Gewijzigd Mandaatbesluit dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam 2022

Geldend van 09-05-2022 t/m heden

Intitulé

Gewijzigd Mandaatbesluit dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam 2022

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van Vervoerregio Amsterdam, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam, het Mandaatbesluit regioraad van de Vervoerregio Amsterdam 2020 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het voor het efficiënt functioneren van de Vervoerregio Amsterdam wenselijk is dat zij elk ten aanzien van hun eigen bevoegdheden mandaat, volmacht en machtiging verlenen;

besluiten:

 • 1.

  Het Gewijzigd Mandaatbesluit dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam 2022 vast te stellen en met ingang van 9 mei 2022 in werking te laten treden;

 • 2.

  Het Mandaatbesluit Vervoerregio Amsterdam 2022, zoals vastgesteld bij besluit van het dagelijks bestuur van 16 december 2021, met ingang van 1 mei 2022 in te trekken.

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Besluit: een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Bestuursorgaan: het dagelijks bestuur (DB), de voorzitter (VZ) en de Regioraad (RR) van de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam;

 • c.

  Directeur Realisatie en Concern: directeur ressorterend onder de secretaris-directeur, verantwoordelijk voor de interne processen en de benodigde capaciteit en kwaliteit van de organisatie;

 • d.

  Directeur Projecten: directeur ressorterend onder de secretaris-directeur, verantwoordelijk voor de aansturing van complexe infrastructurele projecten;

 • e.

  Gemandateerde, gemachtigde, gevolmachtigde: de functionaris die mandaat, machtiging of volmacht verleend krijgt;

 • f.

  Machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan of rechtspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • g.

  Manager: leidinggevende van een team, omschreven als management A of B in het Functieboek d.d. 13 februari 2018 van de Vervoerregio Amsterdam;

 • h.

  Mandaat: de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:1 van de Wet om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • i.

  Mandaatregister: een van dit besluit onderdeel uitmakend overzicht van de verleende mandaten, machtigingen en volmachten;

 • j.

  Mandaatverlener, machtiging- of volmachtgever: het bestuursorgaan dat mandaat, machtiging of volmacht verleent;

 • k.

  Ondermandaat, -machtiging, -volmacht: mandaat, machtiging, volmacht verleend namens een bestuursorgaan of rechtspersoon door de gemandateerde, gemachtigde, gevolmachtigde aan een ander;

 • l.

  Ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:11 Wet een door het bevoegde bestuursorgaan genomen besluit namens het bestuursorgaan te ondertekenen;

 • m.

  Plaatsvervangend Directeur: de directeur die hiërarchisch onder de Secretaris-Directeur valt en medeverantwoordelijk is voor de aansturing van de Vervoerregio als geheel;

 • n.

  Plaatsvervangend manager: de seniormedewerker uit het team die de manager vervangt bij diens afwezigheid;

 • o.

  Secretaris-Directeur: de Secretaris van de Vervoerregio zoals omschreven in de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam;

 • p.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • q.

  Wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Het dagelijks bestuur en de voorzitter verlenen ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft mandaat respectievelijk volmacht of machtiging voor de uitoefening van bevoegdheden zoals verwoord in het bij dit besluit behorende mandaatregister aan een lid van het dagelijks bestuur op wiens portefeuille de zaak betrekking heeft en aan de secretaris-directeur.

 • 2. Mandaten, volmachten en machtigingen kunnen worden verleend onder voorwaarden. Indien een voorwaarde van toepassing is, is deze opgenomen in het bij dit besluit behorende mandaatregister. Onverminderd het gestelde in het mandaatregister kan de mandaat- of volmachtgever te allen tijde aanvullende voorwaarden stellen.

 • 3. In nadere individuele gevallen blijft het dagelijks bestuur bevoegd om mandaat, volmacht en machtiging te verlenen.

 • 4. De ondertekening van een krachtens mandaat genomen besluit luidt als volgt:

 • Namens het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam,

 • <handtekening>

 • <naam gemandateerde>

 • <functieaanduiding>

 • 5. De ondertekening van een krachtens volmacht of machtiging genomen besluit luidt als volgt:

 • Namens de voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam,

 • <handtekening>

 • <naam ge(vol)machtigde>

 • <functieaanduiding>

Artikel 3 Algemene regels en uitzonderingen

 • 1. Het mandaat omvat de bevoegdheid om het besluit:

  • a.

   voor te bereiden;

  • b.

   te nemen, alsmede te wijzigen, beëindigen, verlengen, in te trekken en op te zeggen;

  • c.

   te ondertekenen, en

  • d.

   af te doen.

 • 2. De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het mandaatregister, tenzij:

  • a.

   advies nodig is van andere teams binnen de Vervoerregio en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • b.

   uit overleg met de portefeuillehouder op wiens portefeuille de zaak betrekking heeft blijkt dat deze het voorstel aan het bestuursorgaan wil voorleggen;

  • c.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid of richtlijnen;

  • d.

   het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

  • e.

   mandaatverlener vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

Artikel 4 Registratie en informatieverstrekking

De gemandateerde informeert het ter zake bevoegd bestuursorgaan desgewenst over de krachtens mandaat genomen besluiten.

Artikel 5 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Dit mandaatbesluit is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een functionaris werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid of een derde, volmacht verleent tot het namens de Vervoerregio verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 6 Ondertekeningsmandaat

Het dagelijks bestuur en de voorzitter kennen het lid van het dagelijks bestuur op wiens portefeuille de zaak betrekking heeft en de secretaris-directeur mandaat toe tot ondertekening van brieven die van het dagelijks bestuur respectievelijk de voorzitter uitgaan.

Artikel 7 Intrekken bevoegdheid

De mandaatverlener kan het mandaat overeenkomstig artikel 10:8 van de Wet te allen tijde

intrekken.

