Regeling vervallen per 01-07-2023

Tijdelijke beleidsregels energietoeslag gemeente Noordoostpolder

Geldend van 17-03-2023 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 23-05-2022

Intitulé

Tijdelijke beleidsregels energietoeslag gemeente Noordoostpolder

Het college van burgemeester en wethouders;

Gelezen de brief van de Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 10 december 2021 (TK 2021-2022, 35 925 XV, nr. 84) en de brief van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 15 maart 2022 (TK 2021-2022, 36 057, nr. 5);

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, en artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat het wenselijk is om naar aanleiding van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (TK 2021-2022, 36 057, nr 2) beleidsregels vast te stellen voor de wijze waarop de gemeente Noordoostpolder omgaat met de mogelijkheden van de Participatiewet om met bijzondere bijstand een energietoeslag toe te kennen aan inwoners met lage inkomens vanwege de energieprijzen;

Besluit tot vaststelling van de volgende beleidsregels: ‘Tijdelijke beleidsregels energietoeslag gemeente Noordoostpolder’

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1. In deze beleidsregel worden dezelfde begripsbepalingen gebruikt als in de Algemene wet bestuursrecht en Participatiewet, tenzij anders vermeld.

 • 2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   ambtshalve verstrekking: het toekennen van de energietoeslag zonder dat daarvoor een aanvraag nodig is;

  • b.

   de wet: de Participatiewet;

  • c.

   Energietoeslag: een forfaitaire financiële tegemoetkoming die betrekking heeft op het kalenderjaar 2022 voor een huishouden met een laag inkomen vanwege de energieprijzen;

  • d.

   huishouden: de alleenstaande, de alleenstaande ouder of het gezin als bedoeld in artikel 4 van de wet;

  • e.

   inkomen: het netto (gezins)inkomen exclusief vakantiegeld als bedoeld in de wet;

  • f.

   peildatum: de datum waarop de energietoeslag is aangevraagd tenzij de aanvraag in 2023 is ingediend. Dan is de peildatum 31 december 2022;

  • g.

   schuldhulpverleningstraject: een minnelijk schuldenregeling die door een professionele organisatie wordt uitgevoerd of een wettelijke schuldenregeling als bedoeld in Titel 3 van de Faillissementswet;

  • h.

   woning: de (on)zelfstandige woning, woonwagen of woonboot die door het huishouden zelf wordt bewoond.

Artikel 2 Doelgroep en hoogte eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag bedraagt € 1.300,00 en is bedoeld voor een huishouden dat in 2022:

  • a.

   beschikt over een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag, en;

  • b.

   met een energieleverancier een overeenkomst heeft om energie te leveren op het adres van de woning en dat de daarbij horende kosten door het huishouden zelf worden betaald of voor de woonlasten van de woning een all-in prijs aan de verhuurder betaalt. De kosten voor energie zijn dan een onderdeel van de all-in prijs.

 • 2. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 van de wet;

  • b.

   [ingetrokken];

  • c.

   [ingetrokken]; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 4. Huishoudens aan wie een energietoeslag van € 800,00 is toegekend en die nog steeds in de gemeente Noordoostpolder woonachtig zijn, ontvangen ambtshalve een nabetaling van € 500,00.

Artikel 3 Doelgroep ambtshalve verstrekking

Het huishouden behoort tot de doelgroep voor ambtshalve verstrekking als het huishouden:

 • a.

  op 1 april 2022 woonachtig is in de gemeente Noordoostpolder, en;

 • b.

  in maart 2022 recht had op een uitkering algemene bijstand naar een bijstandsnorm als bedoeld in artikel 21 van de wet of op een uitkering volgens Bbz-light.

Artikel 4 Aanvraag en aanvraagperiode

 • 1. Tenzij het huishouden tot de doelgroep van een ambtshalve verstrekking behoort, moet een aanvraag schriftelijk worden ingediend met een daartoe bestemd formulier.

 • 2. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 23 mei 2022 tot en met 30 juni 2023.

Artikel 5 Vaststellen inkomen

 • 1. Het inkomen van het huishouden wordt op de peildatum vastgesteld door uit te gaan van:

  • a.

   het inkomen in de maand voorafgaande de peildatum als het gaat om regelmatige inkomsten;

  • b.

   het gemiddelde inkomen in de drie maanden voorafgaande de peildatum als het gaat om onregelmatige inkomsten;

  • c.

   het gemiddelde inkomen in de 12 maanden voorafgaande de peildatum als het gaat om inkomsten uit zelfstandigheid of eigen beroep.

