Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Zandvoort

Geldend van 05-05-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Zandvoort

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

het daarom wenselijk is voor dit doel een beleidsregel vast te stellen;

besluit vast te stellen de beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Zandvoort.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: Participatiewet;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders van Zandvoort;

  • c.

   inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 6 van de Beleidsregel ZandvoortPas;

  • d.

   huishouden: hierbij wordt aansluiting gezocht bij artikel 3 en 4 van de wet;

  • e.

   hoofdbewoner: de bewoner die het hoofdverblijf heeft in de woning en op wiens naam het huurcontract of de koopovereenkomst staat;

  • f.

   peildatum: de peildatum is gelijk aan de aanvraagdatum.

 • 2. Begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen zoals opgenomen in de beleidsregel ZandvoortPas en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Voor de eenmalige energietoeslag komt alleen de hoofdbewoner in aanmerking.

 • 4. Op een adres met meerdere hoofdbewoners kan slechts degene op wiens naam het energiecontract staat aanspraak maken op de eenmalige energietoeslag.

 • 5. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op het moment van de aanvraag:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet; of

  • b.

   jonger is dan 21 jaar; of

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 6. Een huishouden kan slechts één beroep doen op de eenmalige energietoeslag.

Artikel 3. Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; en/of

  • c.

   een ZandvoortPas voor het kalenderjaar 2022 hebben,

 • ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 31 oktober 2022.

 • 2. Huishoudens die voldoen aan de bepalingen in het eerste lid, maar waarvan het college niet beschikt over een actueel bankrekeningnummer kunnen ambtshalve de eenmalige energietoeslag toegekend krijgen onder de voorwaarde dat zij voor 31 oktober 2022 een actueel bankrekeningnummer op hun naam overleggen. De toegekende eenmalige energietoeslag vervalt van rechtswege op 1 november 2022 indien niet voor 31 oktober 2022 een actueel bankrekeningnummer is ontvangen door het college.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 oktober 2022.

Artikel 5. Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregel alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregel

 • 1. Deze beleidsregel treedt daags na vaststelling in werking.

 • 2. Deze beleidsregel vervalt op 1 januari 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ’Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Zandvoort’.

Ondertekening

Aldus besloten te Zandvoort op 26 april 2022,

de secretaris,

M.Pippel

de burgemeester,

D. Moolenburgh

Toelichting op de beleidsregel

Algemene toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zichzelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op het moment van aanvraag geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 van deze beleidsregel in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat het huishouden recht heeft. Dit wordt aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ en/of een ZandvoortPas hebben én hoofdbewoner zijn op hun adres.

Het ligt niet voor hand om de eenmalige energietoeslag die ambtshalve is verstrekt terug te vorderen wanneer de ambtshalve toekenning is gebaseerd op een onjuiste aanname door de gemeente in de selectie.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Toelichting op artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel zijn de begripsbepalingen opgenomen die noodzakelijk zijn voor het begrip van deze regeling. Begrippen die reeds in de genoemde wetten en regelingen zijn gedefinieerd en niet nader zijn gedefinieerd hebben in deze regels dezelfde betekenis.

In het eerste lid onder e dient te worden opgemerkt dat bij het delen van een huurcontract slechts degene op wiens naam het energiecontract staat aanspraak kan doen gelden op de eenmalige energietoeslag.

Toelichting op artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

In dit artikel is de doelgroep voor de eenmalige energietoeslag omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip inkomen en vermogen is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de beleidsregel ZandvoortPas.

Voor de verificatie van de hoofdbewoner als bedoeld in het derde en vierde lid kan worden volstaan met het aantonen dat de energierekening van dat betreffende adres op naam van staat van de aanvrager of partner van het betreffende huishouden. Hierbij kan een energierekening of bankafschrijving worden overlegd.

In het zesde lid is opgenomen dat de eenmalige energietoeslag slechts eenmalig per huishouden kan worden verleend. Bij verhuizing van een andere gemeente naar Zandvoort in 2022 kan het onderzoek naar eventuele eerdere verstrekking van de eenmalige energietoeslag zich uitstrekken tot de vorige gemeente waar iemand heeft gewoond.

Toelichting op artikel 3 Ambtshalve toekenning

De ambtshalve toekenning aan ZandvoortPashouders vindt in het voorjaar 2022 plaats na selectie van ZandvoortPashouders die vallen onder de doelgroepomschrijving van artikel 2. Daarna kan de ambtshalve toekenning aan ZandvoortPashouders ook plaatsvinden als bijvoorbeeld door nieuwe omstandigheden recht ontstaat.

In het tweede lid is opgenomen dat de toegekende eenmalige energietoeslag van rechtswege vervalt op 1 november 2022 wanneer voor 31 oktober 2022 geen actueel bankrekeningnummer is ontvangen door het college.

Toelichting op artikel 4 Aanvraag

Aanvraag beperkt zich niet tot de huishoudens die niet ambtshalve de eenmalige energietoeslag ontvangen, maar kan ook worden gedaan door ZandvoortPashouders die menen dat zij ten onrechte buiten de selectie van de ambtshalve verstrekking zijn gevallen.

Toelichting op artikel 5 Hardheidsclausule

De hardheidsclausule kan bijvoorbeeld worden toegepast op huishoudens die zijn uitgesloten op grond van artikel 2 vierde lid, maar aantoonbaar het energiecontract van hun woonadres op naam hebben staan.