Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Waterland 2022

Geldend van 07-05-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-04-2022

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Waterland 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

overwegende dat het wenselijk is om in een tijdelijke beleidsregel aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kan komen voor een eenmalige energietoeslag;

gelet op artikel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 Participatiewet,

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Waterland 2022.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet:

Participatiewet;

 • b.

  college:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland;

 • c.

  inkomen:

totaal van het inkomen van een huishouden;

 • d.

  peildatum:

vaste datum of aanvraagdatum;

 • e.

  referteperiode:  

periode van 1 maand voorafgaand aan de aanvraag.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ;

ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 30 mei 2022.

 • 2. De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 15 april 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 5. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 15 april 2022.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Waterland 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 19 april 2022.

drs. E.G.H. Dijk MPM

gemeentesecretaris/algemeen directeur

M.C. van der Weele

burgemeester