Artikel 8 Ondermandaat

 • 1. De gemandateerde is bevoegd ondermandaat te verlenen ter uitoefening van de in mandaat uit te oefenen bevoegdheden zoals verwoord in de bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 2. Op de verlening van ondermandaat zijn de bepalingen van dit mandaatbesluit van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Ondermandaat kan worden verleend onder voorwaarden. Indien een voorwaarde van toepassing is, wordt deze opgenomen in het bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 4. Ondertekening van een krachtens ondermandaat genomen besluit wordt als volgt ondertekend:

 • Namens het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam,

 • De secretaris-directeur/portefeuillehouder,

 • Namens dezen,

 • <handtekening ondergemandateerde>

 • <naam ondergemandateerde>

 • <functieaanduiding>

 • OF

 • Namens de voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam,

 • De secretaris-directeur/portefeuillehouder,

 • <handtekening ondergemandateerde>

 • <naam ondergemandateerde>

 • <functieaanduiding>

Artikel 9 Afwezigheid

 • 1. In geval van afwezigheid van de secretaris-directeur aan wie bij of krachtens dit besluit de uitoefening van bevoegdheden of het tekenen van stukken in mandaat is opgedragen, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door de Directeur Realisatie en Concern of bij diens afwezigheid door de Directeur Projecten.

 • 2. Indien het een mandaat of ondermandaat aan een manager betreft, geldt in geval van afwezigheid dat het verleende mandaat wordt uitgeoefend door diens plaatsvervanger, behoudens de bevoegdheden als genoemd in §17 van het Mandaatregister (Personele aangelegenheden).

Artikel 10 Privaatrechtelijke (rechts)handelingen

 • 1. Het dagelijks bestuur en de voorzitter zijn bevoegd een lid van het dagelijks bestuur wiens portefeuille de zaak betreft en de secretaris-directeur volmacht te verlenen of te machtigen ten behoeve van de uitoefening van privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen zoals verwoord in het bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 2. Het lid van het dagelijks bestuur wiens portefeuille de zaak betreft en de secretaris-directeur zijn bevoegd de stukken voortvloeiende uit de in het eerste lid genoemde handelingen te ondertekenen. Het lid van het dagelijks bestuur wiens portefeuille de zaak betreft en de secretaris-directeur kunnen deze bevoegdheid bij andere functionarissen werkzaam in de organisatie neerleggen.

 • 3. Volmachten en machtigingen kunnen worden verleend onder voorwaarden. Indien een voorwaarde van toepassing is wordt deze opgenomen op de bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 4. Naast de in het derde lid genoemde voorwaarden gelden bij toepassing van de volmacht respectievelijk de machtiging door de functionarissen genoemd in de bij dit besluit behorende mandaatregister in ieder geval de regels uit de volgende besluiten zoals die op het moment van inwerkingtreding van dit mandaatbesluit gelden:

  • de vigerende Financiële Regeling Vervoerregio Amsterdam;

  • het vigerende Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Vervoerregio Amsterdam

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 9 mei 2022.

 • 2. Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Mandaatbesluit Vervoerregio Amsterdam 2022 dat op 1 januari 2022 in werking is getreden;

 • 3. Dit besluit kan worden aangehaald als: Gewijzigd Mandaatbesluit dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam op 21 april 2022,

Namens het dagelijks bestuur van Vervoerregio Amsterdam,

E.J. de Vries

voorzitter

T. de Vries

Secretaris

Bijlage 1 Mandaatregister dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam 2022 (2)

In werking per 9 mei 2022

Lijst van gehanteerde afkortingen

AanbW 2012

Aanbestedingswet 2012

AMRI

Asset Management Railinfra

Aw 1995

Archiefwet 1995

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Bls

Besluit lokaal spoor

BOS

Beleidsorgaan Openbaar vervoer Subsidiërende gemeente

CVV

Collectief vraagafhankelijk vervoer

DB

Dagelijks bestuur

Gemw

Gemeentewet

TBGN

Tijdelijke buiten gebruikname

VZ

Voorzitter

Wls

Wet lokaal spoor

Woo

Wet open overheid

Wp 2000

Wet personenvervoer 2000

1. Algemeen

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

1.1

Het voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van het DB en VZ

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Directeur Projecten;

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

1.2

Het doorsturen van stukken op grond van artikel 2:3 Awb

DB/VZ

 • Secretaris-directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft;

 • Medewerkers verantwoordelijke team op alle functieniveaus

Doorzendplicht

1.3

Het tekenen voor ontvangst bij aanbieding van deurwaardersexploten

DB/VZ

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

1.4

Het voldoen aan voorschriften van rijks- en provinciale bijdrageregelingen en vergelijkbare regelingen (zoals het inzenden van declaraties, jaarverslagen, accountantsrapporten, gereedmeldingen)

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Directeur Projecten;

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

1.5

Bevoegdheden op grond van Aw 1995: artt. 7, 8 eerste en tweede lid, 12 eerste lid, 13 eerste, derde en vierde lid, 15 eerste en tweede lid en 16 tweede lid; Archiefbesluit: artt. 6 eerste en tweede lid, 7 eerste en tweede lid, 8 en 9 eerste, tweede en derde lid en 10;

Besluit informatiebeheer 1997: artt. 1 en 22

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Taak vanuit formele

wetgeving. Artikelen

omvatten bewaartermijnen.

1.6

Ondertekening van stukken voortvloeiend uit de bevoegdheden van de Aw 1995, Archiefbesluit en Besluit informatiebeheer 1997 zoals in dit register opgenomen.

VZ

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

1.7

(Ontwerp) besluit en daarop betrekking hebbende stukken ter inzage leggen en verstrekken van afschriften

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft;

 • Advies / Projecten / Beleid en Proces C, D of E

Taak vanuit de Awb

1.8

Kennisgeving van (ontwerp)besluiten in huis-aan-huisblad

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft;

 • Medewerkers team Bestuur en Communicatie

Voorwaarde: Voorafgaande afstemming en advies van juridisch

adviseur van team Bedrijfsvoering is vereist.

1.9

Kennisgeving van (ontwerp)besluiten in het elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling

DB

 • Adviseurs Juridische Zaken, team Bedrijfsvoering

Nee

Voorwaarde: Voorafgaande afstemming en advies van juridisch adviseur van team Bedrijfsvoering vereist

Vereiste vanuit de rijksoverheid is dat de kennisgeving moet plaatsvinden door een juridische afdeling en de medewerker van de juridische afdeling dient te beschikken over een aparte DigiD voor overheidspublicaties.

1.10

Het besluiten tot het aangaan, uitvoeren, wijzigen en beëindigen van obligatoire overeenkomsten anders dan elders genoemd in dit register, alsmede de ondertekening en het geven van uitvoering daaraan

DB/VZ

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Directeur Projecten

Obligatoire overeenkomsten

zijn alle contracten die verbintenissen in het leven roepen. Deze dienen met inachtneming van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid alsmede de financiële regeling gesloten te worden.

