteiten. Ook voor mensen met een handicap is de hulphond een waardevolle partner.

Hondenbezit brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Hondenpoep is nog steeds een ergernis in de openbare ruimte. Om dat te voorkomen heeft de gemeente de mogelijkheid om hiervoor beleid te maken en regels te stellen.

Aanleiding van nieuw hondenbeleid

In onze gemeente komen veel klachten over hondenpoep. Het terugdringen van die overlast is uit milieu hygiënisch oogpunt en voor de leefbaarheid erg belangrijk. Omdat het vorige hondenbeleid is verouderd, is in de loop der jaren een wirwar van borden en maatregelen ontstaan. Dit is ten koste gegaan van de duidelijkheid. Er is behoefte aan duidelijke regels en goede voorzieningen.

Schoon, heel en veilig is een van de speerpunten van deze gemeente. Bij een schone leefomgeving past geen hondenpoep. Ook voor de volksgezondheid heeft de gemeente een taak om de woonomgeving veilig en schoon te houden. Het voorkomen van overlast van hondenpoep sluit hier bij aan.

Doel

Met dit hondenbeleid wil gemeente loon op Zand de overlast van hondenpoep voorkomen en zorgen voor een schone en veilige leefomgeving voor iedereen. Hiervoor zijn in dit beleid duidelijke regels geformuleerd en voorzieningen opgenomen die het voor de hondenbezitter eenvoudiger maken die regels na te leven.

Aanpak

Een goede combinatie van duidelijke regels, handhaving, goede voorzieningen en communicatie is belangrijk voor het slagen van hondenbeleid. De gemeente voert het beleid uit maar uiteindelijk zal de hondenbezitter de handschoen moeten oppakken om overlast daadwerkelijk te voorkomen.

Om te zorgen dat het hondenbeleid een breed draagvlak heeft zijn bewoners (hondenbezitters en niethondenbezitters) en belangenorganisaties bij de voorbereiding van dit beleid betrokken. Tijdens die samenwerking zijn uitgangspunten opgesteld. Deze zijn uitgewerkt in dit hondenbeleid en gaan over de volgende 5 thema’s:

 • 1.

  Regels over uitlaten van honden

 • 2.

  Voorziening om het uitlaten te ondersteunen

 • 3.

  Toezicht en handhaving op de regels

 • 4.

  Hondenbelasting versus kosten

 • 5.

  Communicatie over het nieuwe beleid

De regels uit dit hondenbeleid worden vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

De uitvoering van het beleid, zoals het aanwijzen en realiseren van voorzieningen, start na vaststelling van het beleid. Dit gebeurt per wijk in samenspraak met bewoners van de verschillende wijken.

Dit beleid is het kader voor toekomstige wijzigingen en maatregelen ten aanzien van honden in de gemeente loon op Zand.

1. Regels over uitlaten van honden

Met duidelijke regels weet iedereen wat wel en niet mag bij het uitlaten van honden. Hiermee kunnen bewoners elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en kan de gemeente handhaven als dat nodig is. Regels zijn bedoeld om overlast door honden te voorkomen.

De volgende regels worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Loon op Zand.

Aanlijnen

 • Overal in openbaar gebied, zowel binnen de bebouwde kom als buiten de bebouwde kom, moeten honden zijn aangelijnd.

 • Die aanlijnplicht geldt niet voor openbare terreinen die door het college zijn aangewezen als hondenlosloopvelden.

Opruimen

 • In het hele openbaar gebied binnen de bebouwde kom moet een hondenbegeleider de poep van zijn hond(en) direct opruimen, en deze in een stevig zakje in een afvalbak doen. De openbare afvalbakken worden door de gemeente geleegd. Het is niet toegestaan om zakjes met hondenpoep in plantsoenen, sloten of straatkolken te gooien.

 • Bij het uitlaten van de hond(en) moet de begeleider altijd een stevig zakje kunnen tonen, waar de hondenpoep in kan. Ook als de hond al gepoept heeft.

 • De opruimplicht geldt niet voor mensen, die door een handicap onder begeleiding zijn van een geregistreerde hulphond.

