Verordening rekenkamer Purmerend 2022

Geldend van 12-05-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening rekenkamer Purmerend 2022

De raad van de gemeente Purmerend,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 25 januari 2022,

B E S L U I T:

 • 1.

  In te stemmen met de oprichting van een rekenkamer met vijf leden per 1 mei 2022;

 • 2.

  De verordening rekenkamer Purmerend en Beemster 2018 in te trekken;

 • 3.

  In te stemmen met tijdelijke benoeming van de huidige externe leden van de rekenkamercommissie als nieuwe leden van de rekenkamer voor een periode gelijk aan de resterende duur van hun termijn;

 • 4.

  De verordening rekenkamer Purmerend 2022 vast te stellen:

Verordening rekenkamer Purmerend 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamer, niet zijnde raads- of commissielid;

 • b.

  Lid: lid van de rekenkamer, niet zijnde raads- of commissielid;

 • c.

  (gemeente)raad: het orgaan zoals bedoeld in titel II hoofdstuk II van de Gemeentewet; dit betreft de gemeenteraad van de gemeente Purmerend;

 • d.

  (raads)presidium: het presidium zoals bedoeld in het reglement van orde voor de raad van Purmerend;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Purmerend;

 • f.

  rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Purmerend;

 • g.

  doelmatigheid of efficiency: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken;

 • h.

  doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin de organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of gewenste maatschappelijke effecten te bereiken;

 • i.

  rechtmatigheid: overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.

Artikel 2 Rekenkamer

 • 1. De raad stelt een rekenkamer in.

 • 2. De taak van de rekenkamer is het uitvoeren van beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken die een bijdrage leveren aan de doeltreffendheid van het beoogde gemeentelijk beleid, alsmede de doelmatige en rechtmatige voorbereiding en uitvoering daarvan.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1. De rekenkamer bestaat uit 5 leden.

 • 2. Artikel 15 Gemeentewet is ook van toepassing op de leden van de rekenkamer.

Artikel 4 Benoeming leden

 • 1. De leden van de rekenkamer waaronder de voorzitter worden voor een periode van 6 jaar bij besluit van de raad van de gemeente Purmerend benoemd. Deze periode gaat in op de 1e van de maand, volgende op de datum van benoeming door de raad. De leden kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.

 • 2. De leden van de rekenkamer kiezen uit hun midden een vicevoorzitter.

Artikel 5 De voorzitter

 • 1. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamer, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en werkwijze, het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming en het onderhouden van contact met de raad, ambtelijke organisatie en pers. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met onderzoekers en met de secretaris.

 • 2. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vicevoorzitter op als voorzitter. Indien beiden afwezig zijn, treedt het langstzittende lid op als voorzitter, dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in jaren.

Artikel 6 Eed en gedragscode

 • 1. T.a.v. de leden van de rekenkamer is artikel 81g Gemeentewet (eed of verklaring en belofte) van overeenkomstige toepassing.

 • 2. T.a.v. de leden van de rekenkamer is de eigen gedragscode van toepassing.

Artikel 7 Ontslag en non-activiteit

 • 1. De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-actief.

 • 2. Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamer;

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens een misdrijf is veroordeeld, dan wel omdat een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

 • 3. De leden van de rekenkamer kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

Artikel 8 Vergoedingen

 • 1. De leden ontvangen een maandelijkse vergoeding voor hun reguliere werkzaamheden voor de rekenkamer; deze is vanaf 1 januari 2022 vastgesteld op € 350,-.

 • 2. De vergoeding van de voorzitter is vanaf 1 januari 2022 vastgesteld op € 500,- per maand.

 • 3. Indien leden van de rekenkamer expliciet onderzoek verrichten zoals omschreven in artikel 2, lid 2 en 3 van deze verordening, ontvangen zij daarvoor een uurtarief dat met ingang van 1 januari 2022 is vastgesteld op € 55,- bruto per uur. De gewerkte uren moeten, volgend uit de vooraf begrote uren in de onderzoeksopzet, door tijdschrijven worden verantwoord bij de voorzitter, respectievelijk bij de rekenkamer (voor de voorzitter).

 • 4. De genoemde maandelijkse bedragen worden jaarlijks geïndexeerd met de inflatie zoals door het CBS gepubliceerd in de consumentenprijsindex (CPI);

 • 5. Leden van de rekenkamer ontvangen een reiskostenvergoeding conform de gemeentelijke regeling.

 • 6. De genoemde vergoedingen komen ten laste van het budget van de rekenkamer.

Artikel 9 Ambtelijk secretaris/onderzoeker

 • 1. De raad benoemt de ambtelijk secretaris.

 • 2. De secretaris staat de rekenkamer bij de uitvoering van haar taken terzijde en fungeert als eerste adviseur van de rekenkamer.

 • 3. De secretaris maakt deel uit van de organisatie van de griffie van Purmerend, functioneel is hij verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van de rekenkamer ter zake van de werkzaamheden die hij verricht voor de rekenkamer.

 • 4. De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging, het verzamelen van informatie, de vorming van dossiers en communicatietaken.

 • 5. De secretaris wordt in beginsel belast met het onderzoekswerk, het redigeren van het onderzoeksrapport, het organiseren van het ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor en het organiseren van de aanbieding van het rapport aan de voorzitter van de raad. De griffier draagt zorg voor de vervanging van de secretaris van de rekenkamer in het geval hij verhinderd is.

