Beleidsregels inschrijving en loting bouwkavels gemeente Boekel 2022

Geldend van 11-05-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels inschrijving en loting bouwkavels gemeente Boekel 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel;

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende Beleidsregels inschrijving en loting bouwkavels gemeente Boekel.

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • -

  bouwkavel: een nader omschreven perceel bouwgrond, bestemd voor het bouwen van een woning;

 • -

  college: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel;

 • -

  gegadigde: één of meer natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5 van deze beleidsregels;

 • -

  gronduitgifte: verkoopprocedure van bouwkavels voor particuliere woningbouw in het plangebied;

 • -

  loting: de loting zoals omschreven in artikel 7 van deze beleidsregels, waarbij de gegadigde een optie op een bouwkavel krijgt;

 • -

  optie: het recht om binnen een periode van twee maanden, gerekend vanaf de schriftelijke toewijzing als bedoeld in artikel 8 lid 2 van deze beleidsregels, voor de bouwkavel een koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente;

Artikel 2 Reikwijdte

Deze beleidsregels gelden voor de loting van bouwkavels, bestemd voor woningbouw door een gegadigde.

Artikel 3 Bekend maken uitgifte bouwkavels

De gemeente maakt op de volgende manier bekend dat zij bouwkavels gaat uitgeven en hoe een gegadigde zich daarvoor kan inschrijven:

 • a.

  de gemeente plaatst een aankondiging in het Weekblad Boekel Venhorst en op de website van de gemeente Boekel. In deze aankondiging wordt bekend gemaakt dat de gemeente bouwkavels uit gaat geven, hoe een persoon zich daarvoor kan inschrijven en wat de uitgifteprocedure is.

 • b.

  als er na de loting nog bouwkavels beschikbaar zijn, kan de gemeente deze op een andere manier uitgeven.

Artikel 4 Wijze van inschrijven

Om in aanmerking te komen voor een optie op een bouwkavel, dient een inschrijfformulier

ingevuld te worden, zoals hierna omschreven in artikel 6. Het inschrijfformulier is te vinden op de website www.boekel.nl.

Artikel 5 Voorwaarden gegadigde

 • 1.

  De gegadigde is een natuurlijk persoon.

 • 2.

  De gegadigde is minimaal 18 jaar oud op het moment van inschrijving.

 • 3.

  Voor een huishouden, mag slechts één inschrijfformulier ingeleverd worden. Onder huishouden wordt in ieder geval verstaan: een of meer volwassenen, al dan niet met kinderen, die een gemeenschappelijke huishouding willen gaan voeren, ongeacht de tussen hen gekozen samenlevingsvorm.

 • 4.

  Uitgesloten van inschrijving zijn:

  • a.

   gegadigden die al eerder een bouwkavel van de gemeente hebben gekocht en waarvan op het moment van inschrijving nog geen vijf jaren na de eerste bewoningsdatum zijn verstreken;

  • b.

   rechtspersonen;

 • tenzij de gegadigde op zijn verzoek vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van het college heeft gekregen. Het college kan aan deze toestemming extra voorwaarden verbinden.

 • 5.

  Gegadigden die zich niet aan dit artikel houden, verliezen hun door loting verkregen positie.

Artikel 6 Inlevering inschrijfformulier

 • 1. Het inschrijfformulier moet op de aangegeven datum en tijd verstuurd zijn via de website www.boekel.nl.

 • 2. Alleen volledig ingevulde en op tijd ingeleverde formulieren zijn geldig en worden in behandeling genomen.

 • 3. Na sluiting van de inschrijftermijn worden geen wijzigingen, toevoegingen of aanpassingen van het inschrijfformulier meer geaccepteerd.

 • 4. Het inschrijfformulier is persoonsgebonden.

 • 5. De inschrijver ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging met een lotnummer van de notaris. Dit lotnummer is persoonsgebonden en niet overdraagbaar of inwisselbaar.

 • 6. Een gegadigde mag zich per loting voor meerdere bouwkavels inschrijven, maar er wordt per gegadigde maar één bouwkavel binnen de gemeente Boekel in optie toegewezen.

 • 7. Als de gegadigde zich voor meerdere bouwkavels in een project heeft ingeschreven, geeft hij op het inschrijfformulier de volgorde van zijn voorkeur voor een bouwkavel aan met oplopende cijfers, beginnend bij het cijfer 1.

 • 8. Als de gegadigde zich wil inschrijven voor meerdere projecten, dient de gegadigde voor ieder project een inschrijfformulier in te leveren.

Artikel 7 Loting en toewijzen bouwkavel

 • 1. Gegadigden loten alleen mee voor die bouwkavels waarvoor zij zich hebben ingeschreven.

 • 2. Als er maar één gegadigde heeft ingeschreven voor een bouwkavel, dan vind er geen loting plaats voor deze bouwkavel. De bouwkavel wordt dan direct aan deze gegadigde in optie gegeven.