 • Buiten de bebouwde kom is er geen opruimplicht. Hier is het tonen van een opruimmiddel ook niet verplicht. Het is wel zo netjes als de hondenbegeleider voorkomt dat uitwerpselen op voet- en fietspaden, of bij woningen blijven liggen.

Uitlaten

 • Het uitlaten van een hond(en) is leuk en nuttig voor de hond en het ‘baasje’. Om het voor iedereen leuk te houden moet de hondenbegeleider ervoor zorgen dat zijn hond geen hinder veroorzaakt voor anderen.

 • Honden mogen in het hele openbaar gebied, binnen- en buiten de bebouwde kom, worden uitgelaten. Hierbij moet de hondenbegeleider wel rekening houden met de aanlijnplicht en opruimplicht.

 • Op openbare kinderspeelplaatsen mogen honden niet komen. Dit wordt met een duidelijk bord bij de speelplaats aangegeven.

 • Het college van burgemeester en wethouders kan ook andere terreinen aanwijzen die verboden zijn voor honden. De gemeente publiceert zo’n aanwijzing en plaatst daarna een bord bij het terrein.

 • Een uitzondering op het verbod voor honden geldt voor geregistreerde hulphonden die iemand met een handicap begeleiden. Deze honden zijn overal toegestaan.

 • Op particulier terrein bepaalt de eigenaar van dat terrein of honden zijn toegestaan.

afbeelding binnen de regeling

2. Voorzieningen

De gemeente zorgt dat er in de openbare ruimte voorzieningen zijn die de hondenbegeleider kunnen helpen bij het naleven van de regels. Oude voorzieningen ruimt de gemeente op, of past deze aan zodat ze voldoen aan dit hondenbeleid. De gemeente informeert omwonenden als ze hondenvoorzieningen verandert.

Losloopvelden

Honden hebben weinig ruimte om te rennen en te spelen omdat ze in openbaar gebied aangelijnd moeten zijn. Voor het welzijn van de hond zorgt de gemeente ervoor dat er in elke kern terreinen zijn waar honden los mogen lopen. Op losloopvelden is de begeleider van de hond verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn hond en de omgeving. De hond moet “onder appel” zijn en mag geen overlast geven aan andere honden of de omgeving.

De gemeente maait de losloopvelden en ruimt de poep regelmatig op. Het opruimen van hondenpoep op losloopvelden is dus niet verplicht maar mag wel.

Voor losloopvelden gelden de volgende uitgangspunten;

 • Een hondenlosloopveld is een openbaar grasveld waar honden kunnen loslopen en spelen. Hier geldt geen opruimplicht.

 • Aanwijzing van een losloopveld gebeurt door het college op verzoek en in overleg met bewoners.

 • De plaats en grootte van losloopvelden is afhankelijk van de mogelijkheden. Criteria hiervoor zijn beschikbare ruimte, veiligheid en draagvlak.

 • Het streven is om binnen een loopafstand van 800 meter een gelegenheid te hebben om honden los te laten lopen.

 • Een losloopveld hoeft geen afgesloten omheining te hebben. De hondenbegeleider moet zorgen dat zijn hond(en) niet wegloopt.

 • De gemeente maait het gras en ruimte de poep op, afhankelijk van de hoeveelheid vervuiling.

 • Bij een losloopveld staat een afvalbak. Opruimen is niet verplicht maar hierdoor wel mogelijk.

Hondentoilet

Bij de voorbereiding van dit hondenbeleid gaven hondenbezitters aan dat zij voorzieningen willen zonder opruimplicht. De gemeente zorgt daarom voor hondentoiletten op plaatsen waar daar behoefte aan is. Een hondentoilet heeft een klein oppervlak en is voorzien van gras of zand. De gemeente zorgt dat de hondentoiletten wekelijks worden schoon gemaakt. De voormalige hondenuitlaatplaatsen worden aangewezen als hondentoilet, als losloopveld, of komen te vervallen. Dit is per uitlaatplats afhankelijk van de situatie, de mogelijkheden en het draagvlak.

Voor hondentoiletten gelden de volgende uitgangspunten;

 • Een hondentoilet is een kleine plaats van 10 tot 25m2, waar honden hun behoefte kunnen doen en waar geen opruimplicht geldt.

