Kaders subsidiering muziekonderwijs gemeente Beesel 2014

Geldend van 06-03-2014 t/m heden

Intitulé

Kaders subsidiering muziekonderwijs gemeente Beesel 2014

De raad van de gemeente Beesel,

gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2013,

gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Beesel,

B E S L U I T :

vast te stellen de: Kaders subsidiering muziekonderwijs gemeente Beesel 2014

Onderdeel

Keuze

Docenten

Enkel subsidie indien gewerkt wordt met gekwalificeerde docenten vanuit oogpunt van kwaliteit

Diploma's

Subsidiering van alle diploma's om ontwikkeling binnen vereniging te stimuleren. Doel is ook de vereniging levensvatbaar te houden, uitstroom na behalen eerste diploma('s) is dan onwenselijk

Leeftijd

Tot en met 21 jaar subsidiëren

Onderwijs

Enkel hafa-cursisten subsidiëren, althans als het doel sociale cohesie / participatie prevaleert aan culturele ontwikkeling

Aantal leden

Maximaal 90 cursisten per schooljaar

Aantal lessen

Minimum van 36 lessen als voorwaarde stellen, zie argumentatie bij 'docenten'

Duur lessen

20 minuten per les

Tarief lessen

Geen gedifferentieerd tarief, laagdrempelig houden van muziekonderwijs, nadat men is gestart met het volgen van lessen

Verdeelsleutel

De gemeente vergoedt 2/3 van de kosten van het muziekonderwijs per cursist met een maximum van € 575 per jaar. Indexering toepassen richting verenigingen

Subsidierelatie

De gemeente onderhoudt niet langer een subsidierelatie met een professionele instelling. Subsidiering vindt per cursist plaats via de muziekverenigingen zelf

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van ‎17 februari 2014

griffier,

E. Apeldoorn-Feijts

voorzitter,

P. Dassen-Housen