 • 3. De loting vindt plaats op het kantoor van de notaris op een nader te bepalen datum en tijd. De loting wordt verricht door een door de gemeente gekozen notaris.

 • 4. Alle lotnummers krijgen een oplopend trekkingsnummer, waarbij het lotnummer dat als eerst wordt getrokken trekkingsnummer 1 krijgt.

 • 5. Na de loting stelt de notaris een lotingslijst op van de lotnummers met bijbehorend trekkingsnummer. Deze lijst wordt de eerste werkdag na de trekking op de website van de gemeente Boekel geplaatst.

 • 6. De gegadigden krijgen op basis van het trekkingsnummer, beginnend bij 1, het eerst beschikbare bouwkavel, in volgorde van hun keuze, toegewezen, zolang er nog bouwkavels beschikbaar zijn.

 • 7. Als geen van de bouwkavels, waarvoor een gegadigde zich heeft ingeschreven, beschikbaar zijn, krijgt deze geen bouwkavel toegewezen en geen optie. In dit geval wordt de gegadigde op een reservelijst geplaatst op volgorde van zijn trekkingsnummer.

 • 8. Zodra de lotingslijst is opgesteld, neemt een medewerker van de gemeente contact op met de gegadigden aan wie een bouwkavel is toegewezen.

Artikel 8 Toetsen inschrijvings- en toewijzingseisen, aanbieden van een optie op de bouwkavel

 • 1. Binnen twee weken nadat de loting en toewijzing van de bouwkavels, als bedoeld in artikel 7 heeft plaatsgevonden, wordt onderzoek gedaan of de gegadigden, die een bouwkavel toegewezen hebben gekregen, voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5, 6 en 7. Indien de gegadigde niet alle gegevens verstrekt, die nodig zijn voor de uitgifte van de bouwkavel, wordt hij van de lotingslijst verwijderd.

 • 2. Indien uit het onderzoek, als bedoeld in lid 1, blijkt dat de gegadigde voldoet aan de voorwaarden, wordt de gegadigde per e-mail een kosteloze optie voor de periode van twee maanden op de desbetreffende bouwkavel aangeboden. Tijdens deze periode wordt van de gegadigde verwacht dat hij onderzoekt of het bouwen van de door hem gewenste woning haalbaar is.

 • 3. Indien uit het onderzoek, als bedoeld in lid 1, blijkt dat de gegadigde niet voldoet aan de voorwaarden dan wordt de gegadigde van de lotingslijst verwijderd.

 • 4. Wanneer een gegadigde afziet van de optie of aankoop zal een medewerker van de gemeente voor het betreffende bouwkavel de gegadigde op de reservelijst met het eerst volgende trekkingsnummer, die had ingeschreven op dit bouwkavel, een optie aanbieden op dit bouwkavel, na het onderzoek als bedoeld in lid 1.

 • 5. Wanneer een gegadigde afziet van een optie vervalt zijn trekkingsnummer en daarmee ook het recht op een optie op een ander bouwkavel.

 • 6. De lotingslijst vervalt zodra alle bouwkavels zijn verkocht. De gegadigden op de lotingslijst ontvangen hiervan geen bericht van de gemeente.

Artikel 9 Koopovereenkomst

 • 1. De gegadigde beslist uiterlijk twee weken voordat de optie afloopt of hij voor het bouwkavel waarop hij een optie heeft een koopovereenkomst aan wenst te gaan met de gemeente. De gegadigde zal zijn keuze schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

 • 2. De te sluiten koopovereenkomst wordt uitsluitend aangegaan met de gegadigde. Naamswijziging, indeplaatsstelling of toevoeging van kopers na het aanvaarden van de optie is niet mogelijk, tenzij hiervoor door het college toestemming wordt verleend.

 • 3. Op de koopovereenkomst zijn de Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Boekel van toepassing.

 • 4. De koopovereenkomst wordt vóór het aflopen van de optie aangegaan. De volledig ondertekende en geparafeerde overeenkomst wordt vóór die datum aan de gemeente teruggestuurd door de gegadigde.

 • 5. Indien op enig moment vóór het aangaan van de overdracht van de bouwkavel blijkt dat gegadigde niet voldoet aan deze beleidsregels, wordt hij uitgesloten van deelname aan de loting en aankoop van een bouwkavel en kan deze geen beroep doen op eventueel ontstane rechten tot het kopen van een bouwkavel.

Artikel 10 Notariële akte

De uit de koopovereenkomst voortvloeiende notariële akte wordt uitsluitend

aangegaan met de gegadigde, die partij is bij de getekende koopovereenkomst.

Artikel 11 Privacy

 • 1. De gemeente gebruikt de gegevens van de gegadigde alleen voor de loting en het opmaken van de koopovereenkomst.

 • 2. De gegevens van de gegadigde worden bewaard en vernietigd overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels inschrijving en loting bouwkavels gemeente Boekel 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 3 mei 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel,

De burgemeester

C.J.M. van den Elsen

De secretaris

mr. J.G. Marcic