1.11

Het opleggen van boetes, bonussen en malussen in het kader van projecten, de uitvoering van beheer, concessies en contracten

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Alleen na vooraf informeren DB

1.12

Het vertegenwoordigen van het samenwerkingsgebied conform artikel 10 sub b Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft;

 • Secretaris-directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Directeur Projecten;

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

1.13

Het geven van zienswijzen ten aanzien van vergunningen die KIWA verleent voor internationaal personenvervoer

DB

 • Secretaris-directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

DB bevoegdheid welke o.g.v. de artikelen 3:2 en 4:8 Awb ingeroepen kunnen worden. Zienswijze indienen is alleen noodzakelijk indien de belangen in het geding dreigen te komen (het betreft een recht geen plicht).

1.14

Aangaan van Aanvullende Pandaktes met betrekking tot het rollend materieel van GVB Activa B.V.

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft;

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 

1.15

Kortdurende TBGN’s zonder politieke impact

DB

 • Lid DB wiens portefeuille het betreft

Ja, aan:

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

2. Afhandeling DB besluiten

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

2.1

Afhandeling van stukken na besluitvorming door DB (vastgesteld beleid)

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Het gaat hier bijvoorbeeld om de vaste praktijk van subsidieverlening, gebaseerd op de verordening en andere regelgeving.

2.2

Ondertekening van stukken die van het DB uitgaan en een besluit van het bestuursorgaan vergen conform artikel 45, tweede lid en artikel 49, zesde lid van de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Nee

 

2.3

Het ondertekenen van stukken die geen besluit van het bestuursorgaan vergen (bijv. het verstrekken of het opvragen van informatie)

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

De informatieverstrekking

omvat het voeren van algemene correspondentie die het taakveld van het team betreft, inclusief

het verstrekken van informatie of inlichtingen over vastgesteld beleid, uit vastgestelde regelingen en voorschriften of van algemene aard, informatie over het deelnemen aan enquêtes.

2.4

Bekendmaken van besluiten, niet zijnde algemene verbindende voorschriften door verzending of uitreiking daarvan aan de belanghebbenden conform artikel 3:41 Awb

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Manager wiens team de zaak betreft;

 • Medewerkers verantwoordelijke team op alle functieniveaus

 

2.5

Bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften in het elektronische Blad gemeenschappelijke regeling

DB

 • Adviseurs Juridische Zaken, team Bedrijfsvoering

Nee

Voorwaarde: Deze bekendmaking moet plaatsvinden door een juridische afdeling en de medewerker van de juridische afdeling dient te beschikken over een aparte DigiD voor overheidspublicaties.

3. Subsidies - algemeen

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

3.1

Het sturen van ontvangstbevestigingen en verzoeken om een aanvraag aan te vullen op grond van artikel 4:5 Awb en het verdagen van de beslistermijn

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft;

 • Medewerkers verantwoordelijke team op alle functieniveaus

Hier wordt het verdagen van de beslissingstermijn van een beslissing op een aanvraag bedoeld.

3.2

Het opschorten van de beslistermijn op grond van artikel 4:15 Awb

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft;

 • Medewerkers verantwoordelijke team op alle functieniveaus

Voorwaarde: Na afstemming en akkoord Manager waar nodig in samenspraak met JZ.

De Vervoerregio moet binnen 8 weken (tenzij uit bijzondere wetgeving een andere termijn voortvloeit) een besluit nemen op een aanvraag.

De beslistermijn kan worden verlengd met 6 weken.

3.3

Het goedkeuren van het later indienen van stukken

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Onder stukken wordt onder andere een jaarverantwoording verstaan.

3.4

Het verlenen van voorschotten op verleende subsidies

DB

 • Secretaris-Directeur

Nee

Een uitzondering geldt voor voorschotten, ex punt 4.4

3.5

In het geval van een voorgenomen geheel of gedeeltelijke afwijzing, de aanvrager van een subsidieaanvraag in de gelegenheid stellen om een zienswijze naar voren te brengen

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Het besluit op een aanvraag geheel of gedeeltelijk te weigeren wordt genomen door het DB.

Voorwaarde: De gelegenheid een zienswijze naar voren te brengen wordt geboden voorafgaand aan het besluit van het DB (ex art. 4:7 Awb).

4. Subsdies - studies vanuit subprogramma Onderzoek, Studie en Samenwerking en Investeringsagenda Mobiliteit, onderdeel Projectenstudies

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

4.1

Het verlenen van een subsidie (artikel 4:29 Awb) voor een studie die valt binnen het subprogramma ‘Onderzoek, Studie- en Samenwerking’ of de Investeringsagenda Mobiliteit, onderdeel ‘Projectenstudies’

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Conform DB besluit van 11 juni 2020, dit mandaat betreft een voortzetting van de in dat besluit gezette lijn

4.2

Het geheel of gedeeltelijk weigeren van een subsidieaanvraag

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Nee

Voorwaarde: Het weigeren van een subsidieaanvraag moet vooraf worden voorgelegd aan het lid DB wiens portefeuille de zaak betreft.

4.3

Het intrekken en wijzigen van een subsidie op grond van artikel 4:48 Awb

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Nee

Voorwaarde: De intrekking of wijziging moet vooraf worden voorgelegd aan het lid DB wiens portefeuille de zaak betreft.

Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan subsidie met inachtneming van een redelijke termijn worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd in de gevallen neergelegd in artikel 4:50 Awb

4.4

Het verlenen van voorschotten op verleende subsidies

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Voorwaarde: het betreft het verlenen van voorschotten, die vallen binnen de budgetten vastgesteld voor het subprogramma ‘Onderzoek, Studie- en Samenwerking’ respectievelijk de Investeringsagenda Mobiliteit, onderdeel ‘Projectenstudies’

4.5

Het vaststellen van een subsidie

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

4.6

Het ambtshalve vaststellen van een subsidie

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Nee

Voorwaarde: bij het uitblijven van een verzoek van aanvrager tot vaststelling kan de subsidie ambtshalve worden vastgesteld. Voordat hiertoe wordt overgegaan dient dit te worden voorgelegd aan het DB lid wiens portefeuille de zaak betreft.

