Verordening rioolaansluitrecht Texel 2004

Geldend van 01-06-2004 t/m heden

Intitulé

Verordening rioolaansluitrecht Texel 2004

De raad der gemeente Texel:

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ..

 

gehoord de commissie Middelen;

 

gelet op artikel 229, lid 1, aanhef en sub b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en invordering van een recht wegens het maken van een rioolaansluiting in de gemeente Texel

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

standaardaansluiting : het maken van een aansluitpunt vanaf de bestaande of aan te leggen openbare riolering, eindigend in een controle-put die gesitueerd is op ten hoogste 0.50 m binnen de grens van de kavel, c.q. het bouwperceel, waarop door de aanvrager(s) met een leiding, diameter 125 mm, onder vrij verval een aansluiting kan worden gemaakt.

 

andersoortige aansluiting : het maken van een aansluitpunt vanaf de bestaande of aan te leggen openbare riolering, eindigend in een controle-put die gesitueerd is op ten hoogste 0.50 m binnen de grens van de kavel, c.q. het bouwperceel waarop door de aanvrager(s) op andere wijze dan omschreven onder "standaardaansluiting" een aansluiting kan worden gemaakt.

 

aanvrager : degene die verzoekt een (standaard- of andersoortige) aansluiting op de openbare riolering tot stand te brengen.

 

openbare riolering : het bij de gemeente in beheer zijnde buizenstelsel c.a., bestemd voor het ontvangen en afvoeren van afvalwater en/of hemelwater, hetzij in een gezamenlijke leiding, hetzij in gescheiden leidingen.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

In de gemeente Texel wordt voor het tot stand brengen van een aansluiting op de openbare riolering een recht geheven overeenkomstig de volgende bepalingen.

Artikel 3 Belastingplicht

Het in artikel 2 bedoelde recht wordt geheven van de aanvrager.

Artikel 4 Heffingsgrondslag

Het in artikel 2 bedoelde recht wordt geheven per aansluiting.

Artikel 5 Tarieven

 • 1 Het recht bedraagt voor de standaard-aansluiting

  • a.

   indien er sprake is van een vrijvervalriool in een gestrate rijbaan:tot en met 5 m1: € 1.150,00van 5 tot 10 m1 : € 1.525,00van 10 tot 40 m1 : € 1.900,00

  • b.

   indien er sprake is van een vrijvervalriool in een geasfalteerde rijbaan worden de onder a. genoemde bedragen verhoogd met € 250,00.

 • 2 Het recht voor een andersoortige aansluiting is gelijk aan de - voorafgaand aan het tot stand brengen van de aansluiting - aan de aanvrager medegedeelde externe aansluitkosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.Het verzoek om het tot stand brengen van een andersoortige aansluiting wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag, waarop de begroting van de aansluitkosten ter kennis van de aanvrager is gebracht.Indien de werkelijke aansluitkosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag worden de werkelijke kosten als recht geheven, met dien verstande dat tenminste de in lid 1 bedoelde bedragen in rekening zullen worden gebracht.

 • 3 De hiervoor genoemde bedragen zijn inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Tijdstippen van verschuldigdheid en van betaling

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening en moet worden voldaan binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders kan een of meer gemeenteambtenaren aanwijzen die in hun plaats treden met betrekking tot de uitvoering van enige wettelijke bepalingen betreffende de heffing en invordering van het recht.

Artikel 10 Nakomen van verplichtingen

De verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221) gelden mede jegens de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren der gemeentelijke belastingen.

Artikel 11 Vrijstelling invorderingsrente bij uitstel van betalingen

Ingeval op de voet van artikel 25 van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221) uitstel van betaling is verleend wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze, gerekend over de volledige looptijd van het genoten uitstel, in totaal een bedrag van € 25,00 niet te boven gaat.

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2 De datum van ingang van de heffing is 1 juni 2004.

 • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening rioolaansluitrecht Texel 2004”. 

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 3 mei 2004,
 
De griffier,                              De voorzitter,