Beleidsregels studietoeslag gemeente Opmeer

Geldend van 14-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Beleidsregels studietoeslag gemeente Opmeer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer,

Gelet op:

 • Titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

  Artikel 36b Participatiewet;

  Paragraaf 4a Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021

  Verzamelwet SZW

Overwegende dat:

Het college het noodzakelijk vindt om nadere invulling te geven aan de gestelde criteria in artikel 36b van de Participatiewet en de in de toelichting beschreven met betrekking tot de uitvoering van de individuele studietoeslag;

besluit vast te stellen de navolgende beleidsregels:

Beleidsregels studietoeslag gemeente Opmeer

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder;

 • a.

  studietoeslag: categoriale bijstand zoals bedoeld in artikel 36b van de Participatiewet

 • b.

  Wet: Participatiewet

 • c.

  WML: Wettelijk minimumloon

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

Artikel 2. Voorwaarden individuele studietoeslag

 • 1. Een verzoek voor een individuele studietoeslag wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier;

 • 2. De individuele studietoeslag kan alleen worden verleend als de aanvrager voldoen aan de gestelde voorwaarden zoals omschreven in artikel 36b van de Participatiewet.

 • 3. Bij het bepalen van de hoogte van het inkomen wordt een eventuele stagevergoeding vrijgelaten zoals bedoeld in paragraaf 4a, artikel 7b van het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet.

Artikel 3 Doelgroep

Wanneer het college niet kan vaststellen of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden, wordt er een medisch advies opgevraagd bij een externe partij. Uit het medisch advies moet blijken dat de aanvrager als rechtstreeks gevolg van ziekte of gebrek structureel niet in staat is om naast de studie inkomsten te verwerven. Ook moet blijken voor welke periode hiervan sprake is.

Artikel 4. Toekenning en verstrekking

 • 1. De studietoeslag wordt toegekend voor de duur van de studie tenzij het medisch advies anders uitwijst. Eens in de twaalf maanden wordt een controle uitgevoerd waarin wordt beoordeeld of de aanvrager nog aan de gestelde voorwaarden voldoet.

 • 2. De studietoeslag vangt aan op de eerste dag dat aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 2, lid 2, van deze beleidsregels wordt voldaan, maar niet eerder dan op de datum van het verzoek om een individuele studietoeslag;

 • 3. de studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald;

 • 4. de toeslag stopt zodra betrokkene niet meer voldoet aan de voorwaarden, bijvoorbeeld doordat de studie wordt beëindigd.

Artikel 5 Hoogte van de toeslag

 • 1. De bedragen van de studietoeslag volgen de bedragen die genoemd worden in paragraaf 4a, artikel 7a van het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021.

 • 2. De leeftijd op de aanvraagdatum is bepalend voor de hoogte van de studietoeslag bij aanvang.

Artikel 6 Citeertitel, inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels studietoeslag gemeente Opmeer.

 • 2. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht per 1 april 2022 in werking.

 • 3. Voor aanvragen voor de studietoeslag die zijn ingediend vóór inwerkingtreding van deze beleidsregels en waarop het college op een datum na inwerkingtreding beslist geldt dat deze beleidsregels van toepassing zijn, tenzij het oude regime gunstiger is voor belanghebbende.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 12 april 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer,

M.A.S. Winder

Gemeentesecretaris

G.J. van den Hengel

Burgemeester