5. Subsidies - voor collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), buurtbussen en op basis van het Beleidsorgaan Openbaar vervoerSubsidiërende gemeente (BOS)

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

5.1

Het verlenen van een subsidie tot een bedrag van €200.000 voor CVV, buurtbussen of op basis van het BOS

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

5.2

Het geheel of gedeeltelijk weigeren van een subsidieaanvraag

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Nee

Voorwaarde: Het weigeren van een subsidieaanvraag moet vooraf worden voorgelegd aan het lid DB wiens portefeuille de zaak betreft.

5.3

Het intrekken en wijzigen van een subsidie op grond van artikel 4:48 Awb

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Voorwaarde: Het intrekken van een subsidie moet vooraf worden voorgelegd aan het lid DB wiens portefeuille de zaak betreft.

5.4

Het vaststellen van een subsidie

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

5.5

Het ambtshalve vaststellen van een subsidie

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

6. Subsidies - exploitatie van verleende OV-concessies

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

6.1

Het verlenen van een subsidie op grond van een concessieverlening voor de exploitatie van de OV-concessie (vervolgbeschikkingen)

DB

 • Secretaris-Directeur

Nee

Het gaat hier om subsidieverlening voor de exploitatie van een OV- concessie

6.2

Het intrekken en wijzigen van een subsidie op grond van artikel 4:48 Awb

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Nee

Voorwaarde: intrekking van een subsidie wordt vooraf voorgelegd aan het lid DB wiens portefeuille de zaak betreft

6.3

Het vaststellen van een subsidie

DB

 • Secretaris-Directeur

Nee

 

6.4

Het ambtshalve vaststellen van een subsidie

DB

 • Secretaris-Directeur

Nee

 

7. Verlening concessies openbaar vervoer

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

7.1

Het besluiten tot het starten en voeren van procedures tot het verlenen van concessies voor openbaar vervoer

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Conform de PSO-Verordening, de Wp 2000

en het krachtens deze wet vastgestelde Aanbestedingsreglement

7.2

Het uitvoeren van concessieverleningsprocedures

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

 • Secretaris-Directeur;

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Voorwaarde: Conform de PSO-Verordening, de Wp 2000 en het krachtens deze wet vastgestelde Aanbestedingsreglement

7.3

Vaststellen van Nota’s van Inlichtingen tijdens de concessieverleningsprocedure, inclusief daaruit voortvloeiende wijzigingen van de leidraad en/of het bestek

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

Voorwaarde: Conform de PSO-Verordening, de Wp 2000

en het krachtens deze wet vastgestelde Aanbestedingsreglement;

binnen de kaders van het Programma van Eisen

7.4

Het besluiten tot het uitsluiten van gegadigde of inschrijver van deelneming aan een concessieverleningsprocedure

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Nee

Voorwaarde: Conform de PSO-Verordening, de Wp 2000 en het krachtens deze wet vastgestelde Aanbestedingsreglement

7.5

Het besluiten tot het gunnen en afwijzen bij concessieverleningsprocedures

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Conform de PSO-Verordening, de Wp 2000 en het krachtens deze wet vastgestelde Aanbestedingsreglement

7.6

Het sluiten van uitvoeringsovereenkomst(en) bij verlening van concessies als genoemd onder 7.5

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

 

7.7

Het verlenen van een subsidie voor het eerste dienstregelingjaar bij verlening van concessies als genoemd onder 7.5

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

 

8.Bevoegdheden vanuit de Wet lokaal spoor (Wls) en het Besluit lokaal spoor (Bls)

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

8.1

Het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b, Wls voor het aanbrengen van een aanmerkelijke verbetering, vernieuwing of wijzing van de lokale spoorweginfrastructuur

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Nee

 

8.2

Het intrekken of schorsen van een vergunning als bedoeld in artikel 9 Wls en 11 Wls

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Nee

Voorwaarden:

 • alleen in mandaat indien sprake is van zodanige spoed dat een besluit van het DB niet kan worden afgewacht, en

 • goedkeuring van het DB achteraf

8.3

Het verrichten van onderzoek naar de oorzaken van ongevallen en incidenten op lokale spoorwegen en het machtigen van een ander tot het verrichten van het onderzoek conform artikel 16 Wls

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Nee

Toelichting: de gemachtigde is ook een toezichthouder volgens de Awb.

8.4

Het verlenen van een vergunning voor het indienststellen van een spoorvoertuig dat aanmerkelijk is gewijzigd, conform artikel 33 Wls

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Nee

 

8.5

Het verlenen van een vergunning conform artikel 34 Wls voor een type voertuig, dat gelijk is aan het type waar DB al een vergunning voor heeft verleend conform artikel 32 Wls

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Coördinator Veiligheid en Vergunningen

Voorwaarde: conform protocol veiligheid en vergunningen

8.6

Het aanwijzen van een deskundige voor het onderzoek naar de geschiktheid voor veiligheidsfuncties conform artikel 37 Wls

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Coördinator Veiligheid en Vergunningen

Voorwaarde: conform protocol veiligheid en vergunningen

8.7

Het plaatsen van seinen conform artikel 5 Bls

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

 

8.8

Het vaststellen van de maximaal toegestane snelheid op een baanvak conform artikel 6 Bls

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

 

8.9

Het vaststellen van voorrangsregels die gelden tussen spoorvoertuigen onderling conform artikel 7 Bls

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

 

8.10

Het vaststellen bij welke overweg Andreaskruizen worden geplaatst conform artikel 10 Bls

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

 

9.Ambtelijk opdrachtgeverschap Assetmanagement Railinfra met beheerder GVB Infra B.V.

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

9.1

Het vaststellen en ondertekenen van de jaarlijkse kaderbrief met op de beheervisie aanvullende aandachtspunten voor het nieuwe beheerplan van de beheerder

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Nee

 

9.2

Het goedkeuren van de kwartaalrapportages van GVB Railinfra B.V. (inclusief het schuiven binnen de scope van de opdracht door GVB Infra B.V)

DB/VZ

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 

9.3

Het goedkeuren van een voorstel tot wijziging (VTW)

DB/VZ

 • Secretaris-Directeur tot een bedrag van € 2,5 miljoen (excl. BTW)

Ja aan:

 • Ambtelijk opdrachtgever tot een bedrag van € 1 miljoen (excl. BTW)

Voorwaarde 1: mits de Totale Bijdrage niet overschreden wordt.

