Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente West Maas en Waal 2022

Geldend van 29-08-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente West Maas en Waal 2022

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;

 • -

  Gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs;

 • -

  Gelet op het bepaalde in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente West Maas en Waal 2022;

 • -

  Gezien het gevoerde overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de niet door gemeente in standgehouden scholen in de gemeente;

Besluit vast te stellen de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente West Maas en Waal 2022.

Artikel 1. Omvang en bekostiging gebruik

 • 1.

  Het bekostigingsbedrag voor een lokaal bewegingsonderwijs door een school voor basisonderwijs is gebaseerd op het aantal klokuren per week dat is opgenomen op het door het college vastgestelde rooster bewegingsonderwijs.

 • 2.

  Voor een basisschool wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt vastgesteld op basis van het overeenkomstig artikel 14 van het Besluit bekostiging WPO vastgestelde aantal groepen en de splitsingstabel zoals opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel. Indien uit een door een school voor basisonderwijs, uiterlijk 1 juni, te overleggen lesrooster blijkt dat in een schooljaar de feitelijke verdeling van het aantal groepen 4/5-jarigen en 6/12 jarigen afwijkt van hetgeen de splitsingstabel vermeldt, dan wordt voor wat betreft het aantal klokuren gymonderwijs uitgegaan van het werkelijk aantal groepen 6/12 jarigen. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 1,5 klokuur per week per groep leerlingen van 6 jaar en ouder en als de school voor basisonderwijs niet beschikt over een speellokaal, ten hoogste 3,75 klokuur per week per groep leerlingen jonger dan zes jaar.

 • 3.

  Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in standgehouden school voor basisonderwijs, dat eigenaar is van een lokaal bewegingsonderwijs ontvangt jaarlijks bekostiging. De hoogte van de bekostiging wordt vastgesteld volgens het bepaalde in de bijlage bij deze regeling, waarbij bij het op grond van het eerste lid vastgestelde rooster bewegingsonderwijs het uitgangspunt is. Wanneer er sprake is van medegebruik van het lokaal bewegingsonderwijs door een of meer andere scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs wordt voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding het aantal klokuren getotaliseerd.

 • 4.

  Het college keert de ingevolge het derde lid vastgestelde jaarlijkse vergoeding in twee termijnen uit aan het bevoegd gezag, als bedoeld in het tweede lid, waarbij de eerste termijn aanvangt aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Artikel 2. Indexering

De in de bijlage gehanteerde normbedragen voor de klokuurvergoeding worden jaarlijks bijgesteld op basis van het jaarlijks door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het bekostigingsstel-sel basisonderwijs opgenomen prijsindexcijfer.

Artikel 3. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente West Maas en Waal 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 29 augustus 2022.

 • 3.

  De beleidsregel ‘Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs gemeente West Maas en Waal 2016’ wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 12 april 2022.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P.G. Arissen V.M. van Neerbos