Artikel 10 Reglement van orde en onderzoeksprotocol

Conform artikel 81i Gemeentewet stelt de rekenkamer een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Daarnaast stelt de rekenkamer een onderzoeksprotocol op. Beide stukken zendt zij na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 11 Onderwerpselectie en onderzoeksopzet

 • 1. De rekenkamer bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling, stelt de onderzoeksopzet vast en neemt e.e.a. op in een jaarplan.

 • 2. De rekenkamer verricht minimaal 2 omvangrijke dan wel 3 kleinere onderzoeken per jaar. Het in lid 1 bedoelde jaarplan wordt door de rekenkamer ter kennisneming aan de raad en het college verstuurd.

 • 3. De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen 1 maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor argumenten aanvoeren.

Artikel 12 Toe te passen criteria bij de selectie van onderzoeksonderwerpen

Het onderzoek dient:

 • a.

  een actueel maatschappelijk belang te hebben;

 • b.

  een toegevoegde waarde te hebben en bruikbare resultaten op te leveren in de vorm van aanbevelingen;

 • c.

  toekomstgericht te zijn;

 • d.

  een substantieel financieel belang voor de gemeente te bevatten;

 • e.

  een antwoord te geven op beredeneerde twijfel omtrent doelmatigheid, doeltreffendheid en/of rechtmatigheid van het onderzoeksonderwerp;

 • f.

  een oplossing te bieden voor de risico’s (financieel, juridisch, imago, politiek en dergelijke) die de gemeente ten aanzien van het onderzoeksonderwerp loopt;

 • g.

  te gaan over beleid of producten die reeds langer dan een jaar geleden ingevoerd zijn;

 • h.

  positief onderscheidend te zijn t.o.v. andere onderzoeken (doordat het onderwerp niet eerder is onderzocht, er andere elementen onderzocht zijn of andere onderzoeken minder diepgaand/kwalitatief minder goed zijn uitgevoerd);

 • i.

  bij te dragen aan enige evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opvolgende onderzoeken.

Artikel 13 Werkwijze

 • 1. De rekenkamer is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet en met inachtneming van het onderzoeksprotocol.

 • 2. De rekenkamer is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamer gestelde termijn te verstrekken.

 • 3. De rekenkamer vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 4. De rekenkamer vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 Wet Openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamer rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 5. De rekenkamer kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 6. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamer, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 7. De rekenkamer stelt de betrokken ambtenaren in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die ten minste 2 weken bedraagt, hun zienswijze op het feitenonderzoek in het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt verder wie ook als betrokkenen worden aangemerkt. Opmerkingen waar de rekenkamer mee instemt kunnen in dit stadium nog aanleiding geven het onderzoeksrapport aan te passen.

 • 8. De rekenkamer stelt daarna het onderzoeksrapport met inbegrip van de inmiddels toegevoegde conclusies en aanbevelingen voorlopig vast

 • 9. Vervolgens wordt het college in de gelegenheid gesteld om binnen een door de rekenkamer te stellen termijn, die ten minste 2 weken bedraagt, zijn zienswijze op het conceptonderzoeksrapport inclusief conclusies en aanbevelingen aan de rekenkamer kenbaar te maken.

 • 10. Na definitieve vaststelling van het onderzoeksrapport, inclusief de zienswijze van het college en een eventueel nawoord van de rekenkamer als bijlagen, wordt het in zijn geheel zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 14 Behandeling onderzoeksrapporten

 • 1. Het presidium kan bepalen dat rapporten en overige stukken voorafgaande aan de raadsbehandeling in een raadscommissie worden behandeld.

 • 2. De voorzitter van de rekenkamer kan door het presidium worden uitgenodigd de behandeling van het rapport in een of meer raadscommissies bij te wonen en daar het rapport toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

 • 3. De rapporten en overige stukken worden door de raad in zijn vergadering, zo mogelijk binnen 3 maanden na ontvangst, behandeld. Daarbij stelt de raad desgewenst een termijn vast waarbinnen het college met een plan van aanpak komt ter uitvoering van de door de raad overgenomen aanbevelingen.

Artikel 15 Budget/verdeelsleutel

 • 1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen c.q. verplichtingen aan te gaan t.b.v. de uitvoering van haar taken.

 • 2. Ten laste van dit budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen aan de leden;

  • b.

   de kosten van de ambtelijke secretaris/onderzoeker;

  • c.

   externe deskundigen en bureaus die eventueel door de rekenkamer zijn ingeschakeld;

  • d.

   eventuele overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3. De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad. Zij geeft deze verantwoording gestalte in het jaarverslag en via de planning- en control cyclus als onderdeel van de gemeentelijke jaarrekening.

 • 4. Het budgetbeheer is gelegen in handen van de griffier van Purmerend.

Artikel 16 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de raad, gehoord de rekenkamer.

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2022.

 • 2. De verordening rekenkamer Purmerend en Beemster 2022 wordt op de datum genoemd in het eerste lid ingetrokken.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening rekenkamer Purmerend 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 17 februari 2022

de griffier

R.J.C. van der Laan

de voorzitter

D. Bijl

Het presidium van de gemeenteraad van Purmerend,

de griffier, de voorzitter,