Voorwaarde 2: Het maximale bedrag geldt als maximum per kalenderjaar.

Voorwaarde 3: mits goedgekeurd door de Manager wiens team de zaak betreft, na afweging belangen Activa en Concessie Amsterdam

9.4

Het vaststellen van de jaarlijkse indexatie conform AMRI-overeenkomst

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

10. Tarieven

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

10.1

Het vaststellen van wijzigingen in de bijlagen behorende bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 in overleg met de overige portefeuillehouders van contractpartijen binnen de kaders van de Tariefverordening Wp2000 Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft, alleen na vooraf informeren DB

Nee

 

10.2

Het goedkeuren van regionale vervoerbewijzen binnen de kaders van de Tariefverordening Wp2000 Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft, alleen na vooraf informeren DB

Nee

 

10.3

Het vaststellen van tarieven voor het stads- en streekvervoer per bus, tram en metro binnen de kaders van de Tariefverordening Wp2000 Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft, alleen na vooraf informeren DB

Nee

 

10.4

Het jaarlijks indexeren van het basistarief (vaste voet), kilometertarief en reisproducten voor het stads- en streekvervoer per bus, tram en metro binnen de kaders van de Tariefverordening Wp2000 Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft, alleen na vooraf informeren DB

Nee

 

10.5

Het ondertekenen van de jaarlijkse tariefbesluiten binnen de kaders van de Tariefverordening Wp2000 Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft, alleen na vooraf informeren DB

Nee

 

10.6

Het ondertekenen van de aanbiedingsbrieven bestemd voor de concessiehouders binnen de kaders van de Tariefverordening Wp2000 Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 

11. Ontheffingen

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

11.1

Verlenen ontheffing op grond van artikel 52 (Bijzondere Omstandigheden) Concessiebesluit Amsterdam

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft;

 • Secretaris-directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

11.2

Aanpassing van ontheffingen verleend op grond van artikel 29 Wp 2000

DB

 • Secretaris-Directeur

Nee

Voorwaarde: Op aanvraag van de ontheffinghouder en in afstemming met de concessiehouder

11.3

Kortdurende ontheffingen op concessie eisen voor zover er geen politieke impact is of impact op milieuschade.

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

12. Handhaving

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

12.1

Het toepassen van bestuursdwang, overeenkomstig Titel III, hoofdstuk VIII, paragraaf 4 van de Gemw en hoofdstuk 5 Awb

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft;

 • Secretaris-directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 

12.2

Opleggen van een last onder bestuursdwang en een last onder dwangsom ter handhaving van de bij of krachtens de Wls gestelde verplichtingen conform artikel 43 Wls.

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 

13. Opdrachten voor dienstverlening, leveringen en werken

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

13.1

Het nemen van een besluit tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht en het sluiten van de overeenkomst met een niet bestuurlijke- en/of maatschappelijke instantie en de ondertekening daarvan

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Toelichting:

Samenwerkingsovereenkomsten vallen niet onder deze bevoegdheid

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en met inachtneming van de Financiële Regeling en het vigerende inkoop-en aanbestedingsbeleid

13.2

Het nemen van een besluit tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht voor leveringen of diensten en voor werken en het sluiten van de overeenkomst met een niet bestuurlijke- en/of maatschappelijke instantie tot het vigerende Europese drempelbedrag

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

 • Secretaris-directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

 • Daartoe aangewezen opdrachtgevers en projectleiders

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en met inachtneming van het vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid, de Financiële Regeling en daartoe vastgestelde afzonderlijke mandaatregelingen

13.3

Het nemen van een besluit tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht voor leveringen of diensten vanaf het vigerende Europese drempelbedrag en voor werken vanaf het vigerende Europese drempelbedrag en het sluiten van de overeenkomst.

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en met inachtneming van het vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid, de Financiële Regeling en daartoe vastgestelde afzonderlijke mandaatregelingen

13.4

Het besluiten tot het starten en voeren van Europese aanbestedingsprocedures

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget; conform de AanbW 2012 (of vigerende rechtsopvolger)

13.5

Het uitvoeren van Europese aanbestedingsprocedures

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Voorwaarde: Conform de AanbW 2012 (of vigerende rechtsopvolger)

13.6

Het besluiten tot voorlopige gunning en afwijzing bij Europese aanbestedingsprocedures

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Conform de AanbW 2012 (of vigerende rechtsopvolger)

13.7

Het besluiten tot het definitief gunnen van een opdracht bij Europese aanbestedingsprocedures

DB

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Conform AanbW 2012 (of vigerende rechtsopvolger)

13.8

Het besluiten tot verlening van een aanvullende of herhalingsopdracht, bij niet-Europees aanbestede overeenkomsten voor diensten, leveringen of werken

DB/VZ

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en conform AanbW 2012 en met inachtneming van de Financiële Regeling en vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid.

13.9

Het besluiten tot verlening van een aanvullende of herhalingsopdracht bij Europees aanbestede overeenkomsten voor diensten, leveringen of werken

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en conform AanbW 2012(of vigerende rechtsopvolger) en met inachtneming van de Financiële Regeling en vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid.

13.10

Het verlenen van de opdracht onder 13.6, 13.7 en het sluiten van de overeenkomst

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

Nee

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en conform AanbW 2012 (of vigerende rechtsopvolger) en met inachtneming van de Financiële Regeling en vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid.

13.11

Het verlenen van nadere opdrachten en het sluiten van nadere overeenkomsten onder een (Europees aanbestede) raamovereenkomst

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille zaak betreft

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en conform de voorwaarden van de betreffende raamovereenkomst en met inachtneming van de Financiële Regeling en vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid.

14. Ambtelijk opdrachtgeverschap bij projecten metro- en traminfrastructuur

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

 • A.

  Algemene bevoegdheden1

14.1

Het nemen van een besluit tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht of het verlenen van subsidie voor het uitvoeren van projecten metro- en traminfrastructuur en het vaststellen van het bijbehorende projectbudget

DB

Nee

Nee

 

14.2

Het uitvragen van een offerte voor het uitvoeren van een project zoals genoemd onder 14.1

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Directeur Projecten

 • Manager wiens team de zaak betreft 

 • Ambtelijk opdrachtgever

 

14.3

Het beoordelen van een binnengekomen offerteaanvraag

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Directeur Projecten

 • Manager wiens team de zaak betreft 

 • Ambtelijk opdrachtgever

Hierbij geldt de voorwaarde dat de offerte binnen het door het DB vastgestelde budget valt.

