Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken gemeente Amstelveen 2007

Geldend van 06-05-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken gemeente Amstelveen 2007

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken gemeente Amstelveen 2007

Hoofdstuk 1 De aanvraag

Artikel 1

 • 1.

  De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt aangevraagd door degene voor wie de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt gereserveerd, dan wel bij ongeschiktheid of minderjarigheid door zijn wettelijke vertegenwoordiger of schriftelijk gemachtigde.

 • 2.

  De aanvraag kan worden ingediend door middel van een volledig ingevuld en ondertekend door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 2

 • 1.

  Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kan worden aangevraagd voor een bestaande parkeerplaats op de openbare weg ingevolge de Wegenverkeerswet 1994, gelegen bij de woning van de aanvrager of bij het bedrijf waar de aanvrager werkzaam is.

 • 2.

  Als woning van de aanvrager wordt het adres aangemerkt waarop de aanvrager volgens het bevolkingsregister als bewoner staat ingeschreven.

 • 3.

  De aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij een bedrijf dient te worden vergezeld van een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat de aanvrager tenminste 19 uur bij dat bedrijf werkzaam is, wat de werktijden van de aanvrager zijn en waarom het reserveren van een parkeerplaats voor de aanvrager op het terrein van dat bedrijf redelijkerwijs niet mogelijk is. De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij het bedrijf waar de aanvrager werkt wordt alleen gereserveerd gedurende de reguliere werktijden van de aanvrager.

Hoofdstuk 2 Criteria voor reservering van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Artikel 3

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken dient de aanvrager tevens aan de volgende criteria te voldoen:

  • a.

   De aanvrager dient ten gevolge van een aandoening of een gebrek een aantoonbare loopbeperking van permanente aard te hebben, waardoor hij of zij – met de gebruikelijke loophulpmiddelen – in redelijkheid niet in staat is zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen en daarin redelijkerwijs geen verbetering is te verwachten of waardoor hij of zij permanent rolstoelgebonden is.

  • b.

   De aanvrager dient te beschikken over een motorvoertuig, brommobiel of gehandicaptenvoertuig dat hij of zij zelf bestuurt, dan wel dient voor vervoer afhankelijk te zijn van het motorvoertuig dat de huisgenoot, die op het adres van de aanvrager als bewoner staat ingeschreven, bestuurt.

  • c.

   De aanvrager beschikt niet over geschikte parkeergelegenheid bij de woning op eigen terrein of, indien het een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij het bedrijf waar de aanvrager werkzaam is betreft, over geschikte parkeergelegenheid op het terrein van dat bedrijf.

Hoofdstuk 4 Weigeringsgronden

Artikel 4

De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt geweigerd wanneer binnen de loopafstand die de aanvrager redelijkerwijs kan overbruggen op de openbare weg als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 feitelijk geen openbare parkeerplaats beschikbaar is, dan wel de aanwezige parkeerplaats of –plaatsen voor een ander voertuig zijn gereserveerd.

Hoofdstuk 5 Geneeskundig onderzoek

Artikel 5

 • 1.

  Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt niet gereserveerd alvorens een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgehad naar de loopbeperking die de aanvrager als gevolg van een aandoening of een gebrek heeft.

 • 2.

  Het geneeskundig onderzoek wordt verricht door een van gemeentewege aangewezen keuringsinstantie.

 • 3.

  Een geneeskundig onderzoek kan achterwege blijven indien de aanvrager is gekeurd in het kader van de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart van 2 juli 2001 (nummer CDJZ/WBI/2001-829, staatscourant 130) en uit het ter zake opgestelde medisch onderzoek blijkt dat aan de aanvrager voldoet aan het bepaalde in artikel 3, lid 1.

 • 4.

  Indien het medisch onderzoek als bedoeld in lid 3 is verricht door een andere keuringsinstantie dan bedoeld in lid 2, dient de aanvrager dit advies bij het indienen van de aanvraag te overleggen. Bij het niet kunnen overleggen van dit advies, is lid 2 van toepassing.

Hoofdstuk 6 Kosten aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Artikel 6

 • 1.

  De kosten van de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken worden op grond van artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer verhaald op de aanvrager.

 • 2.

  De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt niet eerder aangelegd dan nadat de kosten als bedoeld in lid 1 zijn voldaan.

 • 3.

  De toekenning van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vervalt wanneer de aan de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken verbonden kosten als bedoeld in lid 1 niet binnen drie maanden na dagtekening van de toekenning zijn voldaan.

Hoofdstuk 7 Intrekkingsgronden

Artikel 7

 • 1.

  De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

 • 2.

  De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt opgeheven:

  • a.

   op verzoek van de aanvrager of, bij overlijden van de aanvrager, op verzoek van de nabestaanden;

  • b.

   indien de aanvrager niet meer woont op het adres waarbij de plaats voor hem of haar is gereserveerd;

  • c.

   indien de aanvrager niet meer werkt bij het bedrijf waarbij de plaats voor hem of haar is gereserveerd.

  • d.

   indien de aanvrager is overleden, tenzij de plaats kan worden toegewezen aan een op het adres van de aanvrager wonende nabestaande die aan de in deze beleidsregels gestelde criteria voor de aanwijzing van de plaats voldoet en kan beschikken over het voertuig waarvoor de plaats is gereserveerd. De nabestaande dient een aanvraag als bedoeld in artikel 1 in te dienen. Hangende de beslissing op deze aanvraag wordt de plaats gehandhaafd.

 • 3.

  De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kan worden opgeheven indien de aanvrager niet meer voldoet aan één of meer van de criteria in artikel 3.

 • 4.

  De aanvrager dan wel zijn nabestaanden zijn verplicht om de omstandigheden in de leden 2, onder b., c. en d. en 3 zo spoedig mogelijk aan burgemeester en wethouders te melden.

Hoofdstuk 8 Bijzondere omstandigheden

Artikel 8

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden in afwijking van het bepaalde in artikel 3, lid 1 besluiten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren.

 • 2.

  Van bijzondere omstandigheden als bedoeld in lid 1 is in ieder geval sprake wanneer in het kader van het geneeskundig onderzoek wordt vastgesteld dat het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor de aanvrager op grond van de hardheidsclausule gerechtvaardigd is. De hardheidsclausule kan worden toegepast indien de aanvrager van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare ernstige beperking heeft anders dan een loopbeperking, die het hebben van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken rechtvaardigt.

Hoofdstuk 9 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 9

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 december 2007.

 • 2.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken gemeente Amstelveen 2007.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 oktober 2007.

De secretaris,

R. Schurink

De burgmeester,

mr. J.H.C. van Zanen