 • 2. Als er sprake is van een schuldhulpverleningstraject, wordt aangenomen dat het inkomen lager is dan 130% van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Als er sprake is van beslag, wordt het ingehouden bedrag niet tot het inkomen gerekend.

 • 3. Er wordt aangenomen dat het inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag als het huishouden:

  • a.

   in de periode van 3 maanden direct voorafgaande de peildatum de individuele inkomenstoeslag, de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, meedoen jongeren of meedoen ouderen toegekend kreeg; of

  • b.

   voorafgaande de peildatum bijzondere bijstand zonder draagkracht toegekend kreeg en het draagkrachtjaar op de peildatum nog niet verstreken is.

 • 4. De middelen als bedoeld in artikel 31, tweede lid en artikel 33, vijfde lid van de wet worden niet meegenomen bij het bepalen van het inkomen.

Artikel 6 Samenloop met reguliere bijzondere bijstand

De Beleidsregels bijzondere bijstand Noordoostpolder 2015 zijn niet van toepassing op deze beleidsregels.

Artikel 7 Eenmalige verstrekking

De energietoeslag wordt slechts éénmalig verstrekt, tenzij:

 • a.

  belanghebbende gaat samenwonen met een persoon door in te trekken in diens woning en diegene de energietoeslag nog niet ontving, of

 • b.

  belanghebbende vanwege een relatiebreuk een nieuwe woning betrekt waarbij de overeenkomst met een energieleverancier voor het leveren van energie op het adres van de voormalige woning op naam van de ex-partner stond.

Artikel 8 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Tijdelijke beleidsregels energietoeslag gemeente Noordoostpolder’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 26 april 2022.

De secretaris,

De burgemeester

Toelichting

Artikel 1Begripsbepaling

Geen verdere toelichting.

Artikel 2Doelgroep en hoogte energietoeslag 2022

Lid 1

Voor de hoogte van het bedrag is aansluiting gezocht bij de landelijke richtlijn eenmalige energietoeslag lage inkomens. Er hoeft niet te worden aangetoond dat de energiekosten daadwerkelijk zijn gestegen. Het hebben van energiekosten is voldoende.

Lid 2

Een vermogenstoets is complex en arbeidsintensief. Het buiten beschouwing laten van vermogen draagt bij aan de eenvoud van deze regeling.

Lid 3

Sommige belanghebbenden hebben geen energierekening waardoor deze regeling niet op hen van toepassing is.

Artikel 3Doelgroep ambtshalve verstrekking

Het gaat hier om een doelgroep die snel bediend kan worden zonder dat de belanghebbende hier iets voor hoeft te doen.

De bijstandsnorm volgens artikel 21 van de wet voorziet in een uitkering voor een alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden zonder kostendelende medebewoners. Het gaat om belanghebbenden van 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Met ingang van 1 oktober 2021 is Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gestopt. Zelfstandig ondernemers die vanaf die periode financiële ondersteuning nodig hebben kunnen in aanmerking komen voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz). In de periode vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 zijn de voorwaarden voor een Bbz-uitkering soepeler. Deze versie van de Bbz wordt Bbz-light genoemd. Het Zelfstandigenloket in Lelystad verstrekt aan de gemeente Noordoostpolder de gegevens van de inwoners om wie het gaat.

Artikel 4Aanvraag en aanvraagperiode

Geen verdere toelichting.

Artikel 5Vaststellen inkomen

Lid 1

Lid 2

Geen verdere toelichting.

Lid 3

Het gaat hier om belanghebbenden die niet tot de doelgroep ambtshalve behoren en waarvan recent al een beoordeling van het inkomen is gemaakt. Door deze beoordeling is al vastgesteld dat er sprake is van een laag inkomen. Deze manier van werken draagt bij aan de eenvoud van deze regeling.

Lid 4

De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. De vrij te laten middelen zoals bij de algemene bijstand zijn niet standaard van toepassing en tellen dus mee om het inkomen te bepalen. Gelet op de aard van deze regeling is dat niet wenselijk. Daarom gelden deze middelen niet als middelen voor de eenmalige energietoeslag.

Artikel 6Samenloop met reguliere bijzondere bijstand

Geen verdere toelichting.

Artikel 7Eenmalige verstrekking

De energietoeslag wordt verstrekt aan de belanghebbende die energiekosten maakt die aan een woning verbonden zijn. Als hoofdregel geldt dat de energietoeslag slechts éénmalig wordt verstrekt. In sommige gewijzigde woon- of leefsituaties is het vasthouden aan de hoofdregel niet passend. Daarmee wordt indirect voorbij gegaan aan de aard van deze regeling.

Artikel 8Inwerkingtreding en duur beleidsregels

Artikel 9Citeertitel

Geen verdere toelichting