14.4

Het ondertekenen van een opdracht of het verlenen van subsidie voor het uitvoeren van een project zoals genoemd onder 14.1

DB/VZ

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Directeur Projecten

Hierbij geldt de voorwaarde dat de offerte binnen het door het DB vastgestelde budget valt.

14.5

Het accorderen van een prestatieverklaring

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Directeur Projecten

 • Manager wiens team de zaak betreft 

 • Ambtelijk opdrachtgever

 

14.6

Het voeren van correspondentie zonder financiële consequenties over een project en de ondertekening daarvan (o.a. brieven)

DB/VZ

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Directeur Projecten

 • Manager wiens team de zaak betreft 

 • Ambtelijk opdrachtgever

 

14.7

Het voeren van correspondentie met financiële consequenties over een project en de ondertekening daarvan ter uitvoering van de handelingen als bedoeld in categorieën B en C

DB/VZ

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Directeur Projecten

 • Manager wiens team de zaak betreft 

 • Ambtelijk opdrachtgever

Met inachtneming van het gestelde van 14.9

14.8

Het accorderen van een voortgangsrapportage van de opdrachtnemer

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Directeur Projecten

 • Manager wiens team de zaak betreft 

 • Ambtelijk opdrachtgever

 

14.9

Het verlenen van toestemming voor financiële afwijkingen buiten het vastgestelde projectbudget

DB

Nee

Nee

 

14.10

Het verlenen van toestemming voor voorgestelde wijzigingen door opdrachtnemer zonder financiële gevolgen

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Directeur Projecten

 • Manager wiens team de zaak betreft 

 • Ambtelijk opdrachtgever

Wijzigingen zonder financiële gevolgen, die afwijken van het projectplan zijn alleen mogelijk na goedkeuring door Ambtelijk opdrachtgever. Ambtelijk opdrachtgever stemt dit intern en waar nodig extern af.

 • B.

  Projecten met een regulier risicoprofiel2

 • I.

  Kleine projecten tot €5.000.000

14.11

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €250.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Manager wiens team de zaak betreft

 • Ambtelijk opdrachtgever

 • Projectmanager

De onder 14.1 verleende projecten worden aangestuurd door de Ambtelijk opdrachtgever in samenwerking met de Projectmanager.

14.12

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €500.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Manager wiens team de zaak betreft

 • Ambtelijk opdrachtgever

 

14.13

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €1.250.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie ne Concern

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

14.14

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €2.500.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie ne Concern

 

14.15

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget vanaf €2.500.000

DB

Nee

Nee

 
 • II.

  Middelgrote projecten van €5.000.000 tot €50.000.000

14.16

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €250.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Manager wiens team de zaak betreft

 • Ambtelijk opdrachtgever

 • Projectmanager

De onder 14.1 verleende projecten worden aangestuurd door de Ambtelijk opdrachtgever in samenwerking met de Projectmanager.

14.17

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €750.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Manager wiens team de zaak betreft

 • Ambtelijk opdrachtgever

 

14.18

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €1.250.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

14.19

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €2.500.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 

14.20

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget vanaf €2.500.000

DB

 • Nee

Nee

 
 • III.

  Grote projecten vanaf €50.000.000

14.21

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €250.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Manager wiens team de zaak betreft

 • Ambtelijk opdrachtgever

 • Projectmanager

De onder 14.1 verleende projecten worden aangestuurd door de Ambtelijk opdrachtgever in samenwerking met de Projectmanager.

14.22

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €1.000.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Manager wiens team de zaak betreft

 • Ambtelijk opdrachtgever

 

14.23

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €1.750.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

14.24

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €2.500.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 

14.25

Het verlenen van toestemming voor van financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget vanaf €2.500.000

DB

Nee

Nee

 
 • C.

  Projecten met een strategisch risicoprofiel en/of projecten met een afwijkend risicoprofiel3

 • I.

  Kleine projecten tot €5.000.000

14.26

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €250.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Projecten

 • Ambtelijk opdrachtgever

 • Projectmanager

De onder 14.1 verleende projecten worden aangestuurd door de Ambtelijk opdrachtgever in samenwerking met de Projectmanager.

14.27

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €500.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Projecten

 • Ambtelijk opdrachtgever

 

14.28

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot €2.500.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Projecten

 

14.29

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget vanaf €2.500.000

DB

Nee

Nee

 
 • II.

  Middelgrote projecten van €5.000.000 tot €50.000.000

14.30

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €250.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Projecten

 • Ambtelijk opdrachtgever

 • Projectmanager

De onder 14.1 verleende projecten worden aangestuurd door de Ambtelijk opdrachtgever in samenwerking met de Projectmanager.

14.31

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €750.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Projecten

 • Ambtelijk opdrachtgever

 

14.32

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot €2.500.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Projecten

 

14.33

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget vanaf €2.500.000

DB

Nee

Nee

 
 • III.

  Grote projecten vanaf €50.000.000

14.34

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €250.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Projecten

 • Ambtelijk opdrachtgever

 • Projectmanager

De onder 14.1 verleende projecten worden aangestuurd door de Ambtelijk opdrachtgever in samenwerking met de Projectmanager.

14.35

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot een bedrag van €1.000.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Projecten

 • Ambtelijk opdrachtgever

 

14.36

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget tot €2.500.000

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja aan:

 • Directeur Projecten

 

14.37

Het verlenen van toestemming voor financiële uitgaven binnen het vastgestelde projectbudget vanaf €2.500.000

DB

Nee

Nee

 

   

#_ftnref1

15. Bezwaar, beroep en (civiele) rechtsgedingen

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

15.1

Het sturen van een ontvangstbevestiging op een bezwaarschrift tegen een besluit van het dagelijks bestuur conform de Verordening behandeling bezwaarschriften Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Secretaris Commissie bezwaarschriften;

 • Plaatsvervangend Secretaris Commissie bezwaarschriften

Nee

Bij verhindering of ontstentenis van de secretaris treedt de plaatsvervangend secretaris op.

