Verordening Stimuleringslening Verduurzaming Bedrijven en andere doelgroepen Zandvoort

Geldend van 10-05-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Stimuleringslening Verduurzaming Bedrijven en andere doelgroepen Zandvoort

De raad van de gemeente Zandvoort;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit de volgende verordening vast te stellen:

Verordening Stimuleringslening Verduurzaming Bedrijven en andere doelgroepen Zandvoort

Artikel 1. Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2 die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet.

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort;

 • c)

  Stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen;

 • d)

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 4;

 • e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • f)

  SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647; en

 • g)

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Stimuleringslening bij SVn.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • 1. Aanvragen voor een Stimuleringslening die zakelijk en eenmalig wordt verstrekt;

 • 2. Aanvragen van:

  • a.

   een onderneming die voldoet aan de definitie van een MKB-onderneming volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die gevestigd is in de gemeente Zandvoort, en ingeschreven staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • b.

   een rechtspersoon in de vorm van een vereniging of stichting die gevestigd is in de gemeente Zandvoort of;

  • c.

   een Vereniging van Eigenaren in de zin van titel 9 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van 10 leden. De aanvraag betreft een Stimuleringslening waarbij meer dan 75% van de hoofdsom wordt gebruikt voor het financieren van zonnepanelen die daardoor buiten de voorwaarden van de landelijke VvE Energiebespaarlening valt.

 • 3. Aanvragen voor een of meerdere panden waarvan de aanvrager eigenaar is.

 • 4. Aanvragen voor maatregelen waarmee aantoonbaar wordt bijgedragen aan het verduurzamen van het pand van de aanvrager, en daarmee aan de beleidsdoelen uit artikel 5.

 • 5. Maatregelen die worden getroffen na aanvraag van de lening;

Artikel 3. Kenmerken Stimuleringslening

 • 1. De Stimuleringslening wordt gebruikt voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in de gemeente Zandvoort.

 • 2. Het rentepercentage voor de Stimuleringslening bedraagt 1,5%. Het college van Burgemeester en wethouders kan het rentepercentage wijzigen indien daar aanleiding voor is.

 • 3. De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 20 jaar.

 • 4. Van de lening wordt een notariële, onderhandse of hypothecaire akte opgemaakt.

 • 5. De Stimuleringslening is annuïtair.

 • 6. De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot.

 • 7. De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 50.000,- inclusief btw.

 • 8. De Stimuleringslening mag gecombineerd worden met subsidies.

Artikel 4. Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   Dakisolatie

  • b.

   Vloerisolatie

  • c.

   Gevelisolatie

  • d.

   Spouwmuurisolatie

  • e.

   Isolerende beglazing

  • f.

   Energiezuinige verlichting

  • g.

   Vegetatiedak

  • h.

   Natuurinclusief renoveren*

  • i.

   Kleinschalige windturbine

  • j.

   Lage temperatuur verwarmingsinstallatie

  • k.

   Energieadvies voor het verduurzamen van het pand*

  • l.

   Regenwaterberging

  • m.

   (hybride) Warmtepomp

  • n.

   Warmte-koude opslag installatie

  • o.

   Warmte-terug-win installatie

  • p.

   Zonnepanelen

  • q.

   Zonneboiler

  • r.

   De afsluitkosten van de Stimuleringslening*

  *Uitsluitend in combinatie met minimaal één andere duurzaamheidsmaatregel

 • 2. Maatregelen moeten worden uitgevoerd door een erkend bedrijf of erkende installateur.

 • 3. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 5. Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, in dat geval kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Stimuleringslening:

 • a.

  Energietransitie: "minder energiegebruik en meer duurzame energie"

 • b.

  Klimaatadaptatie en biodiversiteit: "droge voeten in een groene omgeving"

Artikel 6. Budget

 • 1. De raad van de gemeente Zandvoort stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor Stimuleringsleningen.

 • 2. Stimuleringsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 7. Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4, 5 en 6 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening.

Artikel 8. Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt digitaal bij het college ingediend via een beschikbaar gesteld formulier op de websitewww.zandvoort.nl en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen stimuleringsmaatregelen.

  • b.

   De werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen vier weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzing of afwijzing mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 9. Afwijzen aanvraag en intrekken toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag voor een Stimuleringslening af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; of

  • c.

   de werkelijke kosten minder bedragen dan € 5.000,-; of

  • d.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • 2. Het college trekt een toewijzing Stimuleringslening in, indien:

  • a.

   de Stimuleringslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de Stimuleringslening niet tot stand komt.

Artikel 10. Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 3. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en/of kan de aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 4. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Zandvoort en SVn.

Artikel 11. Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening Verduurzaming Bedrijven en andere doelgroepen Zandvoort”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Zandvoort op 25 januari 2022.

de griffier,

de voorzitter,