Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Etten-Leur 2022

Geldend van 10-05-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Etten-Leur 2022

Het college van de gemeente Etten-Leur,

overwegende dat voor de praktische uitvoering van de Verordening tegemoetkoming kosten leerlingvervoer 2022 (verder: Verordening leerlingvervoer) het wenselijk ís beleidsregels vast te stellen;

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht,

besluit vast te stellen de:

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Etten-Leur 2022;

1. Berekening reisafstand

Basis: Artikel 1 Begripsomschrijving, Verordening leerlingvervoer.

Voor het bepalen van de afstand tussen het woonadres en het schooladres wordt gebruik gemaakt van de routeplanner op www.anwb.nl. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de optie ‘kortste route’, waarna het gemiddelde van zowel de heen- als terugreis wordt vastgesteld. Het door deze routeplanner aantal uitgerekende kilometers is het uitgangspunt bij de beoordeling van de aanvraag en voor de bekostiging van leerlingenvervoer.

2. Reisafstand en openbaar vervoer

Basis: Artikel 1 Begripsomschrijving, Verordening leerlingvervoer.

Het vaststellen van de reistijd en hoogte van de vergoeding per openbaar vervoer vindt plaats op basis van de Reisinformatiegroep via www.9292.nl.

3. Woning

Basis: Artikel 1 Begripsomschrijving, Verordening leerlingvervoer.

Voor de bepaling van het recht op leerlingenvervoer wordt gekeken naar het adres waar de leerling op de schooldagen structureel feitelijk zijn hoofdverblijf heeft. Daarbij maakt het niet uit of de ouder of verzorger zelf in een andere gemeente staat ingeschreven. Indien een leerling op twee plaatsen structureel en feitelijk verblijft (bijvoorbeeld omdat er sprake is van co-ouderschap), dienen de ouders/verzorgers afzonderlijk een aanvraag in te dienen voor de dagen dat het kind tijdens weekdagen bij hen verblijft.

4. Extra ophaal-/afzetadres voor aangepast vervoer

Basis: Geen. Deze voorziening wordt uit coulance aangeboden.

Naast het vervoer van en naar het hoofdverblijf accepteert de gemeente maximaal één extra ophaal/afzetadres (per leerling) mits ten minste wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • -

  Er bestaat aanspraak op aangepast vervoer in de zin van de Verordening leerlingvervoer;

 • -

  Het ophalen/wegbrengen naar het ophaal-/afzetadres leidt niet tot extra kosten voor de gemeente;

 • -

  Het ophaal- en afzetadres bestaat uit één adres. Dit adres moet zijn gelegen binnen de gemeente Etten-Leur;

 • -

  Vervoer van en naar het ophaal-/afzetadres is alleen mogelijk als de data, tenminste tien werkdagen voor aanvang van het gebruik van dit adres, aan de gemeente zijn doorgegeven en de vervoerder van de gemeente te kennen heeft gegeven dat zij voor het vervoer kunnen zorgen.

5. Afwijkende schooltijden

Basis: Artikel 13: Schooltijden en wachttijden

 • -

  Voor het vervoeren van leerlingen van dezelfde locatie of van meerdere locaties gecombineerd in een route, die afwijkende begintijden of eindtijden hebben, geldt als uitgangspunt dat de leerlingen zoveel mogelijk op dezelfde begin- en/of eindtijden worden vervoerd. Wachttijden tot maximaal twee lesuren (twee maal 50 minuten) worden bij het voorgezet onderwijs geaccepteerd.

 • -

  Verzoeken om op een afwijkend tijdstip op te halen, bijvoorbeeld i.v.m. lesuitval, huiswerkbegeleiding of straf, worden niet gehonoreerd. Ouders/verzorgers zijn dan zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur van 29 maart 2022.