15.2

Het verdagen van de beslissing op bezwaar voor ten hoogste zes weken op een bezwaarschrift tegen een besluit van het dagelijks bestuur conform artikel 7:10 Awb en de Verordening behandeling bezwaarschriften Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Secretaris Commissie bezwaarschriften;

 • Plaatsvervangend Secretaris Commissie bezwaarschriften

Nee

 

15.3

Het besluiten tot het instellen van bezwaar en beroep, het starten van een civiele procedure, het nemen van een procesbesluit als verwerende partij in een civiele procedure, het aanhangig maken van een zaak bij de Raad van Arbitrage en het uitvoeren van alle benodigde handelingen conform artikel 160, eerste lid aanhef en onder f, Gemw en artikel 38 Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam en artikel 8:104, lid 1 en lid 3 Awb; art. 8:110, lid 1 Awb

DB/VZ

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern

 • Directeur Projecten

 

15.4

Het vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepszaken en rechtsgedingen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aangelegenheden bij de commissie bezwaarschriften, de rechtbank, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het Bedrijfsleven, Raad van Arbitrage en andere gerechtelijke instanties en het uitvoeren van alle benodigde handelingen conform artikel 160, eerste lid aanhef en onder f en 168 Gemw, artikel 7:13, vijfde lid en artikel 8.23, eerste lid en 8:24, tweede lid Awb en artikel 45, derde lid Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

VZ*

 • Lid DB wiens portefeuille de zaak betreft;

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Directeur Projecten;

 • Manager wiens team de zaak betreft;

 • Medewerkers verantwoordelijke teams op alle functieniveaus

 • Medewerkers Juridische Zaken, Team Bedrijfsvoering

Voorwaarde: Een schriftelijke machtiging is nodig.

De vertegenwoordiging omvat het indienen van een verweerschrift en de stukken, het voeren van alle correspondentie over de bezwaar- of beroepsprocedure en civiele rechtsgedingen, het verschijnen en het woord voeren op (hoor)zittingen van genoemde instanties alsmede het kunnen schikken van een zaak.

VZ*: machtiging

16.Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

16.1

Verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, niet zijnde: oprichting of deelneming in rechtspersoon; lenen of uitlenen van geld; borgstelling of garantstelling voor schulden van derden afgeleid van artikel 160, lid 1, aanhef en onder e, Gemw en conform artikel 45, derde lid Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Directeur Projecten;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Toelichting: Samenwerkingsovereenkomsten vallen niet onder deze bevoegdheid

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en conform AanbW 2012 en met inachtneming van de Financiële Regeling en vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid.

16.2

Ondertekening van stukken voortvloeiende uit de uitoefening van bevoegdheden ten aanzien van privaatrechtelijke rechtshandelingen zoals onder 16.1 genoemd afgeleid van artikel 171 Gemw en conform artikel 45, derde lid Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

VZ**

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Directeur Projecten;

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

16.3

Besluit tot aanschaf van goederen, huren of leasen van bedrijfsmiddelen, inhuur personeel alsmede vervreemden goederen of materialen niet meer vereist voor bedrijfsvoering

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Voorwaarde: Binnen vigerend begrotingskrediet en budget en conform AanbW 2012 en met inachtneming van de Financiële Regeling en vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid.

16.4

Ondertekening van stukken voortvloeiende uit de uitoefening van bevoegdheden ten aanzien van privaatrechtelijke rechtshandelingen zoals onder 16.3 genoemd

VZ**

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

VZ**: volmacht

17. Personele aangelegenheden

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

17.1

Besluiten tot het aangaan, de inschaling en de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van directeuren.

DB/VZ**

 • Secretaris-Directeur

Nee

Advies HRM

17.2

Besluiten tot het aangaan, de inschaling en de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van managers.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

 • Directeur Realisatie en Concern

Nee

Advies HRM

17.3

Besluiten tot het aangaan, de inschaling en de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van overige medewerkers.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

 • Directeur Realisatie ne Concern

Nee

Advies HRM

17.4

Besluiten tot en het aangaan van detacherings-, uitzend- en stageovereenkomsten en de ondertekening daarvan

DB/VZ**

 • Secretaris-Directeur

 • Directeur Realisatie en Concern

Ja, aan:

 • Manager wiens team de zaak betreft

Voorwaarde: Advies HRM en contractbeheer (i.v.m. budget) vereist. Conform vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid.

17.5

Besluit tot de beëindiging van de arbeids­overeenkomst wegens dwingende of gewichtige redenen (ontslag op staande voet) op grond van artikel 7:677 BW

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

Nee

 • (1)

  Behoudens directeuren en managers

 • (2)

  Advies HRM

 • (3)

  Advies JZ

17.6

Besluiten tot de beëindiging van de arbeids­overeenkomst wegens een redelijke grond (art. 7:669 BW) waar geen vaststellingsovereenkomst aan ten grondslag ligt.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

 • Directeur Realisatie en Concern

Ja, aan:

 • Manager wiens team de zaak betreft

Onder redelijke grond wordt o.m. verstaan: vervallen arbeidsplaatsen, langdurige ziekte, niet verrichten van arbeid, arbeidsongeschiktheid, verwijtbaar handelen.

Advies HRM

17.7

Besluiten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens: het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, proeftijdontslag wegens wanprestatie (7:676 jo. 6:265 BW) en overige.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

 • Directeur Realisatie en Concern

Ja, aan:

 • Manager wiens team de zaak betreft

Advies HRM

17.8

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten (VSO) ter vastlegging van afspraken bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot een maximum van één jaarsalaris van de betrokken werknemer.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

Nee

 • (1)

  Advies HRM

 • (2)

  Advies JZ

17.9

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten (VSO) ter vastlegging van afspraken bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst boven een maximum van één jaarsalaris van betrokken werknemer alsmede overeenkomsten betreffende manager en directeuren (een en ander in overeenstemming met overige wet- en regelgeving).

