Nadere regels Meedoenpas Dijk en Waard

Geldend van 06-05-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Nadere regels Meedoenpas Dijk en Waard

Het college besluit:

 • 1.

  De hoogte van de budgetten van de Huygenpas van toepassing te verklaren voor alle minimapassen

 • 2.

  De raad voor te stellen de Verordening Meedoenpas Dijk en Waard vast te stellen (bijlage)

 • 3.

  De Nadere regels Meedoenpas Dijk en Waard vast te stellen (bijlage)

Het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op artikel 7 van de Verordening Meedoenpas Dijk en Waard

Besluit

Vast te stellen de volgende nadere regels Meedoenpas Dijk en Waard

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;

  • b.

   kind: het ten laste komende kind als bedoeld in artikel 4 eerste lid, aanhef en onderdelen d en e van de Participatiewet alsmede het pleegkind waarvoor de pleegouder een vergoeding ontvangt;

  • c.

   schoolgaand kind: het in onderdeel b bedoelde kind, voor wie de leer- of kwalificatieplicht, bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet, geldt;

  • d.

   budget: het bedrag waarop de houder van de Meedoenpas in een kalenderjaar aanspraak heeft ter besteding aan regelingen ter bevordering van maatschappelijke participatie;

  • e.

   ouderbijdrage: jaarlijkse vrijwillige bijdrage die door de school wordt gevraagd aan de ouders voor de extra activiteiten die georganiseerd worden door de school.

 • 2. Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruik en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening Meedoenpas Dijk en Waard.

HOOFDSTUK 2 HET AANBOD

Artikel 2 Maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie

 • 1. Het college voorziet in een aanbod ter bevordering van de maatschappelijke participatie, waarvan met de Meedoenpas gebruik gemaakt kan worden en zorgt voor de bekendmaking ervan.

 • 2. Het aanbod voldoet in ieder geval aan de volgende kenmerken:

  • a.

   de activiteit behoort tot de reguliere taak van de rechtspersoon en wordt zonder winstoogmerk uitgevoerd, of

  • b.

   in geval van een activiteit met winstoogmerk, moet deze uitdrukkelijk door de gemeente Dijk en Waard worden ondersteund, en

  • c.

   de activiteit wordt niet door een andere (niet-commerciële) rechtspersoon aangeboden met dezelfde of aantrekkelijker voorwaarden.

 • 3. Het in het eerste lid genoemde aanbod bestaat uit de in deze nadere regels genoemde regelingen.

 • 4. De budgetten genoemd in deze nadere regels worden beschikbaar gesteld middels een tegoed op de Meedoenpas van de betreffende pashouder dan wel, indien het een kind betreft dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt, van de aanvrager.

 • 5. Een tegoed dat op de Meedoenpas is gestort, is niet inwisselbaar voor contant geld.

 • 6. Het tegoed kan uitsluitend worden besteed gedurende de geldigheidsduur van de Meedoenpas waarop het tegoed is gestort.

 • 7. Een eventueel saldo van het tegoed op de Meedoenpas vervalt met ingang van de dag waarop de in het zesde lid genoemde periode is verstreken.

HOOFDSTUK 3 AANBOD VOOR INWONERS VAN 18 JAAR EN OUDER

Artikel 3 Meedoen regeling

 • 1. Deze regeling heeft als doel het verstrekken van een budget ten behoeve van de kosten van deelname aan sportieve of culturele activiteiten van structurele aard en andere activiteiten en voorzieningen die het meedoen in de samenleving bevorderen.

 • 2. De hoogte van het in het eerste lid genoemde budget bedraagt € 85,-- per kalenderjaar voor de houder van de Meedoenpas van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

 • 3. De hoogte van het in het eerste lid genoemde budget bedraagt € 170,-- per kalenderjaar voor de houder van de Meedoenpas vanaf de pensioengerechtigde leeftijd.

 • 4. De houder van de Meedoenpas heeft vanaf het tijdstip van toekenning van de Meedoenpas aanspraak op het volledige bedrag voor het betreffende kalenderjaar. Indien de houder gedurende een kalenderjaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt het budget als bedoeld in het derde lid met ingang van het kalenderjaar waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt toegekend.

 • 5. Het budget is bestemd voor één kalenderjaar en niet overdraagbaar naar andere kalenderjaren.

HOOFDSTUK 4 AANBOD KINDEREN

Artikel 4 Meedoen regeling

 • 1. Deze regeling heeft als doel het verstrekken van een budget ten behoeve van de kosten van deelname aan sportieve of culturele activiteiten en andere activiteiten en voorzieningen die het meedoen in de samenleving bevorderen.

 • 2. De hoogte van het in het eerste lid genoemde budget bedraagt € 300,-- per kalenderjaar voor kinderen van 12 tot 18 jaar

 • 3. De hoogte van het in het eerste lid genoemde budget bedraagt € 150,-- per kalenderjaar voor kinderen van 4 tot 12 jaar

 • 4. De houder van de Meedoenpas heeft vanaf het tijdstip toekenning van de Meedoenpas aanspraak op het volledige bedrag voor het betreffende kalenderjaar. Indien het kind gedurende het kalenderjaar de 12 jarige leeftijd bereikt, wordt het budget als bedoeld in het tweede lid met ingang van het kalenderjaar waarin het kind 12 jaar toegekend.

 • 5. Het budget is ook besteedbaar voor kosten van door de school van het schoolgaande kind georganiseerde activiteiten.

 • 6. Het budget is bestemd voor één kalenderjaar en niet overdraagbaar naar andere kalenderjaren.

Artikel 5 Scholierenregeling

 • 1. Deze regeling heeft als doel het verstrekken van een budget ter bevordering van deelname aan door de school van het schoolgaande kind georganiseerde activiteiten zoals schoolkampen, excursies en workshops.

 • 2. Het budget bestaat uit de ouderbijdrage die aan de school voor een ten laste komend kind wordt betaald.

 • 3. De hoogte van de verstrekking per ten laste komend kind voor kinderen in de basisschoolleeftijden voor kinderen die voortgezet onderwijs volgen wordt vastgesteld op het werkelijke bedrag dat verschuldigd is aan de ouderbijdrage. Voor kinderen in het basisonderwijs wordt maximaal € 55,-- vergoed en voor kinderen in het voortgezet onderwijs maximaal € 110,--.

Artikel 6 Slotbepalingen en Inwerkingtreding

 • 1. In afwijking van het bepaalde artikel 3 lid 5 en artikel 4 lid 4 kan het college in enig kalenderjaar besluiten het budgetsaldo van het betreffende lopende jaar over te hevelen naar het volgende kalenderjaar, indien daarvoor categoriale bijzondere omstandigheden aanwezig zijn.

 • 2. Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2022.

 • 3. De Nadere regels Huygenpas gemeente Heerhugowaard en de Nadere regels MeedoenPas gemeente Langedijk worden ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels Meedoenpas Dijk en Waard.

Ondertekening