 • Aanwijzing van een hondentoilet gebeurt door het college.

 • Bij een hondentoilet staat een herkenbaar bord.

 • Hondenbezitters kunnen een verzoek indienen bij de gemeente om een hondentoilet te realiseren. Bij zo’n verzoek zorgen de aanvragers zelf dat omwonenden geen bezwaar hebben tegen een hondentoilet.

 • Als binnen een afstand van 400 meter al een hondentoilet of losloopveld is, komt er geen nieuwe voorziening.

 • Een hondentoilet moet minimaal 20 meter verwijderd zijn van woningen of maatschappelijke voorzieningen (scholen e.d.).

 • In een hondentoilet ruimt de gemeente de poep wekelijks op.

 • Bij een hondentoilet staat een afvalbak zodat de hondenbegeleiders de ‘ongelukjes’ buiten het toilet netjes kunnen weggooien.

afbeelding binnen de regeling

Afvalbakken

Afvalbakken in de openbare ruimte zijn bedoeld om te voorkomen dat de omgeving vervuilt. Het is een hulpmiddel om onze gemeente schoon te houden. Ze zijn ook bedoeld om tijdens het uitlaten van honden de zakjes met hondenpoep in te doen. De gemeente wil het de hondenbegeleider makkelijker maken om de poep van zijn eigen hond op te ruimen. Hiervoor plaatst zij afvalbakken op logische plekken langs veel gebruikte uitlaatroutes. Dat gebeurt door afvalbakken te verplaatsen of extra bakken te plaatsen. De uitlaatroutes en plaatsen voor bakken bepaalt de gemeente in overleg met de buurt. Het streven is om in woonbuurten binnen een looptijd van 5 tot 10 minuten een afvalbak te hebben. Er worden geen bijzondere hondenpoepbakken geplaatst en geen poepzakjes beschikbaar gesteld. De hondenbegeleider moet ervoor zorgen dat hij een zakje heeft en dit met aandacht voor hygiëne in een afvalbak gooit.

Borden

Met borden kan de gemeente de regels en voorzieningen voor honden ter plaatse duidelijk aangeven. Hiervoor gebruikt de gemeente een beperkt aantal borden zodat geen verwarring kan ontstaan. Uitgangspunt is dat alleen borden worden geplaatst bij bijzondere locaties die door het college zijn aangewezen met de APV als basis. Dat zijn bijvoorbeeld speelplaatsen, hondentoiletten en hondenlosloopvelden. Oude bordjes worden opgeruimd of vervangen door nog te kiezen nieuwe bordjes of paaltjes. Eenduidigheid is belangrijk bij die keuze.

De ’bebouwdekomborden’, die het begin of einde van de bebouwde kom aangeven, zijn bepalend voor het buitengebied waar geen opruimplicht is.

afbeelding binnen de regeling

Voorbeeld van eenduidige borden

3. Toezicht en handhaving

Het effect van de regels valt of staat bij toezicht en handhaving. Toezicht op de naleving van regels helpt ook om een mentaliteitsverandering over het opruimgedrag in gang te zetten. Om die mentaliteit en het plichtsbesef te veranderen is toezicht nodig. Een bekeuring of het risico daarop is vaak erg effectief. Bekeuren (handhaving) is echter alleen mogelijk als de regels duidelijk in de APV staan. Daarom past de gemeente de artikelen over honden in de APV aan.

Toezicht en handhaving gebeuren in onze gemeente door bevoegd opsporingsambtenaren (boa). De gemeente zet de boa’s gemiddeld 24 uur per week in voor toezicht en handhaving op de regels uit dit hondenbeleid. Als na twee jaar blijkt dat de overlast afneemt kan ook het toezicht worden verminderd.

4. Hondenbelasting

Iedere inwoner van de gemeente Loon op Zand, die een of meerdere honden heeft, betaalt hiervoor hondenbelasting. De hondenbelasting is volgens de wet een algemene heffing. Met de inkomsten betaalt de gemeente zo veel mogelijk de kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van het hondenbeleid. Op die manier betalen hondenbezitters mee aan het voorkomen van overlast.