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

Nee

 • (1)

  Advies HRM

 • (2)

  Advies JZ

17.10

Besluiten tot het schorsen van de werknemers als bedoeld in artikel 11.4 CAO SGO.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

Nee

 • (1)

  Advies HRM

 • (2)

  Advies JZ

17.11

Besluiten tot het schorsen van managers en directeuren als bedoeld in artikel 11.4 CAO SGO.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

Nee

 • (1)

  Advies HRM

 • (2)

  Advies JZ

17.12

Besluiten tot het stopzetten van de loonbetaling als bedoeld in artikel 7:627 jo. 7:628 BW

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

Nee

 • (1)

  Advies HRM

 • (2)

  Advies JZ

17.13

Besluiten omtrent buitengewoon verlof met behoud van salaris en salaristoelagen conform het Personeelshandboek VRA, verlof op grond van de WAZO (zoals zorgverlof, adoptieverlof, zwangerschapsverlof etc.) en vakbondsverlof.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

 • Directeur Realisatie en Concern

Ja, aan:

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

17.14

Besluiten omtrent het verrichten van nevenwerkzaamheden door de directeuren.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

Nee

 

17.15

Besluiten omtrent het verrichten van nevenwerkzaamheden door de managers.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

 • Directeur Realisatie en Concern

Nee

 

17.16

Besluiten omtrent het verrichten van nevenwerkzaamheden door de overige werknemers.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

 • Directeur Realisatie en Concern

Ja, aan:

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

17.17

Besluiten met betrekking tot financiële belangen zoals bedoeld in de Ambtenarenwet 2017.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

Nee

 

17.18

Besluiten tot het afwijken van de Reiskostenregeling woon- werkverkeer

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

Nee

 

17.19

Besluiten tot herplaatsing en herplaatsbaarheid.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

 • Directeur Realisatie en Concern

Nee

 • (1)

  Advies HRM

 • (2)

  Herplaatsing directeuren uitgezonderd

17.20

Besluiten tot het beëindigen dan wel verlengen van het van werk naar werk-traject conform artikel 9.12 jo. 9.13 CAO SGO.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

 • Directeur Realisatie en Concern

Ja, aan:

 • 1.

  Manager wiens team de zaak betreft

Advies HRM

17.21

De beslissing of sprake is van arbeidsongeschiktheid in en door de dienst zoals genoemd in artikel 7.3 CAO SGO

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

 • Directeur Realisatie en Concern

Nee

Advies HRM

17.22

Besluiten tot het toepassen van de hardheidsclausule (art. 1.7 CAO SGO) in geval toepassing van de CAO leidt tot onevenredig nadeel voor de werknemer.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

Nee

Advies HRM

17.23

Besluiten tot het toepassen van de hardheidsclausule in verband met het voorkomen van korting op het salaris bij terminaal zieken, als bedoeld in artikel 7.1 lid 7 van de CAO SGO.

DB/VZ**

 • Secretaris-directeur

Nee

Advies HRM

VZ**: volmacht

18. De Concerncontroller

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

18.1

Besluiten tot het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van planning- en controlling instrumenten

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft;

 • Concerncontroller

 

18.2

Het samenstellen van de concern jaar- en meerjarenbegroting en de toelichting daarop;

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft.

 

18.3

Het doen samenstellen van managementrapportages en het samenstellen van concern- en bestuur rapportages, - jaarverslagen en – rekeningen;

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft.

 

18.4

Besluiten tot het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van instrumenten ten behoeve van de financiële registratie

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

18.5

Het arrangeren van doelmatigheidsoperaties;

DB

 • Concerncontroller

Nee

Bij afwezigheid van de concerncontroller door verhindering of ontstentenis worden zijn werkzaamheden uitgevoerd

door een door het DB aan

te wijzen functionaris.

18.6

Het (doen) uitvoeren van beleid evaluerende onderzoeken en doelmatigheidsonderzoeken in verband met de bedrijfsvoering;

DB

 • Concerncontroller

Nee

Bij afwezigheid van de concerncontroller door verhindering of ontstentenis worden zijn werkzaamheden uitgevoerd

door een door het DB aan

te wijzen functionaris.

18.7

Het scheppen van randvoorwaarden tot bevordering van de rechtmatige aanwending van middelen en integer handelen van de organisatie

DB

 • Concerncontroller

Nee

Bij afwezigheid van de concerncontroller door verhindering of ontstentenis worden zijn werkzaamheden uitgevoerd

door een door het DB aan

te wijzen functionaris.

19. Wet open overheid (Woo)

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

19.1

Beslissen op verzoeken om openbaarmaking documenten conform artikel 4.1 Woo

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Dit omvat zowel positieve (informatie verstrekken) als negatieve besluiten zoals

het weigeren van de gevraagde informatie.

Voorwaarde: Advies juridisch adviseur, team Bedrijfsvoering vereist.

19.2

Het verstrekken van informatie op grond van artikel 4.5 Woo

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Voorwaarde: Advies juridisch adviseur, team Bedrijfsvoering vereist.

19.3

Het verdagen van de beslistermijn op grond van artikel 4.4, tweede en derde lid Woo

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Voorwaarde: Advies juridisch adviseur, team Bedrijfsvoering vereist.

19.4

Ondertekening van stukken in verband met openbaarmaking op grond van de Woo

VZ

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

 

19.5

Het buitenbehandeling laten van een verzoek om informatie op grond van artikel 4.6 Woo (Antimisbruikbepaling)

DB

 • Secretaris-Directeur

Ja, aan:

 • Directeur Realisatie en Concern;

 • Manager wiens team de zaak betreft

Voorwaarde: Advies juridisch adviseur, team Bedrijfsvoering vereist.

20. Klachten

Nummering

Bevoegdheid

Mandaat

verlener

Mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

20.1

Uitvoering van de Klachtenregeling Vervoerregio Amsterdam op grond van titel 9.1 van de Awb en artikel 63, eerste lid Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

DB/VZ

 • Klachtencoördinator

Nee

Bij verhindering of ontstentenis wijst het DB een andere functionaris aan die de functie tijdelijk vervult.

1 Indien een voorwaarde geldt, wordt deze als zodanig vermeld, andere teksten in deze kolom betreffen een toelichting


Noot
1

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op project Amsteltram. Voor dit project bestaat een aparte mandaatregeling.

Noot
2

Projecten met een regulier risicoprofiel zijn alle projecten die onder dit hoofdstuk vallen, tenzij op DB niveau is bepaald dat het gaat om een project met een strategisch risicoprofiel of een project met een afwijkend risicoprofiel.

Noot
3

Projecten met een strategisch risicoprofiel en projecten met een afwijkend risicoprofiel worden op DB niveau bepaald.