Het tarief voor de hondenbelasting is vastgelegd in de ‘verordening hondenbelasting Loon op Zand 2013’. Dit belasting tarief blijft in dit nieuwe beleid ongewijzigd. Als na enkele jaren blijkt dat de kosten aanzienlijk hoger of lager zijn geworden, dan kan de gemeente overwegen het belastingtarief hierop aan te passen.

5. Communicatie

Het is belangrijk om het hondenbeleid onder de aandacht te brengen bij de inwoners en bezoekers van de gemeente Loon op Zand. Goede communicatie zorgt voor bekendheid met de regels en dit kan zorgen voor een gedragsverandering bij hondenbezitters. Bewoners hebben ook meer handvatten om hondenbezitters aan te spreken als ze de regels niet naleven. De communicatie over hondenbeleid voert de gemeente als volgt uit.

 • Informatie over het hondenbeleid plaatst de gemeente op de beschikbare media zoals de website, social media ( facebook en Twitter) en in plaatselijke krantjes. Ook worden belangenorganisaties en Buurtpreventieteams benaderd om informatie over het hondenbeleid via hun eigen kanalen bekend te maken.

 • Er komt een informatiefolder met daarop de regels van het hondenbeleid. Deze folder gaat naar hondenbezitters, dierenartspraktijken, plaatselijke winkels voor dierbenodigdheden, en de Kinologenvereniging Waalwijk. Daarnaast is de folder beschikbaar bij het gemeenteloket en andere loketvoorzieningen.

 • Bezoekers en recreanten in onze gemeente moeten ook informatie kunnen vinden. Hiervoor benadert de gemeente verblijfsaccomodaties, zoals campings en hotels, om de informatiefolder bij gasten onder de aandacht te brengen.

 • De communicatie moet actief zijn en daarom regelmatig worden herhaald. De informatiefolder gaat elke keer als bijlage mee bij de aanslag voor de hondenbelasting. Zo zijn ook nieuwe bewoners en/of hondenbezitters geïnformeerd. Ook houdt de gemeente de informatie op website actueel.

 • Als bij de uitvoering van het beleid losloopvelden en hondentoiletten zijn aangewezen, komt er een duidelijk kaartje met daarop de gebieden waar een opruimplicht geldt en waar hondenvoorzieningen zijn. Dit kaartje komt bij de informatie op de website.

Participatie

Dit hondenbeleid is een kader voor verdere uitvoering. Die uitvoering is een doorlopend proces omdat het openbaar gebied voortdurend verandert. Ook verandert de behoefte aan voorzieningen of juist de weerstand ertegen. Bij de uitvoering van dit hondenbeleid betrekt de gemeente de klankbordgroep die ook heeft meegedacht bij de voorbereiding van het beleid.

Daarna benadert de gemeente Buurtpreventieteams en bewonersverenigingen om mee te denken over veel gebruikte uitlaatroutes en daarmee de locaties van losloopvelden, hondentoiletten en extra afvalbakken. Ook de bebording is onderdeel van de uitvoering.

Nieuwe voorziening?

Hondenbezitters kunnen bij de gemeente vragen of een losloopveld of hondentoilet in hun buurt kan komen. De gemeente gaat aan de hand van dit beleid uitzoeken of dat mogelijk is. Bij zo’n verzoek moeten de hondenbezitters zelf enkele acties uitvoeren.

 • Ze tonen aan dat minimaal 5 hondenbezitters (op verschillende adressen) in de buurt behoefte hebben aan die voorziening.

 • In de buurt is nog geen andere uitlaatvoorziening voor honden.

 • Ze hebben een geschikte locatie op het oog.

 • Bij omwonenden van die locatie hebben ze gevraagd of zij geen bezwaar hebben tegen de hondenvoorziening.

 • Hondenbezitters overleggen met elkaar of en hoe ze kunnen helpen bij het schoonhouden van die voorziening.

Als een nieuwe voorziening mogelijk is en hiervoor voldoende draagvlak is, dan zal de gemeente met de bewoners overleggen hoe en wanneer de voorziening wordt gemaakt.

Ondertekening